Film: Språkløftet i Drammen kommune


Produsert av Snøball Film for NAFO i 2011
Åssiden skole og Åssiden barnehage, Drammen
Lengde: 9 min

Drammen kommune deltok i Språkløftet og Utviklingsprosjektet. Prosjektene varte i fire år og ble avsluttet i 2011, og fikk tilført økonomiske midler fra Kunnskapsdepartementet. Det lokale navnet på prosjektene i Drammen er GLIS, Glimrende Læringsutbytte I Skolen. Stadig flere av skolene i Drammen har i løpet av de senere årene hatt en økende andel flerspråklige elever. Gjennom GLIS og annet utviklings- og prosjektarbeid rettet mot gruppen flerspråklige barn og elever, har kommunen gjort en del erfaringer for hva som er gode grep for å gi et godt, likeverdig opplæringstilbud til barn og unge med et annet morsmål enn norsk.

Et av hovedmålene for Språkløftet og Utviklingsprosjektet i Drammen kommune har vært å utvikle en felles modell for kvalitetssikring av språkopplæring i barnehage og grunnskolens laveste trinn.  Rektor ved Åssiden skole, Lillan Fanuelsen, forteller i denne filmen at de tidligere så hvordan læringsresultatene hos de flerspråklige elevene ble svakere oppover i skoleløpet. For å skape gode læringsresultater i skolen ønsket de å skape en solid grunnmur. Dette arbeidet starter allerede i barnehagen. Åssiden barnehage og Åssiden skole ligger rett ved siden av hverandre. Det gjør det enkelt å få til et samarbeid. «Samarbeidet mellom barnehage og skole er en vinn- vinn situasjon», sier rektor. I fellesskap har de  utviklet Språktrappa, en digital lokal læreplan for temabasert språklæring. I denne filmen får vi se hvordan kontaktlærer og lærer i grunnleggende norsk benytter Språktrappa som et planleggingsverktøy når de skal i gang med et tema.

Gjennom GLIS har personalet i barnehager og skoler fått styrket sin kompetanse både når det gjelder barns språkutvikling generelt og utvikling av flerspråklighet spesielt.  Det har resultert i at det er satt fokus på arbeid med førforståelse, bruk av ordbank og likedan fordelen ved å styrke morsmålet.  I filmen får vi se eksempler på hvordan lærere tar i bruk denne kunnskapen og jobber strukturert og målrettet med språk- og begrepslæringen. Vi får se hvordan de tospråklige elevene forberedes på et tema og hvordan de dermed lettere tar del i undervisningen når temaet behandles i fellesundervisningen. En slik måte å arbeide på har vist seg å gi bedre læringsresultater.

Se også filmen fra Fjell skole i Drammen: Norsk som andrespråk i naturfag.

Lesetips: