Hva jobber vi med?

morsmål.no

Nettstedet morsmål.no tilbyr gratis flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Gjennom samarbeid med praksisfeltet samler og utvikler NAFO ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. 

Les mer om morsmål.no

Fleksibel opplæring – tospråklig fjernundervisning

I Fleksibel opplæring tilbys nettbasert tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.–10.-trinnsnivå, samt nybegynnerengelsk. Det tilbys også tospråklig undervisning i norsk med samfunnsfag på ukrainsk. Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. NAFO har ansatt nettlærere som driver med fjernundervisning. I tillegg får deltakerne i Fleksibel opplæring tilgang til faginnhold via læringsplattformen Digilær.

Les mer om Fleksibel opplæring

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge. LEXIN finnes på bokmål, nynorsk og 18 andre språk. Vi jobber med en norsk-ukrainsk ordbok som vil lanseres etter hvert.

Les mer om LEXIN

Skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser for elever og deltakere med kort botid i Norge og elever og deltakere med norsk som andrespråk. På Skolekassa finner du ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og morsmål. I tillegg finner du ressurser til kombinasjonsklasser eller innføringstilbud i videregående opplæring og voksenopplæring. Skolekassa har læringsressurser med støttespråkene arabisk, dari, kurmanji, pashto, tigrinja, somali, russisk, ukrainsk og engelsk i tillegg til norsk.

Les mer om Skolekassa

Bildetema

NAFO drifter Bildetema, som er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter tema. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring.

Les mer om Bildetema

Kompetanseutvikling i barnehage og skole

NAFO driver veiledning og kompetanseutvikling i barnehager, skoler, voksenopplæringssentre, kommuner og fylkeskommuner gjennom ulike prosjekter og tilskuddsordninger. I tillegg arrangerer vi fagdager og webinarer.

Kompetanseutvikling i barnehager

NAFO samarbeider med Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) på OsloMet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) (oslomet.no). I år er NAFO involvert i kompetanseutvikling i flere barnehager.

Kompetanseutvikling i grunnskole og videregående opplæring

NAFO driver kompetanseutvikling i grunnskolen og videregående opplæring gjennom ordningen DeKomp – Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (oslomet.no). NAFO arbeider både med enkeltskoler og nettverk bestående av flere skoler.

Kompetanseutvikling i voksenopplæringen

NAFO er involvert i flere kompetanseutviklingsprosjekter i voksenopplæringen, både gjennom desentralisert kompetanseutvikling for voksenopplæringssentrene og andre aktører som IMDi.

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

NAFO deltar i ordningen Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (oslomet.no).

Nettverk

NAFO deltar og leder ulike nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Les mer under Hvem samarbeider vi med?

FLORO og leseprøver på morsmål

NAFO har kompetanse på feltet kartlegging og utredning av flerspråklige elever, og forvalter tilgangen til det flerspråklige utredningsverktøyet FLORO og Leseprøver på morsmål.

Tilskuddsordning til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet lyser hvert år ut tilskudd til produksjon av materiell og læremidler uten markedsgrunnlag. Blant målgruppene er minoritetsspråklige barnehagebarn og elever i grunnopplæringen. NAFO gir råd til direktoratet om prioriteringer fra år til år og anbefaler hvilke prosjekter som skal få tilskudd.

Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell (udir.no)
Tilskot til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar (udir.no)

Andre oppdrag og prosjekter

NAFO deltar i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter internt på OsloMet og i samabeid med eksterne aktører, som kommuner og fylkeskommuner. Flere av oppdragene våre er gitt av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og HK-dir (tidligere Kompetanse Norge).

Avsluttede prosjekter

NAFO har gjennomført ulike prosjekter i en rekke kommuner i Norge. Her kan du lese om et utvalg av NAFOs avsluttede prosjekter.