NAFOs avsluttede prosjekter

Her kan du lese om et utvalg av NAFOs prosjekter de siste årene.

Lesing og skriving på tvers av fag i grunnskolen for voksne 

Prosjekt fra 2018 – 2020 der fire voksenopplæringssentre deltok. Ulike arbeidsmåter ble prøvd ut. Erfaringene viste at sirkelen for læring og undervisning kan benyttes i alle fag og på alle moduler.  

Nettressurs om nasjonale minoriteter 

Informasjon om de nasjonale minoritetene og forslag til undervisningsopplegg for skole og opplegg til bruk i barnehagen. 

Opplæring av ungdom med kort botid 

Et samarbeidsprosjekt mellom NAFO og Universitet og høgskolesektoren i fleire fylker. Utprøving av arbeismåter for å bidra til god opplæring av nyankomne ungdommer. 

Tospråklig assistanse i barnehagen 

Tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet til flerspråklige barn. Det er laget film fra prosjektet.  

Hjem-skole samarbeid 

Prosjekt der skoler utviklet tiltak for å bedre samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. Det er laget filmer fra prosjektet. 

«Sammen om språk» – Språkløftet og Utviklingsprosjektet 

To prosjekt i ni kommuner der et antall barn ble fulgt opp i barnehage og over i de to første årene i skolen. Prosjektene la vekt på overgang barnehage skole, språkstimulering og involvering av foreldre. Det er laget film fra prosjektene: Språkløftet i Drammen kommune

«Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»  

NAFO hadde ansvar for en rekke tiltak i tilknytning til strategiplanen. I sluttrapporten presenteres 30 eksempler på god praksis som er utviklet gjennom arbeidet. Det er laget film fra flere av prosjektene.