Film: Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film for NAFO i 2015
Lengde: 6:26

Filmen Typisk norsk? handler om «det norske» sett med ulike øyne, og hva dette innebærer for ungdommer med bakgrunn i de nasjonale minoritetene. I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk, og de stiller blant annet spørsmål om oppfatninger om «det norske» har endret seg over tid? Et viktig poeng i filmen er at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.
 
NAFO påpeker at ungdommene i filmene ikke snakker på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men at de her representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.
 

Om ungdommene

Portrett Noora
Noora Marie Ollila:
Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.
 
 
 
 
Portrett Karoline 2
Caroline Karlsen:
Jeg er tater-jente, men også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.
 
 
 
Portrett Inge
Inge B. Seigerud:
Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.
 
 
 
 
Portrett Natalie 2
Natalie Preminger:
Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.
 
 
 
 
Portrett Oscar
Rein Oskar Evensen:
Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Daniel-norsk og rom

Nasjonale minoriteter

Klokkebilde genereltNorge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer:
Våre nasjonale minoriteter – til ansatte i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratet. 2014.
Nasjonale minoriteter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. Regjeringen.no.
minstemme.no: Her finner du blant annet undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for barnehage og barnetrinn.

Nettsted om nasjonale minoriteter
NAFO har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å lage undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomsskole og videregående. I den forbindelse holder vi på å utvikle et nettsted om nasjonale minoriteter. Her vil det blant annet ligge mer informasjon om de nasjonale minoritetene, arkivmateriale og undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående opplæring. Disse undervisningsoppleggene vil også ligge på minstemme.no.

Oppgave: Påstander

Last ned og skriv ut kortene med påstander (gjerne tosidig utskrift).
Påstander – typisk norsk

Del klassen inn i mindre grupper og bruk kortene med påstander til å diskutere hva som er typisk norsk. En på gruppa plukker opp et kort med en påstand, for eksempel: Det er typisk norsk å gå på tur. Påstanden er utgangspunktet for en diskusjon. Er dette virkelig typisk norsk? Kjenner dere dere igjen i påstanden? Liker alle nordmenn å gå på tur? Hvorfor tror dere dette oppfattes som typisk norsk? Er det bare i Norge man går på tur? Neste påstand kan for eksempel være: Det er typisk norsk å være nasjonalistisk? Er dere enige/uenige i denne påstanden? Hvorfor/hvorfor ikke?

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er typisk norsk for deg?
  • Identifiserer du deg med det som mange mener er «typisk norsk»?
  • Er det viktig å snakke om hva som er typisk norsk? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvorfor tror du mange er så opptatt av å finne ut hva som er typisk norsk?
  • Finnes det egentlig noe som er «typisk norsk»?
  • Hvordan reagerer du på påstanden: «Norge har blitt så flerkulturelt»?
  • Hva tror du en som levde i Norge for 100 år siden ville si var typisk norsk?
  • Hva tror du besteforeldrene dine ville si var typisk norsk da de vokste opp?
  • Er det noe du tror var bedre i Norge før i tiden? Er det noe som er bedre nå?