Prinsipper for god andrespråksopplæring

I hele utdanningsløpet er det elever som har norsk som andrespråk. De kan ha ulike undervisningstilbud. Noen går i innføringstilbud, andre får ordinær opplæring med ulike støttetiltak som særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Noen får kun tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen.

En lærer snakker med to elever i klasserommet.

Ved å integrere følgende prinsipper i planlegging og gjennomføring av undervisningen i alle fag vil elevene få jobbe parallelt med fag og språkutvikling, slik de har behov for.

For at alle elever skal få utfordringer tilpasset sine behov og forutsetninger, må lærerne kjenne elevene sine godt. Lærere trenger informasjon om elevenes skolebakgrunn, språkferdigheter, interesser og planer. Det er viktig å anerkjenne de erfaringene og ressursene elevene har, og ta utgangspunkt i dem i undervisningen.

Les mer om kartlegging av minoritetsspråklige elever

Det er lettest å tilegne seg fagstoff på det språket man kan best, og det er derfor en fordel om elevene kan få morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. I tilfeller der skolen ikke har tospråklig personale, kan elevene få støtte på morsmålet på andre måter. Elever med felles språk kan støtte hverandre, og de kan få tilgang til læremidler og nettressurser på morsmålet. Elevenes språklige ressurser kan også aktiveres gjennom plakater og tekster på ulike språk i klasserommet, ved at elevene får snakke om hva ulike ting heter på morsmålet og ved at de får anledning til å sammenligne morsmålet og norsk. Når flere språk synliggjøres i undervisningen, får flerspråklige elever anerkjennelse for sine kunnskaper og sin bakgrunn.

På nettstedet morsmål.no finnes mange flerspråklige ressurser som kan benyttes i undervisningen.

Les mer om tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring:
Særskilt språkopplæring – grunnskole
Særskilt språkopplæring – videregående
Særskilt språkopplæring – voksenopplæring
Idéhefte: Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen

Det er viktig at elevene får faglige og språklige utfordringer selv om de har begrensede norskferdigheter. Det er sammenheng mellom lærernes forventninger og elevenes læring. Elevene kan miste motivasjonen dersom språket, lærestoffet og oppgavene blir for enkle. For mye forenkling kan også føre til at elevene ikke utvikler et språk som gjør dem i stand til å uttrykke seg faglig. Det er imidlertid viktig at elevene får god språklig og faglig støtte.

Les mer om språklæring i alle fag.

Det er viktig å forsikre seg om at elevene forstår hva som forventes av dem, hvordan de kan gripe an læringsoppgaver og hvilke mål de skal strekke seg mot. Undervisningen blir mer meningsfull og motiverende dersom elevene forstår hva de skal lære. Det er en fordel om tospråklig lærer kan oversette læringsmål slik at både elever og foreldre/foresatte får god forståelse for hensikten med undervisningen.

Bruk av konkreter og demonstrasjoner i undervisningen gjør det lettere for elever å aktivere sine forkunnskaper, lære nye fagbegreper og nytt fagstoff. Aktiviteter og utflukter er gode utgangspunkt for å lære både språk og fag. Lærere bør arbeide bevisst for å utvide elevenes begrepsforståelse og ordforråd ved å sette ord på aktiviteter og gjenstander.

Se filmen Språkløftet i Drammen kommune
Se filmen Norsk som andrespråk i naturfag

I samtaler kan elevene få oppøvd ulike muntlige ferdigheter som å lytte, stille spørsmål, argumentere og gi uttrykk for vurdering. Samtaler med en tydelig faglig hensikt hjelper elevene til å opparbeide seg et fagspråk i de enkelte fag. Det ligger et stort potensial for språklæring i utforskende samtaler med åpne spørsmål hvor elevene får komme til orde.

Les mer om muntlige ferdigheter.

Å lære og lese og skrive på et andrespråk

Muntlige ferdigheter er grunnlaget for lesing og skriving både i den første lese- og skriveopplæringen og når man skal lære seg å lese og skrive på et nytt språk. Elever som skal lære å lese og skrive på et andrespråk, må arbeide parallelt med å tilegne seg muntlige og skriftlige ferdigheter fordi de ikke har det samme grunnlaget i muntlig språk som når en lærer å lese og skrive på morsmålet sitt. Arbeid med å bygge opp ordforråd, med språkets strukturer og med å knytte lyd til bokstav er sentralt for elever som er i ferd med å lære seg norsk

Se filmen Alfabetisering i mottaksgruppe på barnetrinn

Arbeid med innhold og struktur

Varierte muntlige og skriftlige aktiviteter knyttet til et tema gir elevene flere muligheter til å delta aktivt i undervisningen og kan bidra til en dypere forståelse av fagstoffet. I arbeid med fag er det sentralt at elevene blir kjent med ulike teksttyper, både muntlig og skriftlig. Gjennom aktiv bruk av modelltekster og samtaler omkring tekst får elevene støtte til å produsere egne tekster.

Se eksempel på arbeid med muntlig modelltekst i filmen Undervisning i innføringstilbud på videregående.
Les om eksplisitt undervisning i tekststrukturer – sjangerpedagogikk.

Arbeid med ord og begreper er viktig for alle elever, men spesielt for elever med norsk som andrespråk. Det er vesentlig at lærere i fellesskap tar ansvar for elevenes språk- og fagutvikling. Om elever får arbeide med ord, begreper og språklige strukturer i alle fag og på tvers av fag, vil de raskere både få god språkkompetanse og nå faglige mål.

Les om arbeid med ord og begreper.

Det er viktig å skape situasjoner der elevene forholder seg bevisst til egen læring, hvilke læringsstrategier de bruker og når de bruker ulike strategier.

Det er viktig at alle elever, uavhengig av norskferdigheter, får delta i klassens og skolens aktiviteter. Det har stor betydning for elevers trivsel, læringsutbytte og språkutvikling. For eksempel er det viktig at det legges til rette for at elever i innføringstilbud får delta i utflukter og idrettsdager.

Les mer: Mangfald og inkludering

Under prinsippene er det henvisninger til fagtekster, filmer, forslag til arbeidsmåter og relevant litteratur.