Kontrastive beskrivelser

Det finnes en rekke bøker og artikler der norsk sammenlignes med andre språk som er førstespråk for mange elever i norsk skole og voksenopplæring. Slike kontrastive beskrivelser gir forståelse for hvorfor elevene uttrykker seg slik de gjør på norsk og gir redskap for vurdering av språket deres både muntlig og skriftlig og for tilretteleggingen av norskopplæringen.

NAFO har utarbeidet en oversikt som omfatter både publikasjoner der enkeltspråk kontrasteres mot norsk og arbeider der flere ulike språk inngår i kontrastive beskrivelser av norsk grammatikk.

Albansk

Husby, Olaf (1999). En kort innføring i albansk. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Arabisk

Mejdell, Gunvor (1990). Arabisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Berbersk

Endresen, Rolf Theil (1990). Berbersk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Bosnisk / kroatisk / serbisk

Mønnesland, Svein (1990). Serbokroatisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Filipino

Husby, Olaf (2000). En kort innføring i filipino. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Hindi

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og hindi. Oslo: VOX
Bare tilgjengelig via bibliotek

Kinesisk

Husby, Olaf og Jin, Fufen (2006). Innføring i kinesisk for nordmenn: innføring i norsk for kinesere. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Persisk

Husby, Olaf (1989). Norsk – persisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens forlag
Bare tilgjengelig via bibliotek

Wiull, Hans Olaf (2008) Bli bedre i norsk – se forskjellen mellom norsk og persisk. Oslo: Vox
Bare tilgjengelig via bibliotek  

Panjabi

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Polsk

Skommer, Grzegorz 2014. Norsk fonologi – en utfordring for polske innlærere? I NOA norsk som andrespråk, nr. 2.

Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Somali

Husby, Olaf (2001). En kort innføring i somali. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og somali. Oslo: Vox
Bare tilgjengelig via bibliotek

Swahili

Wiull, Hans Olaf (2010). Bli bedre i norsk – se forskjellen mellom norsk og swahili. Oslo: Vox
Bare tilgjengelig via bibliotek

Tamilsk

Husby, Olaf og Elisabeth Silva (1992). Tamilsk grammatikk. Friundervisningens forlag
Bare tilgjengelig via bibliotek

Thai

Wiull, Hans Olaf (2009). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og thai. Oslo: Vox
Bare tilgjengelig via bibliotek

Tyrkisk

Brendemoen, Bernt (1990). Tyrkisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Tysk

Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Urdu

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Vietnamesisk

Andenæs, Ellen (1984). Vietnamesisk og norsk språkstruktur. I Hvenekilde, Anne og Else Ryen (red). ”Kan jeg få ordene dine, lærer?”. Oslo: LNU/Cappelen.

Bruland, Johan, Øivin Andersen og Nguyên Thiên Co (1979). Norsk – vietnamesisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens Forlag.

Rosén, Victoria (1999). Vietnamesisk. En kontrastiv og typologisk introduksjon. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2007). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og vietnamesisk. Oslo: Vox.
Bare tilgjengelig via bibliotek

Kontrastive beskrivelser som omfatter mer enn ett språk

Veilederkorpset skole – Språkbeskrivelser (google.com) – korte beskrivelser av språklige trekk ved ulike språk.

Bøyesen, Liv (1999). En kort oversikt over albansk, arabisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. I Hauge, An-Magritt. Lærerveiledning småskolen. Generell del. Norsk som andrespråk for språklige minoriteter. Oslo: Cappelen.

Eriksen, Pål Kristian (2019). Nye språk i Norge – en språkoddyssé. Oslo: PAX forlag
Boka gir innblikk i språklig mangfold i Norge, også i historisk perspektiv og gir beskrivelser av trekk ved uttale og grammatikk i språk som arabisk, polsk, pashto, somali, tamil, tyrkisk og vietnamesisk. I et register gis det henvisninger til omtalene av disse og en rekke andre språk.

Harnæs, Liv Andlem (2019). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I Elisabeth Selj og Else Ryen (red.). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
Artikkelen gir beskrivelser av norsk fonetikk med særlig vekt på prosodi og kontrasterer norsk mot flere ulike språk, blant annet arabisk, polsk, serbisk og urdu.

Husby, Olaf og Marit Kløve (1998). Andrespråksfonologi, Teori og Metodikk. Oslo: AdNotam Gyldendal. (2.utgave)
Lydsystemet og prosodiske trekk i norsk sammenliknes med språkene arabisk, japansk, kantonesisk, spansk, serbokroatisk og vietnamesisk.

Husby, Olaf (2017). Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere. Fagbokforlaget
Boka inneholder kapitler om hvert av språkene albansk, dari, kinesisk, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Det gis informasjon om språkenes utbredelse, og alfabet, uttale og grammatikk beskrives i kontrastivt perspektiv.

Jenssen, Øyvind (2007). Når språk møter språk. Om forholdet mellom morsmål og målspråk når mennesker fra andre land vil lære norsk. Fredrikke nr. 11, 2007. Organ for FoU-publikasjoner – Høgskolen i Nesna.
Publikasjonen gir beskrivelse av norsk i et språktypologisk perspektiv og gir korte kontrastive beskrivelser av språkene arabisk, bulgarsk, lulesamisk, russisk, spansk og tamil, skrevet av studenter med disse språkene som morsmål.

Lie, Svein (1990). Kontrastiv grammatikk – med norsk i sentrum. Oslo: Novus forlag
Boka gir beskrivelser av forskjeller i fonologi, morfologi og syntaks mellom norsk og en rekke europeiske språk, samt språk som arabisk, japansk, persisk, tamil og vietnamesisk. I et register gis det henvisninger til alle språk som omtales.

Mac Donald, Kirsti og Else Ryen (2019). Strukturer i morsmål og målspråk. I Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Artikkelen gir beskrivelser av sentrale språktrekk i norsk, med mange eksempler som belyser forskjeller mellom norsk og en rekke andre språk.

Næss, Åshild (2011). Global grammatikk. Språktypologi for språklærere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Språklige funksjoner sammenlignes på tvers av språk. Boka inneholder også små kontrastive oversikter over albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, hindi-urdu, nordsamisk, persisk, somalisk, tamilsk og tyrkisk