Mangfald og inkludering

Alle treng å kjenne seg trygge for å kunne lære. Å bli sett og anerkjent av læraren og dei andre elevane eller barna er viktig for god utvikling. Arbeid for eit inkluderande fellesskap der ein opnar opp for eit rikt språkleg og kulturelt mangfald er derfor grunnleggande i all opplæring. Alle elevar og barn i barnehagen treng at den kulturelle og språklege bakgrunn deira blir verdsett. Som lærarar kan vi opne for dette på ulike måtar.

Plakatar til å skrive ut og henge opp

Hei-plakat

På Tema Morsmål kan du finne fleire ressursar til bruk i eit fleirspråkleg opplæringsrom.

Bilde av en plakat hvor det står hei på mange språk.

Ein plakat med hei på mange ulike språk du kan trykke ut og henge opp.

Plakat – fyll inn verb på fleire språk

NAFO tilbyr ein plakat av barn i ulike aktivitetar, der det kan fyllast inn verb som beskriv leik og aktivitet på ulike språk.

Labplakat

Her kan du skrive ut ein labplakat med utstyr på laben på fleire språk.

«Fleirspråklegheit er gull»

Det å kunne snakke fleire språk er ein rikdom. Alle kan profittere på at barnehagen og skolen har tilgang til fleire språk. Når barn oppdagar at det finst eit utal av måtar å uttrykke det same på, vil dei ofte bli nysgjerrige og få inspirasjon og motivasjon til å lære meir. Ei slik interesse er eit godt utgangspunkt for vidare språkleg utforsking og språklæring. Her finn du dekorative plakatar i A3-format.

Informasjonshefte: Barn i flerspråklige familier

Informasjonsheftet tar opp ti spørsmål som foreldre ofte stiller om den fleirspråklege utviklinga til barna. I tillegg er heftet retta mot tilsette i barnehagar og skolar og på helsestasjonar, og det kan brukast som eit utgangspunkt for samtale med foreldra om den fleirspråklege utviklinga til barna. Heftet finst på ei rekke språk i tillegg til bokmål og nynorsk. På nokre språk finst det også som lydfiler. Sjå heftet «Barn i flerspråklige familier»

Feiring av morsmålsdagen

Få tips og idear til feiring av morsmålsdagen på Tema Morsmål.

Høgtidskalender

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert ei oversikt over høgtider. Høgtidskalenderen 2021 gir ikkje ei komplett oversikt over alle høgtidsdagar som finst i det fleirreligiøse Noreg, men inneheld nokre av dei viktigaste høgtidsdagane.

Inkludering og lokalsamfunnet

Inkludering av nykomne og mangfaldstenking kan ikkje falle på klassa, skolen eller opplæringsstaden aleine. Inkludering er ei oppgåve for heile samfunnet. Les og sjå eksempel på inkludering i lokalsamfunnet.

Meir om: