Kompetansepakke om kulturelt mangfold

NAFO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kompetansepakke om kulturelt mangfold bestående av miniforelesninger med forslag til refleksjonsoppgaver og påstander til diskusjon i lærerkollegiet. I tillegg består kompetansepakken av en kortfilm som også kan egne seg som grunnlag for diskusjon om temaet på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Miniforelesninger og kortfilm med refleksjonsspørsmål

Miniforelesning: Hypermangfold – et mer mangfoldig mangfold

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, presenterer sentrale begreper som kan bidra til refleksjon og bevisstgjøring om kulturelt og etnisk mangfold. Gapet mellom «oss» og «de andre» er ofte mindre enn det kan se ut til.

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2022
Lengde: 08:19

Hva er kultur?

Kultur er de tanker, kunnskaper og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn. Kultur kan derfor betraktes som det som er lært, men også det som gjør kommunikasjon mulig. Dette betyr at kultur ikke kan være en ting, men heller noe som ligger mellom mennesker som møtes: et usynlig kontaktmiddel (Hylland Eriksen 2020, s.45).

For videre lesing anbefales Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge av Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad (2020 7. utg.).

Refleksjonsspørsmål

 1. Diskuter begrepet hypermangfold. Hvordan kommer det til uttrykk på vår skole/i mitt klasserom?
 2. Diskuter følgende påstand: Vi har alle et kulturelt ståsted
 3. På hvilke måter blir kulturelle forskjeller synlige på vår skole/i mitt klasserom? Hvilke utfordringer opplever vi, og hvordan blir det håndtert?
 4. På hvilke måter utgjør kulturelle forskjeller en ressurs på vår skole/i mitt klasserom?
Miniforelesning: Uenighetsfellesskap

Begrepet uenighetsfellesskap ble innført av forskeren Lars Laird Iversen, for å beskrive en situasjon der vi er enige om hvordan vi bør være uenige (Iversen 2014).

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2022
Lengde: 07:57

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan blir uenighet og ulikhet håndtert i mitt klasserom?
 2. Drøft påstanden: I mitt klasserom/på vår skole har vi et uenighetsfellesskap
 3. Hvordan kan vi tilrettelegge for læring som øker forståelsen for kulturell ulikhet?
 4. Hva skal til for å etablere et fungerende uenighetsfellesskap?
Miniforelesning: Anerkjennende pedagogikk

I denne miniforelesningen snakker Thomas Eri, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet, om anerkjennelse som er et viktig begrep i den overordnede delen av læreplanen. Med utgangspunkt i Axel Honneth (2008) identifiserer han tre områder ved det å være menneske i et samfunn, der anerkjennelse er viktig –  og viser videre hvordan en anerkjennende pedagogikk kan se ut.

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2022
Lengde: 09:14

En modell som viser tre områder av anerkjennelse som henger sammen. Det første området er respekt, med underområdene juridisk likeverd, kognitiv anerkjennelse og selvrespekt. Det tredje området er kjærlighet, med underområdene nære relasjoner, emosjonell anerkjennelse og selvtillit. Det tredje området er ytelse, med underområdene sosial verdsetting, sosial anerkjennelse og selvverd. De tre områdene peker sammen inn mot selrealisering. Kilde: Axel Honneseth (1996/2008) Kamp om anerkjennelse.

Refleksjonsspørsmål

 1. På hvilke måter opplever elevene anerkjennelse på vår skole/i mitt klasserom på de tre områdene
  • kjærlighet
  • respekt
  • ytelse
 2. Hvordan kan vi vise anerkjennelse i faglige og sosiale samtaler med elever?
Kortfilm: Norwegian Code I (utsnitt) – Norsk (Innoverpositivitet)

En humoristisk kortfilm laget av den kurdiske kunstneren Shwan Dler Qaradaki, som kom til Norge som flyktning fra irakisk Kurdistan i 1999. I filmen gir han tips til nyankomne om hva som er lurt å gjøre for å lykkes i Norge.

Se filmen (qaradaki.com)

Refleksjonsspørsmål

I disse refleksjonsoppgavene er hensikten å rette oppmerksomheten mot vårt/nordmenns eget kulturelle ståsted.

 1. Hva tror dere budskapet i filmen handler om? Er dere enige/uenige?
 2. Finnes det noe særnorsk – og hva kan det ev. bestå av?
 3. Diskuter følgende påstander
  • Nordmenn har en trang til konsensus/enighet
  • Nordmenn er opptatt av likhet. Hvordan kommer det eventuelt til uttrykk?
  • Nordmenn er «bønder i byen» og mangler den fleksibiliteten, toleransen og det vidsyn som er typisk for moderne bykulturer: «Du kan få meg ut av Valdres, men du får aldri Valdres ut av meg» (Eriksen 2020, s.96)
  • «Nordmenn kan være brune i huden og nordmenn kan være muslimer» (sitat hentet fra Fredrik Solvang, journalist og programleder NRK Debatten).
  • Mennesker er ikke kulturelt like – selv om de «kommer fra samme kultur»
Referanser og anbefalte ressurser for videre arbeid med temaet

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sajjad 2020: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal, Oslo.

Gullestad, Marianne 2002: Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget, Oslo.

Honneth, Axel 2008: Kamp om anerkjennelse. Pax forlag.

Iversen, Lars Laird 2014: Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, Oslo.

Johannessen Elise Margrethe Vike og Åse Røthing (2022): Meningsmangfold og ubehag i klasserommet, Norsk pedagogisk tidsskrift, vol. 106, Iss1, pp. 3-14. Oslo: Universitetsforlaget.

Klausen, Arne Martin, red. 1984: Den norske væremåten. Cappelen, Oslo

Nordgren, Mona 2016: Mangfold, dialog og læring. Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 49-60.

Vike, Halvard, Hilde Lidèn og Marianne Lien, red. 2001: Likhetens paradokser. Antropologiske undersøkelser i det morderne Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

Film: Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Debattinnlegg: Jeg utfordrer definisjonen av det norske (oslodebatten.no)