Særskilt språkopplæring i vgo

Opplæringslova § 6-5: Særskild språkopplæring i den vidaregåande opplæringa

Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild språkopplæring til dei kan norsk godt nok til å følgje den vanlege opplæringa. Særskild språkopplæring skal omfatte forsterka opplæring i norsk og, om det trengst, morsmålsopplæring, tospråkleg opplæring i fag eller begge delar.

Fylkeskommunen skal jamleg vurdere om ein elev som har vedtak om særskild språkopplæring kan norsk godt nok til å følgje den vanlege opplæringa.

Fylkeskommunen kan gjere vedtak om at eleven skal få opplæringa i morsmål på ein annan skole enn den eleven går på

Forsterket opplæring i norsk

Forsterket opplæring i norsk skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. Den særskilte norskopplæringen kan foregå i et innføringstilbud eller som tilpasning i det ordinære norskfaget.

Ulike læreplaner

Elever som har vedtak om forsterket opplæring i norsk i videregående, kan få opplæring med utgangspunkt i tre ulike læreplaner. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan man skal benytte i den forsterkede norskopplæringen. Skolene bør derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

En aldersuavhengig overgangsplan som ikke er kompetansegivende på videregående nivå. Planen er delt i tre nivåer. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne.
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Planen er kompetansegivende på lik linje med ordinær læreplan i norsk og likeverdig når det gjelder innhold, men den har et tydeligere språklæringsperspektiv. Elever som bruker denne læreplanen, skal ha standpunktvurdering og gå opp til eksamen etter den. Alle skoler skal tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge til elevene som oppfyller vilkårene.
Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR09‑04)

Læreplan i norsk

Læreplan i norsk (NOR01‑06)

Kartleggingsmateriell – grunnleggende norsk

Utdanningsdirektoratet har utviklet et digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring er undervisning i ett eller flere fag (for eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlærerfase.

Gjennomføring av tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring i fag kan gjennomføres før den ordinære undervisningen, underveis i den ordinære undervisningen eller etter. Disse tre variantene kan kombineres og tilpasses etter undervisningens innhold og elevenes behov. Mange elever trenger å jobbe med førforståelse på sitt sterkeste språk, noe som kan gi elevene en større trygghet i faget, og da er tospråklig opplæring i fag før ordinær opplæring viktig. Da kan den tospråklige faglæreren ved bruk av morsmålet sette eleven inn i temaet som skal læres på en mer konkret og begripelig måte, sammenfatte viktig innhold, og fokusere på sentrale ord og begreper som er viktig for temaet.

Se kompetansepakke om Tospråklig opplæring i fag.

Fleksibel opplæring – tospråklig opplæring i fag over nett

NAFO tilbyr tospråklig opplæring i fag over nett på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- 10.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Les mer om Fleksibel opplæring

Flerspråklige nettressurser

Morsmål.no er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig opplæring i fag. Nettsiden har flerspråklige ressurser på mange språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på 7 ulike språk. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålsopplæringen skal ta utgangspunkt i Læreplan i morsmål for språklige minoriteter som er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Mange elever som får morsmålsopplæring får også opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk, og det er naturlig å se disse læreplanene i en sammenheng. Morsmålsopplæring gis av en tospråklig lærer, og kan gis ved skolen eller ved en annen skole utenom det ordinære timetallet. Før opplæringen starter, skal det vurderes hvilket nivå i læreplanen for morsmål det skal tas utgangspunkt i.

I videregående opplæring vil morsmålsundervisning først og fremst være aktuelt for elever som ikke har lært seg å lese og skrive på noe språk tidligere. Den første lese- og skriveopplæringen bør skje på et språk eleven behersker muntlig. Dersom eleven ikke har tilstrekkelige muntlige ferdigheter i norsk, vil det være hensiktsmessig med morsmålsopplæring.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR08‑02)

Kartlegging av leseferdighet på morsmål

Organisering

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper eller klasser. Noen skoler har egne innføringstilbud for nyankomne elever, andre går i det ordinære tilbudet, men får tilpasset undervisning deler av tiden.

Les om organisering av opplæringen for minoritetsspråklige elever i videregående