Organisering

Voksenopplæringa i Norge er organisert på ulike måter. Retten til opplæring er hjemlet i opplæringsloven og integreringsloven. Denne siden gir noe oversikt over ulike tilbud og måter å organisere opplæringa på.

Lovverk

Mange deltakere i voksenopplæringa får undervisning etter Lov om integrering. Les også mer om lov om integrering på Imdi sine sider. Av opplæringsloven § 4A -1 følger retten til grunnskoleopplæring for de som trenger det. § 4A-3 gir rett til videregående opplæring for voksne over 25 år.  Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende,  omfattes av paragraf § 3-1 (ordinær ungdomsrett). Noen deltakere får undervisning etter begge lovene.

Grunnskole for voksne

Grunnskoletilbudet for voksne har ulike former. Frem til 2024 er grunnskole organisert både etter ordinære læreplaner med undervisning og vurdering i fem fag. og FVO (Forberedende voksenopplæring). FVO består av modulstrukturerte læreplaner. FVO er en forberedende voksenopplæring som skal føre fram mot videregående opplæring. Fra 1. august 2024 gjelder modulstrukturert opplæring for voksne. Lesing og skriving på tvers av fag er et pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til forsøket med FVO.

Utdanningsdirektoratet har utviklet retningslinjer og mal for enkeltvedtak i forbindelse med realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen

Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Det er et tilbud til ungdom med kort botid i Norge, som har rett til videregående opplæring, men trenger mer grunnleggende opplæring før de kan følge ordinært løp i videregående. Denne måten å organisere undervisningen på gir deltakerne mulighet til å følge ulike fag på ulike nivåer.

Les mer om kombinasjonsklasser

Videregående for voksne

Videregående opplæring for voksne er organisert på ulike måter. Opplæring kan gis på ordinær videregående. Flere fylkeskommuner har opplærings- og utviklingssentre for voksne. Vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæring er alternative modeller der det veksles mellom skole og bedrift gjennom opplæringsløpet. Mer om videregående opplæring på Udir sine sider.

Utdanningsdirektoratet har utviklet nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne og mal for enkeltvedtak.

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

I dette forsøket prøves det ut en fleksibel vei frem til fag- eller svennebrev for voksne gjennom modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag. Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (HK-dir) Fra 1.august 2024 skal modulstrukturert opplæring tilbys i 13 lærefag. Foreløpig pågår arbeidet med nye læreplaner.

Kombinasjonsforsøket

Kombinasjonsforsøket prøver ut opplæring hvor deltakeren kombinerer Forberedende voksenopplæring (FVO) med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). På grunnlag av realkompetansevurdering får deltakere opplæring i de fagene som den voksne trenger på grunnskolenivå samtidig med fagopplæring ute i bedrift.

Norskopplæring

Innvandrere kan ha rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Les om Norskopplæring. Les om rett og plikt på IMDI sine sider.

Lese- og skriveopplæring

Både i grunnskole for voksne, videregående opplæring og i norskopplæringen er det deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Les mer om lese- og skriveopplæring

Les mer om tilpasninger i voksenopplæring

Særskilt språkopplæring, herunder særskilt norskopplæring, morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring.

Spesialundervisning etter §4A-2 i rundskriv Udir -3-2012
Spesialundervisning for voksne (Udir.no)

Utredning av nyankomne med tanke på lese- og skrivevansker.