Hvem samarbeider vi med?

NAFO samarbeider med mange ulike aktører innenfor opplæringsfeltet. I tillegg til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter internt på OsloMet, blir mange av oppdragene våre gitt av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Gjennom vårt arbeid samarbeider vi tett med kommuner, fylkeskommuner, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i hele Norge. NAFO leder nasjonale nettverk og deltar i nettverk med universiteter, høyskoler, kompetansetilbydere og skolefaglige myndigheter i Norden og Europa.

Kommunalt skoleeiernettverk

NAFO leder et nettverk for skoleeiere på kommunalt nivå. I dette nettverket deltar representanter for grunnskoleeiere. Hensikten med nettverket er informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. Nettverket samles årlig. Ulike kommuner er vertskap og samarbeider med NAFO om innhold og gjennomføring.

Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I dette nettverket deltar representanter for skoleeiernivået i fylkeskommunene (den videregående opplæringen). Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap i den videregående skolen. Nettverket møtes årlig. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger og forståelse av lovverk og føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Nettverk for PPT i videregående opplæring

Etter initiativ fra flere fylkeskommunale PP-tjenester har NAFO dannet et faglig nettverk for rådgivningsarbeid i flerkulturelle og flerspråklige kontekster for PPT i videregående opplæring. Nettverket har som formål å bringe PP-rådgivere sammen på tvers av fylkeskommuner. Nettverket skal ligge nært opptil PP-tjenestens praktiske hverdag og være en plattform for faglige utvekslinger, erfaringsdeling og kompetanseutvikling. NAFO arrangerer jevnlige nettverksmøter og årlige fagsamlinger med interne og eksterne bidragsytere. Gjennom muligheten til å bli kjent og knytte kontakter, håper vi at nettverket vil bidra til et utvidet samarbeid mellom PP-tjenestene.

Kontaktperson i NAFO: Helene Fulland

Samarbeid med barnehager, skoler og voksenopplæringssentre

NAFO samarbeider med barnehager, skoler, voksenopplæringssentre, kommuner og fylkeskommuner i Norge om ulike utviklingsprosjekter. Se også kompetanseutvikling i barnehage og skole.

I tillegg samarbeider vi med skoler og voksenopplæringssentre som deltar i Fleksibel opplæring. Se oversikt over deltakere i Fleksibel opplæring skoleåret 2021/2022.

Nasjonale senter

NAFO er et av elleve nasjonale sentre som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen.

Flerspråklighet i Norden (FLIN)

FLIN – Flerspråklighet i Norden skal legge til rette for utveksling av kunnskaper og erfaringer innenfor området flerspråkliges språk- og kunnskapsutvikling for aktører på kommunalt, regionalt og statlig nivå i Norden. Nettverket ble etablert i 2013 og har representanter fra ulike sektorer i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

Nettverk med søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark

NAFO inngår i et samarbeidsnettverk med søsterorganisasjonen Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i Sverige og Københavns Professionshøjskole i Danmark. Nettverket har årlige samlinger og deler informasjon og erfaringer om forskning og pedagogisk praksis innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne. 

EPALE – Nettverk for voksnes læring i Europa

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa. Ambisjonen bak plattformen EPALE er å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE er en digital plattform, men legger også til rette for fysiske møteplasser, slik som en stor årlig konferanse.  

EPALE har knyttet til seg ambassadører fra ulike fagmiljøer. Ett av disse fagmiljøene er NAFO. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonal koordinator for EPALE Norge. 

SIRIUS

Sirius (The European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background) ble etablert i 2012 etter initiativ fra EU-kommisjonen for å fremme utviklingen av nasjonenes og EUs politikk på området opplæring av minoritetsspråklige barn og unge. Arbeidet skal være basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Nettverket skal også være en plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, interesseorganisasjoner, forskere og praktikere innenfor området opplæring av barn og unge med minoritetsbakgrunn, og det skal legges til rette for utveksling av ideer og overføring av informasjon mellom deltakerne.

European Centre for Modern Languages (ECML)

ECML er nedsatt av Europarådet og skal bidra til effektiv språklæring i Europa. Dette gjøres gjennom forskning innen språklæring og språkundervisning, nettverksbygging og støtte til kompetanseheving og utviklingsprosjekter. Lederen av Fremmedspråksenteret er styremedlem og NAFO er observatør i styret i ECML. Nettverket har medlemmer fra 33 land.

ECMLs visjon: A Europe committed to linguistic and cultural diversity, where the key role of quality language education in achieving intercultural dialogue, democratic citizenship and social cohesion is recognised and supported.

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

NAFO har en samarbeidsavtale med Norsk kulturskoleråd (NKR). Samarbeidet har som formål å skaffe mer kunnskap om og forståelse av estetiske læringsprosesser i et mangfoldig, flerkulturelt samfunn.