Kombinasjonsklasser

Hva er kombinasjonsklasse?

Kombinasjonsklasse er et opplæringstilbud til ungdommer mellom 16 og 24 år med kort botid i Norge. Her får nyankomne elever tilbud om tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole sammen med jevnaldrende. Navnet kombinasjonsklasse ble først brukt i 2007 da Larvik Læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole innledet et samarbeid for å gi et samlet tilbud til to elevgrupper som hadde ulike rettigheter ifølge opplæringslova.

Hvem kan gå i kombinasjonsklasse?

Tilbudet gjelder minoritetsspråklige ungdommer mellom 16 og 24 år som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 5-1, men som på grunn av kort botid i Norge trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne klare seg gjennom videregående opplæring. Gruppen er sammensatt. Noen har gått i en kortere periode i norsk grunnskole, og andre har grunnskole fra hjemlandet. En stor andel har i tillegg til mer grunnskoleopplæring behov for å opparbeide seg tilstrekkelige norskferdigheter til å følge opplæringen på videregående nivå. Mange steder lar man også nyankomne unge uten rett til videregående opplæring, men med rett til forberedende opplæring for voksne, gå i klassene.

Innholdet i opplæringen

Opplæringen i kombinasjonsklassene tar utgangspunkt i grunnskolens læreplaner. Mange steder deles elevene i grupper slik at det blir mulig å gi opplæring på ulike nivåer i ulike fag etter elevenes behov. En slik organisatorisk differensiering gjør det lettere å tilpasse opplæringen slik at de som trenger å arbeide med grunnleggende ferdigheter i et fag kan gjøre det mens andre kan arbeide med målene i faget på 10. årstrinn.

Forberedelse til videregående

I kombinasjonsklassen forberedes elevene på hva som forventes i videregående skole. Dette gjøres for eksempel gjennom hospitering og deltakelse i skolens aktiviteter. Noen skoler gir elever mulighet til å få sluttvurdering i fag som engelsk og matematikk fra videregående skole mens de går i kombinasjonsklassen.

Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune

Kombinasjonsklassene er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og fylker. Tidligere ble grunnskoleopplæringen av denne gruppen gitt ved kommunale voksenopplæringssentre. I kombinasjonsklassene foregår undervisningen på videregående skoler drevet av fylkeskommunen. Mange steder er det både lærere fra voksenopplæringen og den videregående skolen i kombinasjonsklassen.

Erfaringer med kombinasjonsklasser

Erfaringene fra kombinasjonsklassene viser at de kan lette den vanskelige overgangen fra grunnskole til videregående skole. Elevene kan få et bedre grunnlag for å velge utdanningsprogram, noe som kan bidra til mindre frafall og færre omvalg. De kan også få kunnskap om kravene som stilles i den videregående skolen dersom de får mulighet til å hospitere i ordinære klasser. At elevene får gå sammen med jevnaldrende framfor å få opplæring på et voksenopplæringssenter, har vært en viktig suksessfaktor.
Rapport: Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom (pdf)

Fra forsøk til lovendring

Da forsøket med Kombinasjonsklassene startet i Larvik i 2007 tillot ikke opplæringslova å gi mer grunnskoleopplæring til elever som allerede hadde fullført grunnskolen og fått vitnemål med eller uten karakterer. Denne bestemmelsen slo svært uheldig ut for en del ungdommer som kom til Norge sent på ungdomsskolen, og som fikk vitnemål fra grunnskolen etter kanskje bare noen måneders skolegang i Norge. Disse elevene hadde da rett til videregående opplæring selv om de i mange tilfeller hadde svært dårlige forutsetninger for å fullføre og bestå. I 2016 kom en lovendring som gjorde det mulig for kommuner og fylkeskommuner å tilby mer grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Dette ble videreført med ny opplæringslov i 2024. I dag finnes det kombinasjonsklasser i nesten alle fylker.

Læringsressurser

Læringsressurser til kombinasjonsklasser/innføringstilbud (Skolekassa.no)

Filmer

Kombinasjonsprosjektet i Larvik