Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring

Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.
(…)
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Særskilt språkopplæring kan i tillegg til særskilt norskopplæring være tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Hva slags type særskilt språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes i et enkeltvedtak. Den særskilte språkopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i den ordinære opplæringen. Det er frivillig om elevene ønsker å motta tilbudet om særskilt språkopplæring.

Det er ikke fastsatt hvor mange år elevene kan få vedtak om særskilt språkopplæring, men særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning til elevene har opparbeidet seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring gis innenfor det ordinære timetallet, mens morsmålundervisning gis i tillegg til det ordinære timetallet.

Saksgang for særskilt språkopplæring

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om saksgangen for særskilt språkopplæring, blant annet om hvordan det skal fattes enkeltvedtak.
Les om saksgang for særskilt språkopplæring.
Se sangen om særskilt språkopplæring

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll Management Consulting utført to undersøkelser om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i 2017.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud., sluttrapport februar 2016.
Undersøkelse av hvordan elever, lærere, skoleledere og skoleeiere vurderer organisering, innhold og progresjon i tilbudene om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring. Les mer om rapporten her.

Kasusundersøkelse. Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, sluttrapport 21. oktober 2016.

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. Den særskilte norskopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i det ordinære norskfaget.

Læreplaner og veiledninger

Det er utarbeidet en læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Opplæring i særskilt norsk kan gis etter denne planen eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan man skal benytte i den særskilte norskopplæringen. Skolene bør derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles. Les mer om valg av læreplan og sammenhengen mellom læreplanene i veiledning til læreplan i grunnleggende norsk. I veiledningen finner du også eksempler på undervisningsopplegg til ulike trinn og nivå i læreplanen.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. – NB! Denne planen fases ut. Gradvis innføring av ny plan NOR07‑02 fra høsten 2020.
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter – veiledning til læreplan (med praktiske eksempler)

Kartleggingsmateriell

Kartleggingsmateriell – Språkkompetanse i grunnleggende norsk, bokmål
Kartleggingsmateriell – Språkkompetanse i grunnleggjande norsk, nynorsk
Veiledning til Språkkompetanse i grunnleggende norsk (Vær oppmerksom på at veiledningen er skrevet i 2009. Det ble gjort endringer når det gjelder innføringstilbud i opplæringsloven i 2012)
Les mer om kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Filmer

Språkløftet i Drammen kommune – Temabasert ordlæring ved Åssiden skole og Åssiden barnehage, Drammen
Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk – Mesterfjellet ungdomsskole i Larvik
Ordbank og trekantsamarbeid – Gautesete skole i Stavanger
Satsing på leseutvikling – Bjørndal skole i Oslo

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag (for eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlærerfase.

Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres før den ordinære undervisningen, underveis i den ordinære undervisningen eller etter (se film fra Skolverket ). Disse tre variantene kan kombineres og tilpasses etter undervisningens innhold og elevenes behov (Skolverket, 2015). Mange elever trenger å jobbe med førforståelse på morsmål, noe som kan gi elevene en større trygghet i faget, og da er tospråklig fagopplæring før ordinær opplæring viktig. Da kan den tospråklige faglæreren ved bruk av morsmålet sette eleven inn i temaet som skal læres på en mer konkret og begripelig måte, sammenfatte viktig innhold, og fokusere på sentrale ord og begreper som er viktig for temaet.

Filmer om tospråklig fagopplæring

Studiehandledning på modersmål – det svenske Skolverket.
Filmen beskriver og gir eksempel på hvordan man kan organisere og gjennomføre tospråklig fagopplæring. Vi får treffe både tospråklige lærere, rektor og skoleeier.

Norsk som andrespråk i naturfag – Fjell skole i Drammen
Filmen gir eksempler på hvordan tospråklig fagopplæring kan gjennomføres.
Trekantsamarbeid og ordbank – Gautesete skole i Stavanger
I filmen ser vi hvordan tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer samarbeider om et opplegg i samfunnsfag på barnetrinnet.

Tospråklige nettressurser

Tema morsmål er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Nettsiden har flerspråklige ressurser på 15 språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på 7 ulike språk. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer – bør gjennomføres på morsmålet.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålsopplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for morsmål som er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Mange elever som får morsmålsopplæring får også opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk, og det er naturlig å se disse læreplanene i en sammenheng. Morsmålsopplæring gis av en tospråklig lærer, og kan gis ved skolen eller ved en annen skole utenom det ordinære timetallet. Før opplæringen starter skal det vurderes hvilket nivå i læreplanen for morsmål det skal tas utgangspunkt i.

Morsmålsopplæring er særlig aktuelt for elever som skal lære seg å lese og skrive uten å kunne norsk. Leseopplæring bør bygge på muntlig beherskelse av språket, og derfor bør leseopplæringen skje på det språket man behersker best muntlig. For mange minoritetselever vil dette være morsmålet (Kullbrandstad, 2003; Bøyesen, 2005; Hauge, 2014).

Læreplaner og veiledning

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter NB! Gradvis innføring av ny plan NOR08‑02 fra høsten 2020.
Veiledning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av leseferdighet på morsmål

Annen tilpasset opplæring

I tilfeller der skolen ikke har tospråklige lærere, er det likevel mulig å gi elever støtte på morsmålet eller andre språk eleven kan innenfor rammene av særskilt språkopplæring. Dersom flere elever i samme klasse/gruppe snakker samme språk, kan de for eksempel støtte hverandre. I tillegg finnes det mange flerspråklige ressurser på nett som kan brukes både av tospråklige lærere og andre faglærere.

Ressurser

Tema morsmål: Nettsted med flerspråklige ressurser på 15 språk.
Skolekassa.no: Ressurser til lese- og skriveopplæring på fem språk.

Filmer

Parallell lese – og skriveopplæring – Elever ved Tøyen skole i Oslo får lese- og skriveopplæring på morsmålet og norsk.

Fagstoff

Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket, Liv Bøyesen (2014), Norsk pedagogisk tidsskrift, Universitetsforlaget.

Organisering

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper eller klasser. Noen skoler har egne innføringstilbud for nyankomne elever, andre går i det ordinære tilbudet, men får tilpasset undervisning deler av tiden.

Les mer om organisering av særskilt språkopplæring