Kompetanseheving

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende.
 

Ledig stilling i NAFO

Inngangspartiet på et av OsloMets bygg.

NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til skole- og PPT-området. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste og med kartlegging og utredning av minoritetsspråklige elever. Stillingen er fast og vi ønsker tiltredelse 1. august 2020. Søknadsfristen er 12.02.2020.

Arbeidsoppgaver

 • Videreføre og utvikle kartleggings/utredningsverktøy for minoritetsspråklige elever
 • Holde kurs og utvikle ressurser for PP-tjenesten og andre ansatte i skolesektoren
 • Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå, minst på masternivå i pedagogikk/spesialpedagogikk/migrasjonspedagogikk
 • praktisk erfaring fra arbeid i PP-tjenesten
 • erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser
 • god kjennskap til regelverk
 • erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere og nettverk. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Mer informasjon og søknadsskjema

Mer informasjon om stillingen og hvordan du søker finner du her:
Rådgiver/seniorrådgiver skole- og PPT-området

Påmelding til NAFO-konferansen 2020

Fem ungdommer ligger på bakken og ler. Foto.

Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

Det er tid for NAFO-konferanse. I år er fokuset på fellesskap, mangfold og inkludering i barnehage og skole. Konferansen finner sted på OsloMet torsdag 26. og fredag 27.mars.

Programmet

Konferansen åpnes av kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner og rektor ved OsloMet Curt Rice. Programmet inneholder plenumsforedrag, blant annet ved Thomas Hylland Eriksen, knyttet til temaet fellesskap og inkludering. I tillegg blir det mange ulike paralleller, blant annet «Smak på språk» der du kan få en smakebit noen av innvandrerspråkene. «Mat og mingling» foregår torsdag ettermiddag og er en mer uformell samling hvor det serveres enkel mat, og du kan snakke med konferansedeltakere.

Betaling

Det vil i år være en konferanseavgift.

 • 1 dag koster 300kr
 • 2 dager koster 500 kr
 • Mat og mingling  330 kr

Overnatting og reisekostnader må dekkes av deltaker eller arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingen er nå åpen. Frist for påmelding er 26. februar. Det er et begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på. Påmeldingen er bindende.

Mer informasjon, program og påmelding

Ordsky med stikkord fra konferansen

Forsking i fleirspråklege klassar i 10 år

Illustrasjonsbilde med elever som jobber sammen

Tegn på sprog. En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum var tittelen på konferansen som 6. desember markerte avslutninga på det danske ti-årige forskings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog.

Utforskande lese- og skrivepedagogikk

Formålet med prosjektet Tegn på sprog var å undersøke korleis ein kan sikre den skriftspråklege utviklinga til fleirspråklege elevar og gje dei betre moglegheiter til å klare seg vidare i utdanningssystemet. Forskarane hadde dessutan ein ambisjon om å bidra til utvikling av lese- og skrivepedagogikk i språkleg mangfaldige klasserom.

Fleirspråklege klasserom som forskingsarena

I prosjektet har forskarar følgt fem klassar med til saman 267 barn i fem ulike kommunar i Danmark, frå førskule og gjennom heile folkeskulen. Ein styrke i prosjektet har vore eit breitt samarbeid om forsking og utvikling med deltaking av forskarar, lærarar, lærarstudentar og lærarutdannarar. Prosjektet har òg hatt brei offentleg støtte: frå dei aktuelle kommunane, frå fleire pedagogiske høgskular, frå Århus universitet og Utdanningsministeriet.

Språkleg mangfald ei kjelde til læring for alle elevar

Helle Pia Laursen, som har leia prosjektet, peikar på at det språklege mangfaldet i danske klasserom er enormt. Elevane kan mange språk, og dei brukar fleire språk på mange ulike måtar og i mange ulike situasjonar. Dette språklege mangfaldet er ei kjelde til læring, og for at elevane skal bli betre til å lese og skrive, er det naudsynt at lærarane bringer det språklege potensialet til elevane inn i opplæringa. I klassane som har delteke i prosjektet, har det mellom anna vore fokusert på korleis elevane kan utforske språk på bakgrunn av sine faktiske språklege erfaringar og korleis dei aktivt kan vere med å utvikle skriftspråkskunnskap i klasserommet.

Kunnskapsbase for språkutviklande arbeidsmåtar

Prosjektet Tegn på sprog har gitt ny innsikt i ulike former for klasseromspraksis og i moglegheiter for å skape rammer om lese- og skriveundervisning som tar omsyn til mangfaldet blant elevane. Resultat frå prosjektet er gjort tilgjengeleg ved at deltakarane har utgitt ei rekkje rapportar, mange vitskaplege artiklar og gode eksempel på klasseromsaktivitetar.

Ressursar

 • Boka og nettsida Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum inneheld mange gode eksempel på språkutviklande aktivitetar.
 • Aktivitets- og inspirasjonsmateriell finn ein óg i Literacy og andetsprog i udskolingen.
 • Gode innsyn i og vurderingar av prosjektet finn ein i Tegn på sprog – set udefra .
 • Rapportar frå prosjektet

  Konferanse om opplæring for unge med kort botid

  18. og 19. november 2019 blir det arrangert konferanse om fylkeskommunale opplæringstilbud for unge i alderen 16-24 med kort botid på OsloMet – storbyuniversitetet.

  Oppmøte og program

  Konferansen starter i Pilestredet 42 (P42) i auditorium Q1015 klokka 10.00.
  Det blir registrering og servering av kaffe og te fra kl. 9.30.
  Programmet finner du her.

  Målgruppe

  Konferansen er fullbooket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.
  Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

  Faglig påfyll og erfaringsutveksling

  På konferansen vil det både være forelesninger og erfaringsutveksling rundt organisering og innhold i opplæringen.

  Overnatting og middag

  Overnatting for tilreisende er bestilt på Radisson Blu Scandinavia. Der blir det også arrangert middag for påmeldte deltakere 18. november.

  Arrangør

  Konferansen er arrangert av NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk og IMDi. NAFO er faglig ansvarlig for konferansen.

  Utredningsverktøy på 19 språk

  Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO.

  Hva er FLORO?

  Det flerspråklige utredningsverktøyet FLORO kan brukes som en del av en utredning av minoritetsspråklige elever for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving som dysleksi, eller en kombinasjon av disse. FLORO består av tre kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og lesevansker. Prøvene tester ordminne, RAN (rask automatisert benevning) og ordrepetisjon. FLORO kan som en del av en utredning si noe om behov for spesialundervisning (definert i opplæringsloven §5.1.). Prøvene er utarbeidet av NAFO ved Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

  Utredning på 19 språk

  FLORO er utviklet på språkene albansk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk. De siste språkene som er ferdigstilt, er pashto og dari.

  Sertifiseringskurs

  PPT-ansatte, spesialpedagoger eller tospråklige lærere kan ta i bruk FLORO dersom de er kurset og har fått kursbevis. Tospråklige lærere skoleres for å kunne samarbeide med PP-rådgivere og spesialpedagoger. Kursene består av teoriundervisning, egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning. Etter bestått kurs får deltakerne kursbevis og er sertifisert for bruk av FLORO.

  FLORO-kurs i Ålesund kommune

  Våren 2019 fikk flere tospråklige lærere og spesialpedagoger som jobber med minoritetsspråklige elever i Ålesund kommune tilbud om å delta på FLORO-kurs. Judith Damm, koordinator for tospråklige lærere og rådgiver i Team kultur og oppvekst i Ålesund kommune var ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurset i samarbeid med NAFO. Hun sier at skoleeier i Ålesund kommune ved Team kultur og oppvekst ønsket å tilby dette kurset fordi de er opptatt av høy kompetanse.

  Kursholder Liv Bøyesen, seniorrådgiver ved NAFO, var to dager i Ålesund for å gi kursdeltakerne 12 undervisningstimer med teori. I tillegg bestod kurset av flere timer med egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning.

  Kursbevis og kakefest

  I oktober 2019 ble 20 tospråklige lærere (arabisk, dari/farsi, engelsk, litauisk, polsk, somali, spansk, russisk, thai, tigrinja, tysk og vietnamesisk) og 7 spesialpedagoger fra Ålesund kommune sertifisert og fikk FLORO kursbevis. Ålesund Kommune markerte den store dagen i bystyresalen der kommunalsjefen for kultur og oppvekst Bjørn Ivar Rødal delte ut kursbevisene og inviterte alle deltakere til kakefest.

  Les mer


  Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord