Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Eventyrkoffert på flere språk

Eventyrprosjekt

Foto: Elisabeta Chaparian

Lærere og Veilederkorpset i Stavanger har samarbeidet om et eventyrprosjekt på 4. trinn ved Kvaleberg skole. Filmen Eventyrkofferten viser både forarbeidet med involvering av foreldrene, arbeidet i klassen med eventyrkoffertene og klipp fra selve framføringen. I filmen får vi også høre om målet med prosjektet, om elevenes opplevelser og om de tospråklige lærernes erfaringer med arbeidet.

Anerkjennelse, identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse

Bakgrunnen for prosjektet var å løfte fram mangfoldet og samtidig ta utgangspunkt i noe som alle hadde et forhold til. Initiativtakerne ønsket å skape muligheter for anerkjennelse, identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse for alle. Å velge eventyr ga gode muligheter til å trekke inn elevenes morsmål i læringsarbeidet. Birgit Walter i veilederkorpset sier at å løfte fram mangfoldet er å så et frø som vokser til forståelse, nysgjerrighet og respekt for ulikhet.

Foreldrene fikk høre eventyr på to språk

På foreldremøtet i oppstarten av prosjektet ble ideen presentert og foreldrene fikk høre begrunnelsen for prosjektet. Birgit Walter, som selv er tysk, viste fram en liten koffert med figurer tilknyttet eventyret «Bymusikantene i Bremen». Sammen med to andre lærere ble eventyret lest både på tysk og norsk. Foreldrene fikk på denne måten se og høre det elevene skulle være med på. Samtidig ble foreldrene involvert i prosjektet fordi lærerne trengte deres hjelp med å finne eventyr fra de forskjellige landene elevene kommer fra. Videre ble foreldrene delaktige i prosjektet ved at elevene fikk i lekse å utforske morsmålet sammen med foreldrene.

Eventyrkoffertene

Foto: Elisabeta Chaparian

Ved hjelp av foreldre og tospråklige lærere ble det samlet inn eventyr fra landene som er representert på trinnet. Og så gikk de i gang med å lage eventyrkoffertene. Elevene var utrolig motiverte og kreative, fant ting og laget figurene de trengte til eventyret. Deretter var det tid for å øve på framføringen og hvordan eventyrene best kunne fortelles på to språk.

Sammenligning av eventyr og språk

Arbeid med eventyr på forskjellige språk skaper gode muligheter til kontrastivt språkarbeid, å se på ulikheter og likheter i språkene. Det gir mulighet for økende språkbevissthet hos elevene, både flerspråklige og enspråklige. Alle elever får oppleve melodien i andre språk, blir kjent med ord, ordtak, kanskje også nye skrifttegn. Samtidig kan man snakke om hvordan eventyrene starter for eksempel på arabisk, på albansk, på tysk eller norsk. Dette åpner for muligheten til å utvikle nysgjerrighet for andre språk, til å utvikle anerkjennelse og respekt for mangfoldet.

Erfaringer fra prosjektet

I filmen hører vi en tospråklig lærer uttrykke at elevene var stolte over å fortelle eventyr på sitt språk. Andre lærere sier at elevene synes det er fint å høre medelever snakke sitt morsmål.

Foto: Elisabeta Chaparian

Det var en stor glede å se hvor ivrige og kreative elevene var med å lage koffertene. Det var kjekt å se at foreldrene ble engasjerte. Det var fantastisk å se når elevene presenterte eventyrene i klassen og leste eller fremførte en del av eventyret på morsmålet (Birgit Walter).

Se filmen Eventyrkofferten

Konferanse om opplæring for unge med kort botid

Den 18. og 19. november 2019 blir det arrangert konferanse om fylkeskommunale opplæringstilbud for unge i alderen 16-24 med kort botid på OsloMet – storbyuniversitetet, og nå starter påmeldingen.

Målgruppe

Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

På konferansen vil det både være forelesninger og erfaringsutveksling rundt organisering og innhold i opplæringen. Gå til konferansens program.

Praktiske opplysninger

Sted: Konferansen foregår på OsloMet – storbyuniversitetet. Overnatting for tilreisende blir på Radisson Blu Scandinavia. Der blir det også arrangert middag for de deltakerne som ønsker det 18. november.

Pris: Det er gratis å delta på konferansen, og hotellovernatting for tilreisende vil bli dekket fra mandag 18. til tirsdag 19. november. Det kan bli nødvendig å sette begrensninger på antall deltakere og antall rom som dekkes. Reise må dekkes av arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 4. november.
Gå til påmeldingsskjema.

Arrangør

Konferansen er arrangert av NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk og IMDi. NAFO er faglig ansvarlig for konferansen.

Møt oss og meitemarken på Forskingstorget!

Fleire fagmiljø presenterer forskinga si på ein morosam og interaktiv måte på Forskingstorget, som er ein del av Forskingsdagane. I år er Forskingstorget på Universitetsplassen på Karl Johan i Oslo 20. og 21. september. Torget er for alle aldersgrupper, og skoleklassar og barnehagar er spesielt velkomne.

Forskingstorget i år

Miljø er temaet på Forskingstorget i år. På torget kan du prøve, eksperimentere, lære og komme i nær kontakt med spennande forsking. Det vart over 30 stender, og NAFO og naturfagseksjonen ved OsloMet stiller med eigen stand med tittelen Livet, vatnet meitemarken og sånt. Der kan du lære om kor viktig vatnet og meitemarken er for livet på jorda, og ta og sjå på ekte meitemarkar. Du kan også høre forteljingar om meitemarken på fleire språk.

NAFOs aktivitetar hausten 2019

Eit nytt barnehage– og skuleår er rett rundt hjørnet. Her kjem informasjon om nokre av NAFOs aktivitetar denne hausten.

Fleksibel opplæring utvidar

Skuleåret 2019/2020 deltek over 300 elevar på til saman 41 ungdomsskular, vaksenopplæringssenter og vidaregåande skular i Fleksibel opplæring. Dette er eit pilotprosjekt der elevane får tospråkleg opplæring i naturfag og matematikk på nettet. På NAFO er det nå sju tospråklege lærarar som underviser på språka arabisk, somalisk og tigrinja. Lærarar og rektorar ved deltakarskulane blir inviterte til ein fagdag på OsloMet 16. og 17. september.

Tema Morsmål jubilerer

I år er det ti år sidan Tema Morsmål blei lansert i Noreg. I dette høvet arrangerer vi ein fagdag den 15. oktober for tospråklege lærarar, barnehagelærarar, assistentar og spesielt innbodne deltakarar. Vi kan nemne at fagdagen set fokus på god praksis, bruk av tospråklege ressursar og tilrettelegging i kommunar. Fagdagen blir strømma, og adressa vil bli lagt ut på morsmal.no god tid i førevegen.

Samarbeid med Kompetanse Norge

NAFO har eit prosjekt i samarbeid med Kompetanse Norge. Fire vaksenopplæringsverksemder driv med utviklingsarbeid knytt til lesing og skriving på tvers av fag. 17. oktober arrangerer NAFO ein felles fagdag der dei som er involverte i prosjektet, skal møtast og utveksle erfaringar.

Opplæring for unge med kort butid i Noreg

Den 18. og 19. november arrangerer NAFO i samarbeid med IMDI ein konferanse for dei som gir opplæringstilbod for elevar frå 16 – 24 år med kort butid. Målgruppa for konferansen er skuleleiarar og lærarar i både fylkeskommunar og kommunar. Konferansen vert halden på OsloMet. Påmeldinga startar i september.

Samling for grunnskular

29. november inviterer NAFO til samling på OsloMet for grunnskular som vi samarbeider med. Denne samlinga erstattar tidlegare fokustreff. Følg med, invitasjon kjem i byrjinga av september.

NAFO-konferanse 2020

Vi er i full gang med å planlegge neste NAFO-konferanse som blir halden 26. og 27. mars 2020. Informasjon og påmelding kjem etter kvart og vert lagt ut på NAFO si heimeside.

Andrespråkslæring og dysleksi

De fleste klasser har én eller flere elever med dysleksi (Dysleksi Norge). Blant disse er det også elever med norsk som andrespråk. Lancaster University har laget nettkurset Dyslexia and Foreign Language Teaching som lærere kan følge for å lære mer om hvordan man kan legge til rette for elever med dysleksi i andrespråks- og fremmedspråksundervisningen.

Innhold i kurset

I kurset får du en innføring i teori knyttet til dysleksi, og hvordan det å ha dysleksi kan påvirke det å lære et nytt språk. Samtidig legges det stor vekt på hvordan du kan jobbe i praksis for å hjelpe elever med dysleksi i språklæringen. Kurset tar utgangspunkt i hvordan det er å lære engelsk for elever med et annet morsmål, men mye av både teorien og de praktiske tipsene er overførbare til norsk som andrespråk.

Praktisk gjennomføring

Kurset er delt i fire økter som hver er estimert til å ta fire timer. Hele kurset er tenkt gjennomført over fire uker. Kurset består av videoer og artikler av ulik lengde. Videoene inneholder miniforelesninger, intervjuer, konkrete tips og eksempler fra praksis. De korte artiklene er lett tilgjengelig og enkle å lese. De lengre artiklene er nedlastbare og gir anledning for litt mer fordypning og teori.

Lenker

Dyslexia and Foreign Language Teaching

Kartlegging og utredning (NAFO)

Dysleksi og fremmedspråk (Fremmedspråksenteret)

Dysleksi Norge

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord