Organisering

God organisering er viktig for at minoritetsspråklige elever skal få opplæring tilpasset sine rettigheter og behov. Fylkeskommuner og skoler må ha den rette kompetansen og gode rutiner. Opplæringslova § 3-12. slår fast retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring. I paragrafen presiseres det at fylkeskommunen har plikt til å kartlegge, og at det er mulighet for å organisere innføringstilbud.

Tilbud for elever med kort botid i Norge

Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet står overfor mange utfordringer både språklig og faglig. Mange av de nyankomne elevene trenger særskilt oppfølging for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Opplæringen for denne elevgruppen organiseres på mange ulike måter. Noen kommuner tilbyr et ekstra frivillig år i grunnskolen, andre steder kan elevene gå over i grunnskole for voksne lokalisert på et voksenopplæringssenter eller en videregående skole. En tredje mulighet er å gå over i et innføringstilbud på videregående nivå. De siste årene har mange fylkeskommuner opprettet såkalte Kombinasjonsklasser der elever i alderen 16-24 med kort botid får tilbud om mer tilrettelagt grunnskoleopplæring sammen med jevnaldrende på en videregående skole.

Innføringstilbud
Kombinasjonsklasser
Grunnskole for voksne
Les mer om Nyankomne 16-24

Særskilt språkopplæring for elever i ordinære opplæringsløp

Opplæringslovens § 3-12 gir elever «med anna morsmål enn norsk eller samisk rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar». Rettigheten utløser en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å gi slik opplæring.

Særskilt språkopplæring
Organisering av særskilt språkopplæring i videregående

Overganger

Arbeidet som gjøres i forkant av og i samband med overganger mellom grunnskole og videregående opplæring og mellom innføringstilbud og ordinære tilbud er viktig for at overgangen skal oppleves positiv både faglig og sosialt.

Sofienberg vgs
Elever kombinasjonsklassenPPT Udir