Særskilt språkopplæring i vgo

Særskilt språkopplæring

Opplæringslova § 3-12: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.
(…)
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Særskilt språkopplæring kan i tillegg til særskilt norskopplæring være tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Hva slags type særskilt språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes i et enkeltvedtak. Den særskilte språkopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i den ordinære opplæringen. Det er frivillig om elevene ønsker å motta tilbudet om særskilt språkopplæring.

Det er ikke fastsatt hvor mange år elevene kan få vedtak om særskilt språkopplæring, men særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning til elevene har opparbeidet seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær opplæring. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring gis innenfor det ordinære timetallet, mens morsmålundervisning gis i tillegg til det ordinære timetallet.

Les mer om særskilt språkopplæring i skolen på udir.no

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. Den særskilte norskopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i det ordinære norskfaget.

Ulike læreplaner

Elever som har vedtak om særskilt norskopplæring i videregående, kan få opplæring med utgangspunkt i tre ulike læreplaner. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan man skal benytte i den særskilte norskopplæringen. Skolene bør derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

En aldersuavhengig overgangsplan som ikke er kompetansegivende på videregående nivå. Planen er delt i tre nivåer. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne.
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Planen er kompetansegivende på lik linje med ordinær læreplan i norsk og likeverdig når det gjelder innhold, men den har et tydeligere språklæringsperspektiv. Elever som bruker denne læreplanen, skal ha standpunktvurdering og gå opp til eksamen etter den. Alle skoler skal tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge til elevene som oppfyller vilkårene.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR09‑04)

Læreplan i norsk

Læreplan i norsk (NOR01‑06)

Kartleggingsmateriell – grunnleggende norsk

Utdanningsdirektoratet har utviklet et digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Læringsressurser til norskfaget

Flere læringsressurser til norskfaget finner du her.

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag (for eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlærerfase.

Gjennomføring av tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres før den ordinære undervisningen, underveis i den ordinære undervisningen eller etter. Disse tre variantene kan kombineres og tilpasses etter undervisningens innhold og elevenes behov. Mange elever trenger å jobbe med førforståelse på morsmål, noe som kan gi elevene en større trygghet i faget, og da er tospråklig fagopplæring før ordinær opplæring viktig. Da kan den tospråklige faglæreren ved bruk av morsmålet sette eleven inn i temaet som skal læres på en mer konkret og begripelig måte, sammenfatte viktig innhold, og fokusere på sentrale ord og begreper som er viktig for temaet.

Film om tospråklig fagopplæring

Studiehandledning på modersmål – det svenske Skolverket.
Filmen beskriver og gir eksempel på hvordan man kan organisere og gjennomføre tospråklig fagopplæring. Vi får treffe både tospråklige lærere, rektor og skoleeier.

Tospråklige nettressurser

Morsmål.no er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Nettsiden har flerspråklige ressurser på 15 språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på 7 ulike språk. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Kartleggingsverktøy

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer – bør gjennomføres på morsmålet.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålsopplæringen skal ta utgangspunkt i Læreplan i morsmål for språklige minoriteter som er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Mange elever som får morsmålsopplæring får også opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk, og det er naturlig å se disse læreplanene i en sammenheng. Morsmålsopplæring gis av en tospråklig lærer, og kan gis ved skolen eller ved en annen skole utenom det ordinære timetallet. Før opplæringen starter, skal det vurderes hvilket nivå i læreplanen for morsmål det skal tas utgangspunkt i.

I videregående opplæring vil morsmålsundervisning først og fremst være aktuelt for elever som ikke har lært seg å lese og skrive på noe språk tidligere. Den første lese- og skriveopplæringen bør skje på et språk eleven behersker muntlig. Dersom eleven ikke har tilstrekkelige muntlige ferdigheter i norsk, vil det være hensiktsmessig med morsmålsopplæring.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR08‑02)

Kartlegging av leseferdighet på morsmål

Annen tilpasset opplæring

I tilfeller der skolen ikke har tospråklige lærere, er det likevel mulig å gi elever støtte på morsmålet eller andre språk eleven kan innenfor rammene av særskilt språkopplæring. Dersom flere elever i samme klasse/gruppe snakker samme språk, kan de for eksempel støtte hverandre. I tillegg finnes det mange flerspråklige ressurser på nett som kan brukes både av tospråklige lærere og andre faglærere.

Fleksibel opplæring – tospråklig fagopplæring over nett

NAFO tilbyr tospråklig fagopplæring over nett på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- 10.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Les mer om Fleksibel opplæring

Organisering

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper eller klasser. Noen skoler har egne innføringstilbud for nyankomne elever, andre går i det ordinære tilbudet, men får tilpasset undervisning deler av tiden.

Les om organisering av opplæringen for minoritetsspråklige elever i videregående