Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

NAFO har en samarbeidsavtale med Norsk kulturskoleråd (NKR). Samarbeidet har som formål å skaffe mer kunnskap om og forståelse av estetiske læringsprosesser i et mangfoldig, flerkulturelt samfunn. Den underskrevne avtalen skal sørge for at NAFO og NKR gjensidig støtter, styrker og videreutvikler hverandres virke innenfor skole- og kulturskolefeltet. «For kulturskolerådet er dette et viktig ledd i arbeidet med å styrke kulturskolens rolle knytta til mangfold og inkludering», skriver NKR på sin hjemmeside. For NAFO vil dette innebære å dele sin kunnskap og erfaring innen mangfolds- og inkluderingsfeltet på nye arenaer, bistå med sine flerspråklige digitale ressurser i undervisningspraksis i kulturskolene og bidra til å fremme mangfoldig kunst- og kulturuttrykk blant flere barn og ungdommer i Norge.

en kvinne og en mann tar hverandre i hånda
Morten Christiansen, direktør i NKR og Sigrun Aamodt, senterleder i NAFO. Foto: Sofia Bjorsnes

Sentrale samarbeidsområder i avtalen

  1. Strategisk arbeid
  2. Formidling
  3. Opplæring og kompetanseutvikling
  4. Praksisutvikling
Lederne ved NAFO og Norsk kulturskoleråd signerer avtale
Lederne ved NAFO og Norsk kulturskoleråd signerer avtale. Foto: Sofia Bjorsnes

Norsk kulturskuleråd – hvem er de?

Norsk kulturskoleråd er en medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. Kulturskolen er et tilbud om musikk-, kunst- og kulturopplæring til alle barn og unge. Opplæringen i kulturskolen skal gis mot en rimelig pris, og kvaliteten av tilbudet skal være høy. Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en strategi for å gjøre kulturskolen til en inkluderende arena; for å motvirke utenforskap og fremme mangfold og inkludering i kulturskolen; for å gi alle barn og ungdommer mulighet til å utøve sine behov for kunstnerisk og kulturelt uttrykk. Dette har vært bakgrunnen for samarbeidsavtalen mellom NKR og NAFO.

Betydningen av samarbeidet

Samarbeidet med NKR åpner for at NAFO kan drive fagformidling og praksisbistand på nye arenaer. Det er et viktig skritt for å fremme et inkluderende og flerkulturelt læringsfellesskap og for å ivareta de flerspråklige og flerkulturelle perspektivene også utenom den ordinære skoleopplæringen, nemlig også i kulturskoletilbudet.

Kontaktperson på NAFO

Sofia Bjorsnes

Les mer

Kulturskolerådet har inngått samarbeidsavtale med NAFO (Kulturskolerådets hjemmeside)