Grunnskole

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger.
Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt språkopplæring, i følge §2-8 i opplæringsloven.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, ulike arbeidsmåter og eksempler på god praksis. Sidene henvender seg til både skoler, skoleeiere og skolemyndigheter. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Møt oss og meitemarken på Forskingstorget!

Som del av Forskningsdagene arrangeres Forskningstorget hvor flere fagmiljø presenterer sin forskning på en morsom og interaktiv måte. I år er Forskningstorget på universitetsplassen på Karl Johan i Oslo 20. og 21. september. Torget passer for alle aldersgrupper, og skoleklasser og barnehager ønskes spesielt velkommen.

Årets Forskningstorg

Tema for årets Forskningstorg er miljø. På torget kan du prøve, eksperimentere, lære og komme i nær kontakt med spennende forskning. Det blir over 30 forskningsboder, og NAFO og naturfagseksjonen ved OsloMet stiller med egen bod med tittelen Livet, vannet, meitemarken og sånt. Der kan du lære om hvilken betydning vannet og meitemarken har for livet på jorda, og ta og se på ekte meitemarker. Du kan også høre fortellinger om meitemarken på flere språk.

NAFOs aktivitetar hausten 2019

Eit nytt barnehage– og skuleår er rett rundt hjørnet. Her kjem informasjon om nokre av NAFOs aktivitetar denne hausten.

Fleksibel opplæring utvidar

Skuleåret 2019/2020 deltek over 300 elevar på til saman 41 ungdomsskular, vaksenopplæringssenter og vidaregåande skular i Fleksibel opplæring. Dette er eit pilotprosjekt der elevane får tospråkleg opplæring i naturfag og matematikk på nettet. På NAFO er det nå sju tospråklege lærarar som underviser på språka arabisk, somalisk og tigrinja. Lærarar og rektorar ved deltakarskulane blir inviterte til ein fagdag på OsloMet 16. og 17. september.

Tema Morsmål jubilerer

I år er det ti år sidan Tema Morsmål blei lansert i Noreg. I dette høvet arrangerer vi ein fagdag den 15. oktober for tospråklege lærarar, barnehagelærarar, assistentar og spesielt innbodne deltakarar. Vi kan nemne at fagdagen set fokus på god praksis, bruk av tospråklege ressursar og tilrettelegging i kommunar. Fagdagen blir strømma, og adressa vil bli lagt ut på morsmal.no god tid i førevegen.

Samarbeid med Kompetanse Norge

NAFO har eit prosjekt i samarbeid med Kompetanse Norge. Fire vaksenopplæringsverksemder driv med utviklingsarbeid knytt til lesing og skriving på tvers av fag. 17. oktober arrangerer NAFO ein felles fagdag der dei som er involverte i prosjektet, skal møtast og utveksle erfaringar.

Opplæring for unge med kort butid i Noreg

Den 18. og 19. november arrangerer NAFO i samarbeid med IMDI ein konferanse for dei som gir opplæringstilbod for elevar frå 16 – 24 år med kort butid. Målgruppa for konferansen er skuleleiarar og lærarar i både fylkeskommunar og kommunar. Konferansen vert halden på OsloMet. Påmeldinga startar i september.

Samling for grunnskular

29. november inviterer NAFO til samling på OsloMet for grunnskular som vi samarbeider med. Denne samlinga erstattar tidlegare fokustreff. Følg med, invitasjon kjem i byrjinga av september.

NAFO-konferanse 2020

Vi er i full gang med å planlegge neste NAFO-konferanse som blir halden 26. og 27. mars 2020. Informasjon og påmelding kjem etter kvart og vert lagt ut på NAFO si heimeside.

Tilskott til læremiddel

Utdanningsdirektoratet lyser kvart år ut tilskott til materiell til prioriterte fagområde i rammeplanen for barnehagar og prioriterte fag i grunnskolen og vidaregåande opplæring.
Dei gir tilskott til å utvikle læremiddel som det ikkje er ein kommersiell marknad for. Dei prioriterer digitale læremiddel/materiell og læremiddel/materiell som er nyskapande. No har direktoratet publisert årets utlysing.

Kva gir dei støtte til?
  • Materiell og læremiddel for minoritetsspråklege barn, elevar og vaksne deltakarar
  • Særskild tilrettelagt materiell og læremiddel for barn, elevar og vaksne deltakarar
  • Læremiddel for smale fag med få elevar på landsbasis
Utlysing for 2019

Utdanningsdirektoratet har no kunngjort utlysinga for 2019. Området minoritetsspråklege har i år desse prioriteringane:

  • Engelsk for nybegynnarar på ungdomssteget og vidaregåande skole
  • Alfabetisering for elevar på ungdomssteget og vidaregåande skole
  • Læremiddel til læreplanar for førebuande vaksenopplæring (FVO)
  • Læremiddel for yrkesfag

Nyutvikling av læremiddel som stimulerer til utforsking, kreativitet og problemløysing saman med andre elevar vil bli prioriterte. Det er ønskeleg med læremiddel som støttar tospråkleg opplæring. For yrkesfag og FVO vil det telle positivt at læremiddelet også er tverrfagleg og støttar både norsk- og fagundervisning.

Prioriterte språk: Arabisk, somali, tigrinja, kurdisk, dari, pashto, polsk og litauisk

Korleis søke?

Les meir om utlysinga og finn søknadsskjema på udir.no: Tilskott til læremiddel
Søknadsfristen er 30.08.2019

Andrespråkslæring og dysleksi

De fleste klasser har én eller flere elever med dysleksi (Dysleksi Norge). Blant disse er det også elever med norsk som andrespråk. Lancaster University har laget nettkurset Dyslexia and Foreign Language Teaching som lærere kan følge for å lære mer om hvordan man kan legge til rette for elever med dysleksi i andrespråks- og fremmedspråksundervisningen.

Innhold i kurset

I kurset får du en innføring i teori knyttet til dysleksi, og hvordan det å ha dysleksi kan påvirke det å lære et nytt språk. Samtidig legges det stor vekt på hvordan du kan jobbe i praksis for å hjelpe elever med dysleksi i språklæringen. Kurset tar utgangspunkt i hvordan det er å lære engelsk for elever med et annet morsmål, men mye av både teorien og de praktiske tipsene er overførbare til norsk som andrespråk.

Praktisk gjennomføring

Kurset er delt i fire økter som hver er estimert til å ta fire timer. Hele kurset er tenkt gjennomført over fire uker. Kurset består av videoer og artikler av ulik lengde. Videoene inneholder miniforelesninger, intervjuer, konkrete tips og eksempler fra praksis. De korte artiklene er lett tilgjengelig og enkle å lese. De lengre artiklene er nedlastbare og gir anledning for litt mer fordypning og teori.

Lenker

Dyslexia and Foreign Language Teaching

Kartlegging og utredning (NAFO)

Dysleksi og fremmedspråk (Fremmedspråksenteret)

Dysleksi Norge

17. mai på fleire språk

Vi ønskjer alle våre lesarar ei god 17. mai-feiring!

På Tema Morsmål finn du undervisningsopplegg om Noregs nasjonaldag på mange ulike språk, mellom anna eit opplegg som er omsett til arabisk, kurdisk sorani, litauisk, pashto, polsk, russisk, somali, thai og tigrinja.

Les meir og last ned:

Undervisningsopplegg om 17. mai på morsmal.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord