Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Forsking i fleirspråklege klassar i 10 år

Illustrasjonsbilde med elever som jobber sammen

Tegn på sprog. En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum var tittelen på konferansen som 6. desember markerte avslutninga på det danske ti-årige forskings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog.

Utforskande lese- og skrivepedagogikk

Formålet med prosjektet Tegn på sprog var å undersøke korleis ein kan sikre den skriftspråklege utviklinga til fleirspråklege elevar og gje dei betre moglegheiter til å klare seg vidare i utdanningssystemet. Forskarane hadde dessutan ein ambisjon om å bidra til utvikling av lese- og skrivepedagogikk i språkleg mangfaldige klasserom.

Fleirspråklege klasserom som forskingsarena

I prosjektet har forskarar følgt fem klassar med til saman 267 barn i fem ulike kommunar i Danmark, frå førskule og gjennom heile folkeskulen. Ein styrke i prosjektet har vore eit breitt samarbeid om forsking og utvikling med deltaking av forskarar, lærarar, lærarstudentar og lærarutdannarar. Prosjektet har òg hatt brei offentleg støtte: frå dei aktuelle kommunane, frå fleire pedagogiske høgskular, frå Århus universitet og Utdanningsministeriet.

Språkleg mangfald ei kjelde til læring for alle elevar

Helle Pia Laursen, som har leia prosjektet, peikar på at det språklege mangfaldet i danske klasserom er enormt. Elevane kan mange språk, og dei brukar fleire språk på mange ulike måtar og i mange ulike situasjonar. Dette språklege mangfaldet er ei kjelde til læring, og for at elevane skal bli betre til å lese og skrive, er det naudsynt at lærarane bringer det språklege potensialet til elevane inn i opplæringa. I klassane som har delteke i prosjektet, har det mellom anna vore fokusert på korleis elevane kan utforske språk på bakgrunn av sine faktiske språklege erfaringar og korleis dei aktivt kan vere med å utvikle skriftspråkskunnskap i klasserommet.

Kunnskapsbase for språkutviklande arbeidsmåtar

Prosjektet Tegn på sprog har gitt ny innsikt i ulike former for klasseromspraksis og i moglegheiter for å skape rammer om lese- og skriveundervisning som tar omsyn til mangfaldet blant elevane. Resultat frå prosjektet er gjort tilgjengeleg ved at deltakarane har utgitt ei rekkje rapportar, mange vitskaplege artiklar og gode eksempel på klasseromsaktivitetar.

Ressursar

 • Boka og nettsida Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum inneheld mange gode eksempel på språkutviklande aktivitetar.
 • Aktivitets- og inspirasjonsmateriell finn ein óg i Literacy og andetsprog i udskolingen.
 • Gode innsyn i og vurderingar av prosjektet finn ein i Tegn på sprog – set udefra .
 • Rapportar frå prosjektet

  NAFO–konferansen 2020

  Illustrasjonsbilde av fem ungdommer

  Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

  Hvordan kan vi skape et fellesskap der alle blir sett, anerkjent og får anledning til å bli deltakere? Hvilke holdninger har vi til flerspråklighet, og hvordan kan vi benytte mangfoldet på en positiv måte? Dette ønsker NAFO å sette på dagsorden. Fellesskap og inkludering i barnehage og skole blir derfor hovedtema på neste NAFO-konferanse.

  Hold av datoene!

  Konferansen holdes 26. og 27. mars 2020 på OsloMet – storbyuniversitetet. Program og informasjon om konferansen blir lagt ut på vår hjemmeside i løpet av desember. Påmeldingen vil skje i begynnelsen av januar, og da er det «førstemann til mølla»–prinsippet som gjelder. Følg med på hjemmesiden!

  Glimt fra programmet

  Her ser dere glimt av noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen:
  Ordsky med stikkord fra konferansen
   

  Ny stortingsmelding om tidleg innsats

  Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er tittelen på Stortingsmeldinga som blei lagt fram 8. november. Delar av meldinga omhandlar korleis ein kan styrke tilbodet til minoritetsspråklege i barnehage og skole.

  Styrking av kompetansen i norsk som andrespråk

  For å kunne kartlegge minoritetsspråklege elevar og gi særskild norskopplæring av høg kvalitet treng skolen lærarar med kompetanse i norsk som andrespråk heiter det i Stortingsmeldinga, og regjeringa ønskjer å vurdere korleis alle skolar og barnehagar kan få tilstrekkeleg tilgang til kompetanse i norsk som andrespråk. På sikt er det eit mål at alle lærarar som underviser i særskild norsk, skal ha formell kompetanse.

  Språkutviklande arbeid i alle fag

  God språkutvikling for andrespråkselevar gjer det naudsynt med fokus på språk i alle fag. Dette perspektivet finn ein i stortingsmeldinga når det heiter at regjeringa vil be Utdanningsdirektoratet vurdere kva for tiltak det kan vere behov for, for å støtte lærarar slik at dei kan bidra til andrespråksutvikling hos minoritetsspråklege elevar i alle fag.

  Eit fleirspråkleg SFO

  Eit rikt og variert språkmiljø stimulerer kommunikasjon og bruk av språk, heiter det i det kapitlet som gjeld SFO. Her blir det peikt på at leiinga ved SFO bør arbeide for å skape medvit omkring korleis dei tilsette kan bidra til utvikling av ord og omgrep på norsk. Meldinga peiker òg på at tospråklege tilsette er viktige formidlarar av språk og kultur, og at dei bidreg som brubyggjarar. Dei kan gje dei tospråklege barna moglegheit til å vise sine ferdigheiter og kunnskapar og gjer at barna kan føle stoltheit over bakgrunnen sin når dei kan samtale på sitt eige morsmål.

  God andrespråksutvikling startar i barnehagen

  18 prosent av barnehagebarna har minoritetsspråkleg bakgrunn. Regjeringa meiner at det derfor er naudsynt for barnehagane å ha kompetanse om barns språkutvikling og fleirkulturelle kompetanse, og dei vil vurdere korleis ein kan auke denne kompetansen. I meldinga vises det elles til utsegna i Rammeplan for barnehagen som seier at personalet skal støtte fleirspråklege barn i å bruke morsmålet sitt og samtidig aktivt fremme og utvikla barnas norskkompetanse.

  Stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  Utredningsverktøy på 19 språk

  Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO.

  Hva er FLORO?

  Det flerspråklige utredningsverktøyet FLORO kan brukes som en del av en utredning av minoritetsspråklige elever for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving som dysleksi, eller en kombinasjon av disse. FLORO består av tre kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og lesevansker. Prøvene tester ordminne, RAN (rask automatisert benevning) og ordrepetisjon. FLORO kan som en del av en utredning si noe om behov for spesialundervisning (definert i opplæringsloven §5.1.). Prøvene er utarbeidet av NAFO ved Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

  Utredning på 19 språk

  FLORO er utviklet på språkene albansk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk. De siste språkene som er ferdigstilt, er pashto og dari.

  Sertifiseringskurs

  PPT-ansatte, spesialpedagoger eller tospråklige lærere kan ta i bruk FLORO dersom de er kurset og har fått kursbevis. Tospråklige lærere skoleres for å kunne samarbeide med PP-rådgivere og spesialpedagoger. Kursene består av teoriundervisning, egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning. Etter bestått kurs får deltakerne kursbevis og er sertifisert for bruk av FLORO.

  FLORO-kurs i Ålesund kommune

  Våren 2019 fikk flere tospråklige lærere og spesialpedagoger som jobber med minoritetsspråklige elever i Ålesund kommune tilbud om å delta på FLORO-kurs. Judith Damm, koordinator for tospråklige lærere og rådgiver i Team kultur og oppvekst i Ålesund kommune var ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurset i samarbeid med NAFO. Hun sier at skoleeier i Ålesund kommune ved Team kultur og oppvekst ønsket å tilby dette kurset fordi de er opptatt av høy kompetanse.

  Kursholder Liv Bøyesen, seniorrådgiver ved NAFO, var to dager i Ålesund for å gi kursdeltakerne 12 undervisningstimer med teori. I tillegg bestod kurset av flere timer med egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning.

  Kursbevis og kakefest

  I oktober 2019 ble 20 tospråklige lærere (arabisk, dari/farsi, engelsk, litauisk, polsk, somali, spansk, russisk, thai, tigrinja, tysk og vietnamesisk) og 7 spesialpedagoger fra Ålesund kommune sertifisert og fikk FLORO kursbevis. Ålesund Kommune markerte den store dagen i bystyresalen der kommunalsjefen for kultur og oppvekst Bjørn Ivar Rødal delte ut kursbevisene og inviterte alle deltakere til kakefest.

  Les mer


  Statsbudsjettet 2020 – Integrering og mangfold

  Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Her har vi samlet noen punkter som gjelder integrering og mangfold innen opplæringsfeltet hentet fra Kunnskapsdepartementets budsjett.

  Opplæring til ungdommer med kort botid

  Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (ofte omtalt som kombinasjonsklasser). Tilskuddsmidlene blir som en del av regionreformen overført til fylkeskommunene fra januar 2020.

  NAFOs prosjekter i statsbudsjettet

  Flere av NAFOs nettsteder og prosjekter er nevnt i forslaget til neste års statsbudsjett. Skolekassa er en flerspråklig nettportal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger. LEXIN og Bildetema er flerspråklige digitale ordbøker som OsloMet og NAFO nå overtar driften av. Prosjektet Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring som fjernundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn i arabisk, somali og tigrinja. I tillegg til ungdomsskoleelever deltar også elever i innføringstilbud i videregående opplæring, kombinasjonsklasser og deltakere fra voksenopplæring.

  Mer til antirasistisk arbeid i skolen

  Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) er et bredt forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i regi av HL-senteret. Dembra bidrar til kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Regjeringen foreslår å styrke Dembra med 1,8 millioner kroner, slik at innsatsen nå er på totalt 10,3 millioner kroner.

  Barnehage for barn i asylmottak

  Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt å videreføre tiltaket om gratis kjernetid i barnehage for ettåringer i asylmottak som ble vedtatt da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019.

  Kvalifisering for voksne innvandrere og flyktninger

  Regjeringen foreslår flere tiltak rettet mot kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet for flyktninger og innvandrere:

  • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til mer tilrettelagte tilbud for voksne innvandrere, blant annet tilbud om ekstra språk- og læringsstøtte.
  • 5 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del A, formålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
  • 16 millioner kroner til å fornye og forbedre norskopplæringen for voksne innvandrere. Midlene går til å heve kompetansen hos lærere.
  • 5,2 millioner kroner til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Midlene blir lagt inn i rammen til fylkeskommunene.
  • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.
  Minoritetsrådgivere

  Det er foreslått å bevilge 15 millioner kroner til å videreføre økningen i antall minoritetsrådgivere fra Revidert budsjett 2019. Det gir 11 minoritetsrådgivere og to stillinger til det ambulerende fagteamet, som skal bidra til å bedre kompetansen i tjenestene. Til sammen er det dermed bevilget midler til 51 minoritetsrådgivere i 2020.

  Tolking

  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en nasjonal satsing på tolking via skjerm. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner for å etablere et utdanningstilbud på Vestlandet for tolker.

  Mangfold, integrering og likestilling innen kultur

  I tillegg foreslår regjeringen å bevilge til sammen 24,5 millioner kroner til tiltak og prosjekter innen mangfold, integrering og likestilling fordelt på en rekke ulike tilskuddsmottakere innenfor Kulturdepartementets budsjett. En del av disse midlene vil komme barnehage og skole til gode.

  Kilde:

  Statsbudsjettet 2020

  Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord