Nyankomne 6-16

Alle kommuner må være forberedt på å ta imot nyankomne elever, enten de kommer på grunn av arbeidsinnvandring, familiegjenforening, som flyktninger eller asylsøkere. Uansett bakgrunn skal det legges til rette for at nyankomne elever får et opplæringstilbud som ivaretar deres individuelle behov og rettigheter.

Mottak av nyankomne elever

Når skolen tar imot nyankomne elever, er det nødvendig med en oppstartsamtale med tospråklig lærer, eller alternativt tolk, for å kartlegge elevens bakgrunn, kunnskaper, ferdigheter og behov. Denne informasjonen bør være grunnlaget for å avgjøre hvilket tilbud eleven skal få. Språkbiografien i kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk er utviklet til bruk i en oppstartssamtale. Det finnes også et kartleggingsverktøy for å finne ut mer om elevens skolefaglige ferdigheter.
Les mer om kartlegging her

Film: Inntakssamtale – elevers første møte med skolen

I denne filmen får vi se et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev, hans mor, tolk og lærere på Halsen skole i Stjørdal. I samtalen legges det vekt på å gi eleven et godt første møte med skolen, og det stilles spørsmål om tidligere skolegang, språkferdigheter og fritidsinteresser.

Forelesning: Kartlegging av nyankomne elever

Etter inntakssamtalen bør elevenes språk- og fagkunnskaper kartlegges ytterligere. Denne forelesningen tar for seg kartlegging av norskferdigheter, ferdigheter i andre språk og skolefaglige ferdigheter hos nyankomne elever i norsk skole. Den viser også hvordan kartlegging kan gi grunnlag for samarbeid lærere imellom og med foresatte.

Alle kommuner bør ha rutiner for mottak av nyankomne elever og for kartlegging av deres språkferdigheter og skolefaglige ferdigheter. Se Råd og eksempler fra kommuner og skoler nederst på siden.

Barn i asylmottak

Barn i asylmottak har i utgangspunktet rett på den samme opplæringen som andre barn. Kommunen skal sørge for en skoleplass hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse, eller at det vil ta lengre tid enn tre måneder å få behandlet søknaden.

Et sentralt funn i rapporten Levekår for barn i asylsøkerfasen (NTNU Samfunnsforskning 2015) var at det viktigste for asylsøkerbarna er å ha en så normal hverdag som mulig. Barnehage og skole kan være en viktig normaliserende faktor i asylbarns liv.

Innhold i opplæringen

God begynneropplæring vektlegger både norsk og fag fra første stund. Skolen må sørge for et trygt og godt læringsmiljø der nyankomne elever møtes med utfordringer tilpasset sine behov og forutsetninger. For at elevene skal få god utbytte av undervisningen, er det en fordel at deres morsmål og forkunnskaper trekkes inn i undervisningen.

Særskilt språkopplæring

Elever med et annet morsmål enn norsk eller samisk har ifølge opplæringslovens § 2-8 rett til særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i norsk skole. Paragrafen omhandler også kommunens plikt til kartlegging og mulighet til å organisere innføringstilbud.
Les mer om særskilt språkopplæring

Forelesning: Opplæring den første tiden

Denne forelesningen tar for seg hvordan man kan skape et inkluderende læringsmiljø for nyankomne elever, og hvordan man kan legge opp undervisningen slik at de raskt kan komme i gang med å lære både norsk og fag.

Forelesning: Flerspråklighet som ressurs

Denne forelesningen omhandler tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring og hvordan flerspråklighet kan utnyttes som en ressurs i opplæringen.

Forelesning: Samarbeid mellom lærere om nyankomnes opplæring

For at nyankomne elever skal få et godt og helhetlig opplæringstilbud, er det viktig at norsklærere, faglærere og tospråklige lærere samarbeider.

Organisering av opplæringen

Opplæringstilbudet for nyankomne elever kan organiseres på ulike måter. Mange kommuner har egne innføringstilbud for elevene. Innføringstilbudet kan vare i inntil to år, mens elevene kan ha behov for særskilt språkopplæring i flere år etter innføringstilbudet. Læreplan i grunnleggende norsk er laget spesielt for elever som er i en begynnerfase i norskinnlæringen, og kan brukes både i innføringstilbud og i tiden etterpå.
Les mer om organisering av opplæringen her

Filmer fra praksis

Alfabetisering i mottaksgruppe på barnetrinn

På Kampen skole i Oslo har de en alfagruppe for nyankomne elever med lite eller ingen skolebakgrunn. De arbeider aktivt med muntlige ferdigheter og ordforråd på norsk som grunnlag for lesing og skriving. Barnas morsmål trekkes inn som en ressurs i leseopplæringen.

Undervisning i innføringstilbud på ungdomstrinn

I innføringsklassen på Bankgata ungdomsskole i Bodø møter vi elever med kort botid i Norge. De kommer fra mange forskjellige land og har svært ulik skolebakgrunn. De har ett felles mål, og det er å lære fort fordi de har kommet sent inn i norsk skole.

Opplæring av ungdom med kort botid

En del elever kommer til Norge sent på ungdomstrinnet, noen med lite skolebakgrunn. Opplæringsloven åpner for at kommunen etter individuell vurdering kan gi eleven et ekstra grunnskoleår. Dette gir eleven mer tid til å utvikle norskferdigheter og fagkunnskap før inntak til videregående opplæring.

Samarbeid mellom videregående opplæring og voksenopplæring

Selv om en elev har oppholdt seg kun kort tid i ordinær grunnskole, har eleven rett til vitnemål, som gir inntak til videregående opplæring. Det stilles ingen krav om verken norskferdigheter eller fagkunnskap for inntak til videregående opplæring i Norge. Det er viktig at disse elevene følges opp videre og får et godt tilbud, for eksempel innføringstilbud i videregående. Noen ganger vil det være grunnskole for voksne som har mest kompetanse på området, og en del elever trenger mer grunnskoleopplæring. Dersom eleven har fått vitnemål vil dette være et frivillig tilbud og kreve god rådgivning. Det kreves et godt samarbeid mellom ungdomsskole, videregående og voksenopplæring for å vurdere hva som er det beste tilbudet for elever som har svake fagkunnskaper og norskferdigheter når de går ut av 10. klasse.
Les mer om Nyankomne 16-24

Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

Stortinget vedtok juni 2016 at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Ordningen bygger på et vellykket forsøk ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Der har kommunen ved Larvik Læringssenter og fylkeskommunen ved Thor Heyerdahl videregående skole samarbeidet om differensiert opplæring i grunnskolefag for unge med kort botid i det de kaller Kombinasjonsklassen.
Les mer Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring NAFO 2016

Foreldresamarbeid

Gjensidighet og dialog

Et godt samarbeid mellom skole og hjem kjennetegnes av gjensidighet, av at lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått av alle parter. Foreldre til nyankomne elever er en heterogen gruppe. Det gjelder både botid i Norge, kjennskap og kunnskap om norsk skole, norskkunnskaper, ferdigheter i andre språk og skolebakgrunn.

Forståelig informasjon

Tospråklige lærere er til stor hjelp i å sikre at informasjonen mellom skolen og hjemmet er god. Der det ikke er tospråklige lærere, er det viktig at skolen benytter seg av tolk. Noen ganger vil det være mest hensiktsmessig å benytte telefon for å gi beskjed til foreldre, eventuelt sende en sms for å informere om foreldremøte. Skoler i samme kommune eller innenfor samme geografiske område kan samarbeide om å oversette ulike skriv til aktuelle språk.

Det første møtet

Ledelsen må sørge for at foreldrene får god og forståelig informasjon om skoletilbudet. Det må også gis informasjon om særskilt språkopplæring og om det ordinære skoletilbudet. Foreldrene gis anledning til å stille spørsmål og drøfte skoletilbudet og elevens behov.

Foreldremøte for minoritetsspråklige foreldre i innføringstilbud

Noen ganger kan det være nyttig å ha foreldremøter bare for de nyankomne foreldrene. Slike foreldremøter gir god anledning til å ta opp forhold ved norsk skole som kan være ukjente for foreldrene. Skolen kan presentere tradisjoner og praksis ved norsk skole. Dette kan dreie seg om undervisningsmetoder, innhold i fag, vurdering, kartlegging, samarbeid med ulike kommunale etater, overgang til nærskole for å nevne noe.

Involver foreldrene i barnas læring

Ikke alle foreldre er klar over hvilken betydning de har for sine barns læring, eller hvordan de kan støtte sine barn i læreprosessen. Noen kan være utrygge på egen kompetanse, blant annet på grunn av manglende norskkunnskaper.

Foreldrene må oppmuntres til å snakke med barna på morsmålet om ulike temaer. Skolen kan legge til rette for lekser der foreldrene involveres ved å bidra med egne språklige og faglige kunnskaper.

Forelesning: Samarbeid mellom skolen og nyankomne foreldre

Denne forelesningen handler om hvordan skolen kan legge til rette for et godt samarbeid med foreldre til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Les mer om foreldresamarbeid i grunnskolen

Helhetlig tenkning

Det å flytte fra et land til et annet er en stor endring i et menneskes liv. Noen vil føle sorg over det de har forlatt, andre kan ha opplevd store traumer. Helhetlig tenkning innebærer å se på hele barnets livssituasjon. Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet.

Bekymringer kan hindre læring

Barn bærer med seg svært ulike erfaringer og opplevelser som kan påvirke deres læringssituasjon. Lærere må være spesielt oppmerksomme på at sorg og traumer kan gjøre læring vanskeligere. Det er viktig at skolen legger til rette for at nyankomne elever får et opplæringstilbud tilpasset sine behov, og at skolen etablerer et nært samarbeid med foreldrene. I veilederen Psykososialt arbeid med flyktningbarn – Introduksjon og fagveileder fra NKVTS kan du lese mer om traumer hos flyktningbarn. Her er det et eget kapittel om enslige mindreårige asylsøkere.
Les hva Magne Raundalen skriver om traumer

Fritid

I tillegg til å gå på skolen er det også viktig at barn får anledning til å delta i fritidsaktiviteter for å få venner og anledning til å bruke norsk i ulike samenhenger. Skolen kan bidra til dette gjennom samarbeid med lag og organisasjoner. Les for eksempel om Allanengen skole og Førde barneskules arbeid under Tiltak for integering.
Tiltak for integrering

Identitet

Ungdommer som har flyttet kan oppleve utfordringer i forhold til egen identitet. Denne kan være omskiftelig, avhengig av samspillet med omgivelsene som familie, skole og venner. I Larvik har de et kurskonsept (Flexid) for alle nyankomne ungdommer som fokuserer på muligheter og utfordringer.
Les mer om Flexid

Forelesning: Samarbeid mellom skolen og ulike instanser

Denne forelesningen tar for seg hvordan skolen kan få til et godt samarbeid med ulike kommunale og frivillige hjelpeinstanser.

Aktuelt fagstoff

Kompetanseheving

NAFO har laget nettbaserte kompetansehevingskurs om nyankomne elever i forbindelse med prosjektet Språkløyper. Kurset består av fem økter og tar for seg temaene mottak av nyankomne elever, opplæring den første tiden, samarbeid og overganger mellom ulike opplæringstilbud.

Utdanningsdirektoratet arrangerte i 2016 kurs om inkludering og opplæring av flyktinger i alle fylker. På deres hjemmeside finner man opptak av foredragene, refleksjonsspørsmål og lenker til ressurser knyttet til temaet.

Under finner du råd til skoleeier, ledere og lærere samt eksempler fra kommuner og skoler.

Skoleeiers ansvar

 • Sørge for at det finnes, og kontinuerlig vurdere tilbud og rutiner for mottak av nyankomne elever i kommunen
 • Sørge for at skolene har nødvendig kompetanse til å ivareta nyankomne elevers behov, blant annet ved å ansette tospråklige lærere og lærere med andrespråkskompetanse
 • Vurdere behov for nettverk blant lærere og sikre kompetanseutvikling
 • Bidra til gode rutiner for samarbeid mellom ulike instanser i kommunen og i lokalsamfunnet
 • Sørge for at informasjon om tilbud og hvordan man melder barn til skolen er lett tilgjengelig og forståelig for foresatte, f eks på kommunens nettside

Eksempel fra kommuner

 • Oslo – Nettverk for lærere i innføringsklasser.
 • Stjørdal – Plan for organisering av undervisning for minoritetsspråklige elever
 • Harstad – Plan for opplæring av flerspråklige barn i grunnskolealder
 • Sandnes – Kompetansehevingskurs for ansatte i kommunen
 • Bamble – Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever
 • Bergen -Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser
 • Gjøvik – rutiner for minoritetsspråklige elever
 • Gjøvik -Velkomstsamtale nye minoritetsspråklige elever

Hva bør skolen gjøre?

 • Sørge for å ha nødvendig kompetanse til å ivareta nyankomne elevers behov, blant annet tospråklige lærere og lærere med andrespråkskompetanse
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom kontaktlærer, tospråklig lærer og lærer i særskilt norsk
 • Ha rutiner for mottak av nyankomne elever
 • Ha rutiner for hvordan kartleggingen foregår og hvem som foretar den
 • Organisere opplæringen ut fra hver nyankommet elevs behov og forutsetninger
 • Ha en oppstartssamtale med foresatte, om nødvendig med tolk
 • Sørge for at elev og foresatte forstår informasjon om skolens arbeidsmåter og forventninger til hjemmet
 • Aktivt etterspørre foresattes synspunkter og forventninger til skolen

Eksempel fra skoler

Allanengen skole, Kristiansund – informasjon om innføringsklasse 1-7

Råd til læreren

 • Skap et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle
 • Benytt elevenes flerspråklige kompetanse som en ressurs i opplæringen
 • Bli kjent med elevens tidligere skolebakgrunn og bygg videre på elevens kompetanse
 • Sørg for et godt samarbeid mellom kontaktlærer, tospråklig lærer og lærer i særskilt norsk
 • Nybegynneropplæring må være muntlig, konkret, variert og gjerne temabasert
 • Gi elevene tilstrekkelig faglig og språklig støtte og utfordrende oppgaver
 • Samarbeid med foresatte om elevens faglige og sosiale behov

Ressurser og idéer