Foreldresamarbeid

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan styrke sitt samarbeid med flerspråklige foreldre, og hvordan barnehagen kan involvere foreldrene i arbeidet med språk, inkludering og flerkulturell praksis.

Brosjyrer om tospråklig utvikling og språkstimulering på 12 språk

Informasjon om barnehagen og tospråklig utvikling. Sandnes kommune.
Sandnes kommune har laget noen fine brosjyrer om barnehagen og om tospråklig utvikling og språkstimulering på 12 ulike språk.

Last ned brosjyrer på flere språk

Innkalling til foreldremøte på flere språk

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig samarbeid.
Skjemaene er tospråklige og finnes både som worddokument og PDF format.
Last ned skjemaene til foreldremøte her

Samtaleguide om barnets morsmål, et verktøy til bruk i foreldresamtaler

Samtaleguiden er ment brukt når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og pedagogen derfor har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

Guiden peker på to hovedtema som det er ønkelig å få mer informasjon om. Det ene handler om barnets pedagogiske behov, altså hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive. Det andre handler om vurderingen av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling. Dersom pedagogen ser at det er grunn til bekymring for barnets språkutvikling, er det først og fremst viktig å prøve ut en tilrettelegging som kan støtte barnets forståelse, bruk og utvikling av språket. Foreldrene kan gi informasjon om barnets erfaringer og ferdigheter knyttet til hjemmet og morsmålet. Dette kan barnehagen benytte og bygge videre på i det pedagogiske arbeidet. En god samtale med utgangspunkt i foreldres kunnskaper om barnet, kan også danne grunnlag for et godt foreldresamarbeid om barnets språk, både på norsk og morsmål (Utdanningsdirektoratet 2016).

Samtaleguiden er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Espen Egeberg, Statped. Deler av skjemaet bygger på en samtaleguide laget av Språksenter for barnehagene i Bærum kommune.

Les mer og last ned samtaleguiden og samtaleskjema.

Forelderveiledningsgrupper. Emma Hjorths Barnehage

Emma Hjorth barnehage har gitt tilbud om fast foreldreveiledning i grupper ved hjelp av prosjektmidler fra barnehagekontoret i kommunen. Barnehagen ønsker å skape møteplasser der foreldrene kan bli kjent med hverandre, kjenne tilhørighet til barnehagen og bli styrket i foreldrerollen slik at dette på sikt kan skape et inkluderende og utviklende oppvekstmiljø for barna.

Les barnehagens beskrivelse av tilbudet.

Gode relasjoner – grunnlaget for inkludering. Gjøvik barnehage

Her kan du lese en artikkel av Lena Salamonsen, assisterende styrer og migrasjonspedagog i Gjøvik barnehage. Artikkelen handler om hvordan Gjøvik barnehage vektlegger et godt samarbeid med foreldrene og er hentet fra tidsskriftet Barnehagefolk (Barnehageforum 2013/3).

 Les artikkelen «Gode relasjoner-grunnlaget for inkludering.

Foreldresamtaler på flere språk. Førresfjorden barnehage

Førresfjorden barnehage i Rogaland har utarbeidet et skjema for foreldresamtaler på 12 språk.

Last ned skjemaer for foreldresamtaler.

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Barn-i-flerspraaklige-familier-bilde_large

Veilederen inneholder svar på 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg er den rettet mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Heftet egner seg godt som utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling.

Heftet finnes på mange språk i tillegg til norsk. I tillegg er det også laget lydfiler til noen av språkene.

Last ned heftene og lytt til lydfiler.

Nettstedet Flere språk til flere

Nettstedet gir råd og informasjon til flerspråklige familier basert på kunnskap fra forskningsfronten. «Flere språk til flere» drives av UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og ved NTNU i Trondheim. Nettstedet er tilknyttet informasjonstjenesten Bilingualism Matters ved University of Edinburgh.

Gå til nettstedet Flere språk til flere.

Barnehage og foreldre samarbeider om å lage bok. Kyrkjevegen barnehage

Kyrkjevegen barnehage i Førde kommune, har i samarbeid med foreldrene laget bøker om det mangfoldet som oppleves i hverdagen. Barnehagen forteller om at personalet har fått et nytt og vitalisert syn på foreldrenes ulike måter å tilnærme seg virkeligheten og hverdagen i Norge på. Barnehagen har fått øynene opp for hvor viktig det er å bli kjent med foreldrene når de skal forstå barna.

Les mer om samarbeidet om boka «Sjå mangfaldet vårt!»

Foreldre som ressurs i språkarbeidet. En artikkel fra NAFO


Her kan du lese en artikkel fra » Ressursheftet «Flerspråklig arbeid i barnehagen» om barnehagens arbeid med språk og foreldresamarbeid. Spesielt viktig er foreldrene når barna har andre morsmål enn norsk, og når det ikke finnes tospråklig ansatte i barnehagen.

Les artikkelen «Foreldre som ressurs i språkarbeidet».

Familielæring

Familielæring er et samlebegrep for læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. De voksne lærer selv og lærer fra seg til barna, samtidig med at de også ofte lærer av og med barna. Det er altså ikke snakk om en metode, men ulike former for læring i samhandlende aktiviteter. Læringen foregår gjennom strukturerte opplegg både i opplæringsinstitusjonene, i nærmiljø og hjemme. Familiebegrepet kan defineres i vid forstand og de som lærer sammen kan være foreldre, barn, søsken, tanter og onkler, og også venner, naboer og andre som i ulik grad og omfang opptrer i nære relasjoner med hverandre. Hele familien inkluderes i opplæringsprosesser, og det legges vekt på å benytte autentiske læringsarenaer og autentisk materiale.
Les mer om eksempler på arbeid med familielæring her.

Materiell på flere språk fra Foreldreutvalget for barnehager, FUB

Foreldreutvalget for barnehager, FUB, har utarbeidet informasjonsmateriell, foldere og plakater på flere språk. På FUBs nettside finner du også et ressurshefte for foreldre om samarbeidet mellom hjem og barnehage. Heftet finnes på bokmål, nynorsk, samisk, arabisk, engelsk, polsk og urdu.
Les mer om «Foreldreutvalget for barnehager».

Film: Språket er en gave fra far og mor

Denne filmen er beregnet på tospråklige barns foreldre og er en dansk produksjon om hvordan foreldre kan støtte sine barn i å utvikle begge språkene. Alle barn skal lære språk. Noen barn skal lære flere språk når de er helt små. Å utvikle barnas språk er et felles ansvar for foreldre og pedagoger.

Les mer om filmen «Sprog er en gave fra mor og far».

Det er også laget tips og ideer til språkstimulerende arbeid for foreldre og barnehageansatte. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

Last ned materiell og se filmene her.

pappa som leser
samarbeid om lesing
Kaffekopp
møte