Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Særskilt språkopplæring

Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.
(…)
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Særskilt språkopplæring kan i tillegg til særskilt norskopplæring være tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Hva slags type særskilt språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes i et enkeltvedtak. Den særskilte språkopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i den ordinære opplæringen. Det er frivillig om elevene ønsker å motta tilbudet om særskilt språkopplæring.

Det er ikke fastsatt hvor mange år elevene kan få vedtak om særskilt språkopplæring, men særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning til elevene har opparbeidet seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring gis innenfor det ordinære timetallet, mens morsmålsundervisning gis i tillegg til det ordinære timetallet.

Les mer om særskilt språkopplæring i skolen på udir.no

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. Den særskilte norskopplæringen kan foregå i egen gruppe, eller som tilpasning innenfor det ordinære norskfaget.

Læreplaner

Opplæring i særskilt norsk kan gis etter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan man skal benytte i den særskilte norskopplæringen. Skolene bør derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Kartleggingsmateriell

Utdanningsdirektoratet har utviklet et digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk

Opplæringspakken Ny i norsk

Opplæringspakken Ny i norsk er utviklet av Utdanningsetaten i Oslo og skal støtte nyankomne elevers opplæring i norsk i en overgangsperiode. Den er laget for nyankomne elever på 1. – 2. trinn som begynner direkte i ordinære klasser, men skolen kan vurdere om den også kan benyttes av enkelte elever på 3. og 4. trinn. Innholdet vil også være relevant for nyankomne elever i innføringstilbud. Opplæringspakken inneholder blant annet materiell til velkomstsamtale, intensive norskkurs og en rekke nyttige ressurser til bruk i språkopplæringen.

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag (for eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene holder på å lære seg norsk.

Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres før den ordinære undervisningen, underveis i den ordinære undervisningen eller etter. Disse tre variantene kan kombineres og tilpasses etter undervisningens innhold og elevenes behov. Mange elever trenger å jobbe med førforståelse på morsmål, noe som kan gi elevene en større trygghet i faget, og da er tospråklig fagopplæring før ordinær opplæring viktig. Da kan den tospråklige faglæreren ved bruk av morsmålet sette eleven inn i temaet som skal læres på en mer konkret og begripelig måte, sammenfatte viktig innhold, og fokusere på sentrale ord og begreper som er viktig for temaet.

Tospråklige nettressurser

morsmål.no er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Nettsiden har flerspråklige ressurser på 15 språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på 7 ulike språk. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer – bør gjennomføres på morsmålet.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålsopplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for morsmål som er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Mange elever som får morsmålsopplæring får også opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk, og det er naturlig å se disse læreplanene i en sammenheng. Morsmålsopplæring gis av en tospråklig lærer, og kan gis ved skolen eller ved en annen skole utenom det ordinære timetallet. Før opplæringen starter skal det vurderes hvilket nivå i læreplanen for morsmål det skal tas utgangspunkt i.

Morsmålsopplæring er særlig aktuelt for elever som skal lære seg å lese og skrive uten å kunne norsk. Leseopplæring bør bygge på muntlig beherskelse av språket, og derfor bør leseopplæringen skje på det språket man behersker best muntlig. For mange minoritetsspråklige elever vil dette være morsmålet.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Kartlegging av leseferdighet på morsmål

Annen tilpasset opplæring

I tilfeller der skolen ikke har tospråklige lærere, er det likevel mulig å gi elever støtte på morsmålet eller andre språk eleven kan innenfor rammene av særskilt språkopplæring. Dersom flere elever i samme klasse/gruppe snakker samme språk, kan de for eksempel støtte hverandre. I tillegg finnes det mange flerspråklige ressurser på nett som kan brukes både av tospråklige lærere og andre faglærere.

morsmål.no: Nettsted med flerspråklige ressurser på 15 språk.
Skolekassa.no: Ressurser til lese- og skriveopplæring på fem språk.
Bildetema: Flerspråklig digital bildeordbok inndelt etter temaer.

Fleksibel opplæring – tospråklig fagopplæring over nett

NAFO tilbyr tospråklig fagopplæring over nett på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Les mer om Fleksibel opplæring

Organisering

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper eller klasser. Noen skoler har egne innføringstilbud for nyankomne elever, andre går i det ordinære tilbudet, men får tilpasset undervisning deler av tiden.

Les mer om organisering av særskilt språkopplæring