Ord og begreper – Identitet

På denne siden finner du forslag til arbeid med ord og begreper i forbindelse med temaet identitet. Du kan laste ned ordliste og begrepskort med sentrale begreper og få tips til aktiviteter som bidrar til at alle elever kan være med i en faglig diskusjon.

Anbefalt forarbeid: Se film og reflekter

I filmen reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet.

Om begrepet identitet

Et menneskes identitet er kompleks og består som regel av mange elementer og et mangfold av tilhørigheter. En person kan for eksempel ha tilhørighet til flere kulturtradisjoner, språk og nasjonaliteter på en og samme tid. Identitet er ikke gitt eller fast en gang for alle. Identitetsdanningen er en kontinuerlig prosess, og den enkeltes opplevelse av hvem han eller hun er, forandrer seg over tid. Utvikling av identitet er en prosess som foregår i relasjoner mellom mennesker i de miljøene der folk til daglig samhandler. Signaler og tilbakemeldinger vi får fra omgivelsene, vil påvirke vår opplevelse av hvem vi er, og hvorvidt vi klarer å utvikle en trygg mangfoldig identitet.

Sentrale ord og begreper knyttet til identitet

personlig identitet, gruppeidentitet, kultur, roller, minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, etnisitet/etnisk gruppe, tradisjoner, språk, familie, slekt, religion

NB: Mange av fagbegrepene som presenteres her, har ulike og omdiskuterte definisjoner. Forklaringene på begrepskortene er kun forslag til korte definisjoner som med fordel kan diskuteres og utdypes.

Øvelser med begrepskort

Last ned begrepskortene under og skriv dem ut (helst tosidig utskrift). Begrepskortene finnes i to varianter og kan brukes på ulike måter. Øvelsene er lagt opp slik at alle får mulighet til å delta i samtalen.

Gjett ordet

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe får ett sett med begrepskort. Den som begynner, trekker et kort med et begrep og en forklaring. Eleven skal prøve å forklare ordet for de andre på gruppa uten å bruke selve ordet. De andre gjetter hvilket ord som står på kortet.

Definer ordet

Del elevene inn i grupper. I denne øvelsen trenger dere kun kortene med begrepene uten forklaringer. En elev trekker et kort og sier ordet som står på kortet. For eksempel identitet. Ut fra dette ordet skal alle på gruppa komme med forslag til hvordan dette ordet kan defineres (slik det gjøres i starten av filmen). Gruppa samtaler om ordet og kommer i fellesskap fram til en felles definisjon som de skriver ned og presenterer for resten av klassen til slutt. Noen av ordene er enkle å lage definisjoner til, andre er vanskelige. Derfor vil noen av definisjonene kunne bli lange.

Koble ord og forklaring

Last ned begrepskortene. På halvparten av kortene står det kun et begrep, på den andre halvparten står det forklaringer. Del klassen i to. Den ene halvparten får kort med ord, den andre halvparten kort med forklaringer. Elevene skal gå rundt i klassen og prøve å finne en partner som har samme ord som en selv uten å vise fram kortene.

Nasjonale minoriteter

Les mer om nasjonale minoriteter, finn flere filmer og forslag til undervisningopplegg.