Nettbaserte kurs

NAFO har utviklet nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i barnehagen eller skolen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Barnehage

Flerspråklighet i barnehagen (overordnet tema)
Språk i lek og aktivitet
Språkutviklende samtaler

Hvordan jobbe med temaene i barnehagen?

Skole

Nyankomne elever

Nyankomne – barnetrinn
Nyankomne – ungdomstrinn
Nyankomne – videregående

Hver pakke består av fem økter og tar for seg temaene mottak av nyankomne elever, opplæring den første tiden, samarbeid og overganger mellom ulike opplæringstilbud. Kurspakkene er laget av NAFO i forbindelse med prosjektet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

Språk i alle fag

Språkutviklende undervisning
Ordforråd

Disse temaene handler om å legge opp undervisning med et språklig fokus for alle elever, både minoritetsspråklige elever og elever med norsk som morsmål.

Hvordan jobbe med temaene i skolen?