Hva jobber vi med?

Tema Morsmål / morsmål.no

Nettstedet morsmål.no tilbyr gratis flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Gjennom samarbeid med praksisfeltet samler og utvikler NAFO ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. 

Les mer om Tema Morsmål

Fleksibel opplæring – tospråklig fjernundervisning

Fleksibel opplæring er nettbasert tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.-10.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. NAFO har seks nettlærere som driver med fjernundervisning. I tillegg får deltakerne i Fleksibel opplæring tilgang til faginnhold via læringsplattformen Digilær.

Les mer om Fleksibel opplæring

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge. LEXIN finnes på bokmål, nynorsk og 18 andre språk.

Les mer om LEXIN

Skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser for elever og deltakere med kort botid i Norge og elever og deltakere med norsk som andrespråk. På Skolekassa finner du ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. I tillegg finner du ressurser til kombinasjonsklasser eller innføringstilbud i videregående opplæring og voksenopplæring. Skolekassa har læringsressurser med støttespråkene arabisk, dari, kurmandji, pashto, tigrinja, somali og engelsk i tillegg til norsk.

Les mer om Skolekassa

Bildetema

NAFO drifter Bildetema, som er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og lyd inndelt etter tema. Bildetema finnes på 40 ulike språk og kan benyttes for språklæring og sammenligning av språk i både barnehage, skole og voksenopplæring. Ressursen benyttes også i nabospråksundervisning. NAFO holder for tiden på med å utvikle en helt ny versjon av Bildetema.

Les mer om Bildetema

Kompetanseutvikling i barnehage og skole

NAFO driver veiledning og kompetanseutvikling i barnehager, skoler, voksenopplæringssentre, kommuner og fylkeskommuner gjennom ulike prosjekter og tilskuddsordninger. I tillegg arrangerer vi fagdager og webinarer.

Kompetanseutvikling i barnehager

NAFO samarbeider med Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) på OsloMet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) (oslomet). I år er NAFO involvert i kompetanseutvikling i Rosenborg og Lutvannskollen barnehager.

Kompetanseutvikling i grunnskole og videregående opplæring

NAFO driver kompetanseutvikling i grunnskolen og videregående opplæring gjennom ordningen DeKomp – Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (oslomet.no). Dette året er NAFO involvert i kompetanseutviklingsprosjekter med to grunnskoler (Granstangen og Mortensrud skole) og tre videregående skoler (Etterstad, Kongshavn og Ulsrud vgs) i Oslo kommune. I tilegg er NAFO involvert i kompetanseutvikling i Bærum kommune.

Kompetanseutvikling i voksenopplæringen

NAFO samarbeider med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om desentralisert kompetanseutvikling for voksenopplæringssentrene i fylket og om kvalifisering av realkompetansevurderere i fylkeskommunen.

NAFO veileder også Karmøy voksenopplæring i forbindelse med utviklingsprosjekt knyttet til norskopplæring med flerspråklig støtte. Utviklingsprosjektet har fått støtte av IMDI gjennom ordningen Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak (imdi.no).

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

NAFO deltar i ordningen Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (oslomet.no), og samarbeider i år med Lørenskog kommune.

FLORO og leseprøver på morsmål

NAFO har kompetanse på feltet kartlegging og utredning av flerspråklige elever, og forvalter tilgangen til det flerspråklige utredningsverktøyet FLORO og Leseprøver på morsmål.

Tilskuddsordning til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet lyser hvert år ut tilskudd til produksjon av materiell og læremidler uten markedsgrunnlag. Blant målgruppene er minoritetsspråklige barnehagebarn og elever i grunnopplæringen. NAFO gir råd til direktoratet om prioriteringer fra år til år og anbefaler hvilke prosjekter som skal få tilskudd.

Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell (udir.no)
Tilskot til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar (udir.no)

Andre oppdrag og prosjekter

NAFO deltar i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter internt på OsloMet og i samabeid med eksterne aktører, som kommuner og fylkeskommuner. Flere av oppdragene våre er gitt av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og HK-dir (tidligere Kompetanse Norge).

Norskopplæring med flerspråklig støtte

I samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) (oslomet.no) deltar NAFO i pilotering av norskopplæring med flerspråklig støtte. Piloteringsfasen varer ut året 2022. Les mer om prosjektet her: Norskopplæring med flerspråklig støtte

Samarbeid med Uppsala universitet om tospråklig fagopplæring og studiehandledning

NAFO samarbeider med Uppsala universitet om utvikling av nettverk og kompetanse innen tospråklig fagopplæring i Norge og studiehandledning i Sverige. Uppsala og NAFO har fått midler gjennom NordPlus til et toårig prosjekt (08.21-08.23) som inkluderer en kunnskapsoversikt, behovskartlegging, nettverksbygging og webinarrekke.

Kombinasjonsforsøket i voksenopplæringen

På oppdrag fra HK-dir, tidligere Kompetanse Norge, gjennomfører NAFO et utviklingsarbeid i kombinasjonsforsøket (kompetansenorge.no). Kombinasjonsforsøket er opplæring for voksne deltakere over 20 år som deltar parallelt i forberedende voksenopplæring (FVO) og modulstrukturert fag og yrkesopplæring (MFY). Målet med utviklingsarbeidet er å prøve ut og ta i bruk måter å integrere andrespråksopplæring i fag- og yrkeskontekst.

Kurs i karrierelæring med morsmålsstøtte

NAFO deltar i et samarbeidsprosjekt med Oslo voksenopplæring der deltakere i introduksjonsprogrammet får kurs i karrierelæring med morsmålsstøtte. Kurset er basert på «Klart jeg kan», utviklet av Karriere Troms. NAFO skal hovedsakelig bidra med en pedagogisk modell, utvikle pedagogiske tospråklige ressurser og bidra med faglige begrunnelser til valg av løsninger.

Avsluttede prosjekter

NAFO har gjennomført ulike prosjekter i en rekke kommuner i Norge. Her kan du lese om et utvalg av NAFOs avsluttede prosjekter.