Organisering

Voksenopplæringa i Norge er organisert på ulike måter. Retten til opplæring er hjemlet i opplæringsloven og introduksjonsloven.
Denne siden gir oversikt over ulike tilbud og måter å organisere opplæringa på.

Lovverk

Av opplæringsloven § 4A -1 følger retten til grunnskoleopplæring for de som trenger det. § 4A-3 gir rett til videregående opplæring for voksne over 25 år.  Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende,  omfattes av paragraf § 3-1 (ordinær ungdomsrett). Mange deltakere i voksenopplæringa får undervisning etter introduksjonsloven. Bosatte flyktninger som har behov for det, deltar i introduksjonsprogrammet i kommunen. Noen deltakere får undervisning etter begge lovene.

Grunnskole for voksne

Grunnskoletilbudet for voksne har ulike former. I utgangspunktet følges ordinære læreplaner med undervisning og vurdering i fem fag. Skoler og opplæringssentre som er med i Kompetanseløftet FVO følger modulstrukturerte læreplaner. FVO er en forberedende voksenopplæring som skal føre fram mot videregående opplæring. Lesing og skriving på tvers av fag er et pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til forsøket med FVO.

Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune som kombinerer undervisning på grunnskole og videregående nivå. Denne måten å organisere undervisningen på gir deltakerne mulighet til å følge ulike fag på ulike nivåer.

Videregående for voksne

Videregående opplæring for voksne er organisert på ulike måter. Opplæring kan gis på ordinær videregående. Flere fylkeskommuner har opplærings- og utviklingssentre for voksne. Vekslingsmodeller for fagopplæring er alternative modeller der det veksles mellom skole og bedrift gjennom opplæringsløpet. Mer om videregående opplæring på Udir sine sider.

Norskopplæring

Innvandrere kan ha rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Les om Norskopplæring. Les om rett og plikt på IMDI sine sider.

Alfabetisering

Både i grunnskole for voksne og i norskopplæringen er det deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Les mer om tilpasninger i voksenopplæring
Elever kombinasjonsklassen
Bodø voksenopplæringVO Tromsø
Namsos
Gloppen opplæringssenter


Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord