NAFOs avsluttede prosjekter

Her kan du lese om et utvalg av NAFOs prosjekter de siste årene.

Implementering av nye læreplaner – et utviklingsarbeid

I perioden 2022-2023 veiledet NAFO Ålesund voksenopplæring i forbindelse med et lokalt utviklingsarbeid om implementering av læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidet ble oppsummert i en veileder for voksenopplæringssentre om lokalt arbeid med implementering og annet utviklingsarbeid. Les mer om utviklingsarbeidet og se filmer med eksempler fra praksis her. Innføring av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere – en veileder

Norskopplæring med flerspråklig støtte

I samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) (oslomet.no) deltok NAFO i pilotering av norskopplæring med flerspråklig støtte. Piloteringsfasen varte ut året 2022. Les mer om prosjektet her: Norskopplæring med flerspråklig støtte

Samarbeid med Uppsala universitet om tospråklig fagopplæring og studiehandledning

NAFO samarbeidet med Uppsala universitet om utvikling av nettverk og kompetanse innen tospråklig fagopplæring i Norge og studiehandledning i Sverige. Uppsala og NAFO fikk midler gjennom Nordplus til et toårig prosjekt (08.21–08.23) som inkluderte en kunnskapsoversikt, behovskartlegging, nettverksbygging og webinarrekke.

Kombinasjonsforsøket i voksenopplæringen

På oppdrag fra HK-dir, tidligere Kompetanse Norge, gjennomførte NAFO et utviklingsarbeid i kombinasjonsforsøket (kompetansenorge.no). Kombinasjonsforsøket er opplæring for voksne deltakere over 20 år som deltar parallelt i forberedende voksenopplæring (FVO) og modulstrukturert fag og yrkesopplæring (MFY). Målet med utviklingsarbeidet var å prøve ut og ta i bruk måter å integrere andrespråksopplæring i fag- og yrkeskontekst.

Kompetansepakke om nyankomne

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NAFO utviklet en kompetansepakke om nyankomne som består av ulike nettbaserte ressurser som er rettet mot lærere som underviser nyankomne elever.

Lesing og skriving på tvers av fag i grunnskolen for voksne 

Prosjekt fra 2018 – 2020 der fire voksenopplæringssentre deltok. Ulike arbeidsmåter ble prøvd ut. Erfaringene viste at sirkelen for læring og undervisning kan benyttes i alle fag og på alle moduler.  

Nettressurs om nasjonale minoriteter 

Informasjon om de nasjonale minoritetene og forslag til undervisningsopplegg for skole og opplegg til bruk i barnehagen. 

Opplæring av ungdom med kort botid 

Et samarbeidsprosjekt mellom NAFO og Universitet og høgskolesektoren i fleire fylker. Utprøving av arbeismåter for å bidra til god opplæring av nyankomne ungdommer. 

Tospråklig assistanse i barnehagen 

Tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet til flerspråklige barn. Det er laget film fra prosjektet.  

Hjem-skole samarbeid 

Prosjekt der skoler utviklet tiltak for å bedre samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. Det er laget filmer fra prosjektet. 

«Sammen om språk» – Språkløftet og Utviklingsprosjektet 

To prosjekt i ni kommuner der et antall barn ble fulgt opp i barnehage og over i de to første årene i skolen. Prosjektene la vekt på overgang barnehage skole, språkstimulering og involvering av foreldre. Det er laget film fra prosjektene: Språkløftet i Drammen kommune

«Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»  

NAFO hadde ansvar for en rekke tiltak i tilknytning til strategiplanen. I sluttrapporten presenteres 30 eksempler på god praksis som er utviklet gjennom arbeidet. Det er laget film fra flere av prosjektene.