Arbeid med ord og begreper

Arbeid med ordforråd bør være sentralt i alle fag. Selv om elever har et godt utviklet hverdagsspråk, kan de trenge mye tid på å utvikle et ordforråd som kan brukes til å tilegne seg skolefag. Denne siden inneholder tekster, filmer og tips til arbeid med ordforråd i flerspråklige klasserom.

Ord og begrep

Når man arbeider med ordinnlæring, er det viktig å skille mellom ord og begrep. Ordet er den muntlige eller skriftlige formen, f.eks. ordet bil, mens begrepet er det innholdet ordet refererer til (et kjøretøy med fire hjul). En elev som lærer seg et andrespråk har ofte veldig mange begreper på plass. Å lære seg ord på et nytt språk kan da innebære da å sette nye ord på allerede eksisterende begreper. Andre ganger kan det være at elevene har behov for å utvikle begreper sammen med ordene. Det er viktig at læreren har klart for seg om det kun er ordet eller om det også er begrepet eleven har behov for å lære.

Prinsipper for arbeid med ordforråd
  • Ordforrådslæring bør skje både direkte og indirekte (dybde og bredde).
  • Bruk varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter slik at elevene får bredere erfaring med ordene og deres bruksområde.
  • Legg til rette for mye muntlig interaksjon (par, grupper, hel klasse).
  • Gjør ordforrådsarbeidet konkret og satt i en sammenheng.
  • Ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper.
  • Utnytt elevenes totale språkkompetanse (førstespråk, norsk, engelsk, ulike fremmedspråk).
  • Hjelp elevene til å få bevissthet om ords oppbygning.
  • Samarbeid med andre lærere om utvalg av ord og undervisningsmetoder.
  • Arbeidet med ordforråd bør være langvarig og systematisk og foregå i alle fag.
Spørsmål til diskusjon

1. Hvordan jobber vi med ord- og begrepsinnlæring på vår skole?
2. På hvilken måte kan vi arbeide systematisk med ordforråd på vår skole? Del erfaringer, tips og idéer med hverandre.
3. Hva slags type samarbeid mellom fag- og språklærere kan vi få til på vår skole?

Fordypningsartikkel: Ordforråd i alle fag

Artikkelen tar for seg ulike typer ord som elevene møter i fagene, og hvilke ord og uttrykk som kan være spesielt vanskelige når man er i en norskinnlæringsfase. Videre skrives det litt om hvordan ordinnlæring foregår, blant annet gjennom svar på spørsmålet «Hva vil det si å kunne et ord?». I siste del presenteres prinsipper som bør ligge til grunn for arbeid med ordforråd for andrespråksinnlærere. Det gis også noen eksempler på metoder for arbeid med systematisk ordforrådsinnlæring.
Last ned artikkelen Ordforråd i alle fag (pdf)

Filmer fra praksis

Språkverksted

På Hagaløkka skole i Asker har alle klasser Språkverksted to ganger i året gjennom hele barneskolen. Språkverksted vil si at man jobber ekstra grundig med noen utvalgte ord i en seksukersperiode. Ordene er nøye utvalgt av lærere på trinnet og skal være faglige ord som vil gå igjen i mange fag gjennom skoletiden.
Se filmen her.

Bilde av to elever

Trekansamarbeid og ordbank

På Gautesete skole i Stavanger har de i flere år hatt et trekantsamarbeid om ordforrådsutvidelse på barnetrinnet. Trekantsamarbeidet forgår mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer. I denne filmen møter vi elever på 6. trinn.
Se filmen her

Bilde av elev som skriver

Undervisning i innføringstilbud på ungdomstrinn (utdrag)

I innføringsklassen på Bankgata ungdomsskole i Bodø møter vi elever med kort botid i Norge. De kommer fra mange forskjellige land og har svært ulik skolebakgrunn. I dette utdraget får vi se hvordan de arbeider med ordforråd. Læreren bruker konkreter, og de har varierte muntlige aktiviteter som gjør at elevene får bred erfaring med nye ord.
Se utdraget fra filmen her.

Bilde av to elever som ser på en tekst sammen
Tips til aktiviteter
Tips til arbeid med ordbøker

Ordbøker er et viktig hjelpemiddel når man skal forstå, lære og nyansere språk, men å bruke ordbøker er noe som må læres. Elever og deltakere har behov for veiledning for å kunne bruke ordbøker på en effektiv måte og for å kunne nyttiggjøre seg av informasjonen som finnes der. 
Her finner du tips til arbeid med ordbøker 

Flerspråklige nettressurser

LEXIN

Digitale ordbøker på norsk (bokmål og nynorsk) og 18 andre språk. Ordbøkene er lager spesielt for minoritetsspråklige elever videregående og voksenopplæring. Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge.

LEXINs logo

Bildetema

Bildetema er en bildeordbok med bilder, tekst og lyd på flere språk inndelt etter temaer.

Logo Bildetema. Illustrasjon av et fotoapparat på burgunder bakgrunn.

Morsmål.no

Flerspråklige ressurser for barnehage og skole

morsmål.no logo

Matematikkbegreper

Hefter som inneholder matematikkbegreper på norsk og andre språk med eksempler og bilder. Heftene er inndelt i kapitler etter følgende tema: diagram, målestokk, brøk, koordinatsystem, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent, priser og penger og geometri.

Lenkebilde til flerspråklig matematikk
Kompetanseutvikling i personalet?

Ønsker dere å arbeide systematisk med ordforråd på deres skole? NAFO har utarbeidet forslag til gjennomføring av et slikt arbeid bestående av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, fordypningsartikkel og praksisoppgaver. Det kan gjennomføres av et helt personale på en skole eller en gruppe av lærere.
Gå til kompetanseutvikling i personalet – ordforråd

Leter du etter NAFOs ordliste?

Ord og uttrykk – språklige minoriteter i opplæringen