Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Frokostseminar om inkludering og utenforskap

En frokosttallerken og en kaffekopp.

10. mars inviterer NAFO og Norsk kulturskoleråd alle ansatte i barnehage, grunnskole, voksenopplæring og kulturskole til frokostseminar om inkludering og utenforskap. Seminaret avholdes ved OsloMet – storbyuniversitetet (Pilestredet). Arrangementet er gratis, og det blir matservering. Antall plasser er begrenset.
Meld deg på innen 3. mars.

Seminarets hovedfokusområder

 • tverrsektorielt samarbeid om inkludering mellom grunnskole/barnehage/voksenopplæring og kommunens kulturskole.
 • kulturskolen som inkluderende arena: Hva skal til? Hvordan tilrettelegger vi samarbeidet? Hvem deltar i samarbeidet? Hvem er målgruppene?

Bakgrunn

Bakgrunnen for seminaret er regjeringens strategi for praktisk-estetiske fag «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». Her oppfordrer regjeringen barnehager, skoler og kulturskoler til å samarbeide og bruke den felles praktisk-estetiske kompetansen til å bedre inkludering. Mange av landets kulturskoler ønsker å arbeide mot utenforskap og engasjere flere som i dag ikke deltar i kulturskolenes tilbud og aktiviteter.

Program

Programmet består av foredrag ved Endre Lindstøl (Larvik kulturskole) og Dagny G. Krogness (Ringerike kulturskole). Foredragene tar opp spørsmål om hvor vi står i dag, hvilke muligheter vi har, og hvilke føringer vi bør følge. Det vil bli samtaler om hvordan vi kan jobbe for å fremme inkludering og motvirke utenforskap videre i egne lokalsamfunn.

Vil du jobbe med Fleksibel opplæring?

Jente med laptop og headset

Ledig stilling som rådgiver

Har du mastergrad i norsk som andrespråk eller tilsvarende og gode digitale ferdigheter? NAFO har et ledig vikariat hovedsaklig knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring.

En av våre medarbeidere går ut i permisjon, og vi trenger en som kan videreføre hennes oppgaver. Oppgavene går ut på å jobbe med kvalitetssikring og gjennomgang av læringsressurser.

 • Stillingen er midlertidig med tiltredelse snarest og med varighet til 31.07.2021
 • Søknadsfrist: 4. mars 2020

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Kvalitetssikring av NAFOs læringsressurser
 • Arbeid knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring
 • Gjennomgang, kvalitetssikring og utvikling av digitalt innhold
 • Utvikling av videoer og lydfiler til bruk i den nettbaserte opplæringen

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • høgskole/universitetsutdanning mastergrad i norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • gode digitale ferdigheter
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med og kjennskap til publiseringsverktøy som: WordPress, Moodle, Camtasia
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige ressurser

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 449 300 -594 400 per år.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
seniorrådgiver Marit Lunde, telefon 67235322

Søk innen 4. mars

Få mer informasjon og søk på stillingen her.

Studium knytt til mangfald i barnehage og skule

Illustrasjonsfoto av kvinne foran PC

NAFO har oppdatert oversikta over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturelle perspektiv i barnehage og skule. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her

Søk stipend

Det finst moglegheiter for å søkje stipend for vidareutdanning. Du finn meir informasjon om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk i skulen og språkutvikling og språkæring i barnehagen på Utdanningsdirektoratet si heimeside.

Kompetanse Norge har lyst ut stipend for lærarar som underviser vaksne innvandrarar i norsk etter introduksjonsloven. Søknadsfristen for stipendordningane er 1. mars.

Morsmålsdagen 21. februar

Logo for Mormålsdagen

21. februar markeres morsmålsdagen over hele verden. International Mother Language Day ble erklært merkedag av UNESCO i 1999.

Grunner til å markere dagen

I de fleste barnehager og skoler i landet vårt finner vi elever med flerspråklig bakgrunn. Alle har et morsmål, men ikke alle i Norge har norsk som morsmål. Morsmålsdagen åpner for feiring av språklig mangfold.

Morsmål er viktig

Språk er en del av vår identitet. Vi bruker språk for å kommunisere, det gjør at vi kan inngå i sosiale relasjoner, og at vi kan utvikle oss og ta utdannelse. I dag er mange språk utrydningstruet. FN anslår at så mange som 43% av verdens språk er truet. Derfor arbeider UNESCO for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruede språk. FN foreslår at det fjerde bærekraftsmålet, som fokuserer på å gi alle god utdanning, kan knyttes til morsmålsdagen. Å få undervisning på morsmålet sitt kan gi økt utbytte av opplæringen.

La deg inspirere

Morsmålsdagen er en fin dag for å markere språklig mangfold i barnehagen eller på skolen. Lag en stor eller liten markering av dagen. På Tema Morsmål har vi samlet flere tips til hvordan dagen kan markeres. Du kan lese om tidligere markeringer og la deg inspirere. Morsmålssiden til Det flerspråklige biblioteket har både en inspirasjonsside og en nedlastingsside hvor du blant annet kan finne bilder og plakater til å promotere morsmålsdagen.

Ressurser

God markering!

Stipend til minoritetsspråklege lærarar

Foto av studenter i undervisningsrom

Det er nå lyst ut stipend til minoritetsspråklege lærarar for studium som gir formell kompetanse for undervisning i skulen.

Målgruppe

Målgruppa er lærarar utan formell undervisningskompetanse som ønsker å starte opp, eller vidareføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. Dei som kan søke stipend, er minoritetsspråklege lærarar som har eit anna morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kva for studium er omfatta av ordninga?

Stipend blir innvilga for å gjennomføre studium som inngår i ei lærarutdanning, og som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling. Det kan vere heile eller delar av alle typar lærarutdanning gitt ved norske høgskular og universitet. Stipendordninga omfattar ikkje påbygging på allereie godkjent lærarutdanning i Noreg, bortsett frå påbygging av lærarutdanning for tospråklege lærarar (bachelor).

Korleis søkje?

Søknad må leverast til skuleleiar, som vil sende søknaden vidare til skuleeigar. Skuleeigar vurderer søknadene, prioriterer og innstiller søkjarar.

Gå til utlysinga med fristar og storleik på stipendet.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord