Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring

Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.
(…)
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Særskilt språkopplæring kan i tillegg til særskilt norskopplæring være tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Hva slags type særskilt språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes i et enkeltvedtak. Den særskilte språkopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i den ordinære opplæringen. Det er frivillig om elevene ønsker å motta tilbudet om særskilt språkopplæring.

Det er ikke fastsatt hvor mange år elevene kan få vedtak om særskilt språkopplæring, men særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning til elevene har opparbeidet seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring gis innenfor det ordinære timetallet, mens morsmålsundervisning gis i tillegg til det ordinære timetallet.

Saksgang for særskilt språkopplæring

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om saksgangen for særskilt språkopplæring, blant annet om hvordan det skal fattes enkeltvedtak.
Les om saksgang for særskilt språkopplæring.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

Rapporten Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud ble utført av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2016. Den undersøkte hvordan elever, lærere, skoleledere og skoleeiere vurderte organisering, innhold og progresjon i tilbudene om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud, sluttrapport februar 2016. (pdf)
Kasusundersøkelse. Innføringstilbud for minoritetsspråklige eleve, sluttrapport 21. oktober 2016. (pdf)

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. Den særskilte norskopplæringen kan foregå i egen gruppe, eller som tilpasning innenfor det ordinære norskfaget.

Læreplaner

Opplæring i særskilt norsk kan gis etter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan man skal benytte i den særskilte norskopplæringen. Skolene bør derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
Hva er nytt i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (udir.no)

Kartleggingsmateriell

Utdanningsdirektoratet har utviklet et nytt, digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk

Filmer

Språkløftet i Drammen kommune – Temabasert ordlæring ved Åssiden skole og Åssiden barnehage, Drammen
Satsing på leseutvikling – Bjørndal skole i Oslo

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag (for eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlærerfase.

Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres før den ordinære undervisningen, underveis i den ordinære undervisningen eller etter (se film fra Skolverket ). Disse tre variantene kan kombineres og tilpasses etter undervisningens innhold og elevenes behov (Skolverket, 2015). Mange elever trenger å jobbe med førforståelse på morsmål, noe som kan gi elevene en større trygghet i faget, og da er tospråklig fagopplæring før ordinær opplæring viktig. Da kan den tospråklige faglæreren ved bruk av morsmålet sette eleven inn i temaet som skal læres på en mer konkret og begripelig måte, sammenfatte viktig innhold, og fokusere på sentrale ord og begreper som er viktig for temaet.

Filmer om tospråklig fagopplæring

Studiehandledning på modersmål – det svenske Skolverket.
Filmen beskriver og gir eksempel på hvordan man kan organisere og gjennomføre tospråklig fagopplæring. Vi får treffe både tospråklige lærere, rektor og skoleeier.

Norsk som andrespråk i naturfag – Fjell skole i Drammen
Filmen gir eksempler på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres.
Trekantsamarbeid og ordbank – Gautesete skole i Stavanger
I filmen ser vi hvordan tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer samarbeider om et opplegg i samfunnsfag på barnetrinnet.

Tospråklige nettressurser

Tema morsmål er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Nettsiden har flerspråklige ressurser på 15 språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på 7 ulike språk. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer – bør gjennomføres på morsmålet.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålsopplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for morsmål som er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Mange elever som får morsmålsopplæring får også opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk, og det er naturlig å se disse læreplanene i en sammenheng. Morsmålsopplæring gis av en tospråklig lærer, og kan gis ved skolen eller ved en annen skole utenom det ordinære timetallet. Før opplæringen starter skal det vurderes hvilket nivå i læreplanen for morsmål det skal tas utgangspunkt i.

Morsmålsopplæring er særlig aktuelt for elever som skal lære seg å lese og skrive uten å kunne norsk. Leseopplæring bør bygge på muntlig beherskelse av språket, og derfor bør leseopplæringen skje på det språket man behersker best muntlig. For mange minoritetsspråklige elever vil dette være morsmålet.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Kartlegging av leseferdighet på morsmål

Annen tilpasset opplæring

I tilfeller der skolen ikke har tospråklige lærere, er det likevel mulig å gi elever støtte på morsmålet eller andre språk eleven kan innenfor rammene av særskilt språkopplæring. Dersom flere elever i samme klasse/gruppe snakker samme språk, kan de for eksempel støtte hverandre. I tillegg finnes det mange flerspråklige ressurser på nett som kan brukes både av tospråklige lærere og andre faglærere.

Tema morsmål: Nettsted med flerspråklige ressurser på 15 språk.
Skolekassa.no: Ressurser til lese- og skriveopplæring på fem språk.

Fleksibel opplæring – tospråklig fagopplæring over nett

NAFO tilbyr tospråklig fagopplæring over nett på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Les mer om Fleksibel opplæring

Filmer

Parallell lese – og skriveopplæring – Elever ved Tøyen skole i Oslo får lese- og skriveopplæring på morsmålet og norsk.

Fagstoff

Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket, Liv Bøyesen (2014), Norsk pedagogisk tidsskrift, Universitetsforlaget.

Organisering

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper eller klasser. Noen skoler har egne innføringstilbud for nyankomne elever, andre går i det ordinære tilbudet, men får tilpasset undervisning deler av tiden.

Les mer om organisering av særskilt språkopplæring