Organisering

God organisering er viktig for at minoritetsspråklige elever skal få opplæring tilpasset sine rettigheter og behov. Fylkeskommuner og skoler må ha den rette kompetansen og gode rutiner. Opplæringslova § 3-12 slår fast retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring. I paragrafen presiseres det at fylkeskommunen har plikt til å kartlegge, og at det er mulighet for å organisere opplæringen i egne grupper, klasser eller skoler dersom det er til det beste for eleven.

Tilbud for elever med kort botid i Norge

Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet står overfor mange utfordringer både språklig og faglig. Mange av de nyankomne elevene trenger særskilt oppfølging for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Opplæringen for denne elevgruppen organiseres på mange ulike måter. Noen kommuner tilbyr et ekstra frivillig år i grunnskolen, andre steder kan elevene gå over i grunnskole for voksne lokalisert på et voksenopplæringssenter eller en videregående skole. En tredje mulighet er å gå over i et innføringstilbud på videregående nivå. De siste årene har mange fylkeskommuner opprettet såkalte Kombinasjonsklasser der elever i alderen 16-24 med kort botid får tilbud om mer tilrettelagt grunnskoleopplæring sammen med jevnaldrende på en videregående skole.
Kombinasjonsklasser
Grunnskole for voksne
Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever – veileder og eksempelsamling
Les mer om Nyankomne 16-24

Tilbud i ulike fylker

Minoritetsspråklige elever – Agder fylkeskommune
Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige – Innlandet fylkeskommune
Minoritetsspråklige – Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vidaregåande opplæring for minoritetsspråklege – Vestland fylkeskommune
Opplæringstilbud for minoritetsspråklige – Viken fylkeskommune

Særskilt språkopplæring for elever i ordinære opplæringsløp

Opplæringslovens § 3-12 gir elever «med anna morsmål enn norsk eller samisk rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar». Rettigheten utløser en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å gi slik opplæring.

Særskilt språkopplæring
Organisering av særskilt språkopplæring i videregående

Overganger

Arbeidet som gjøres i forkant av og i samband med overganger mellom grunnskole og videregående opplæring og mellom innføringstilbud og ordinære tilbud er viktig for at overgangen skal oppleves positiv både faglig og sosialt.

Overganger mellom ulike opplæringstilbud