Leseprøver på morsmål

NAFO har prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige språk: albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, litauisk, persisk (farsi), polsk, russisk, somali, spansk, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

NAFO har utarbeidet disse prøvene for Utdanningsdirektoratet etter samme modell som Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har brukt for sine prøver på norsk: Kartlegging av leseferdighet. Disse prøvene skal dekke et begynnernivå i leseutviklingen.

Prøvenes bruksområder

Prøvene kan brukes sammen med eller istedenfor Lesesenterets prøver. Det siste er aktuelt når eleven er kommet kort i norsk. Deler av prøvene kan også brukes overfor eldre elever og voksne. Elevens resultater må vurderes bredt, og ut fra elevens nåværende og tidligere opplæringssituasjon. Som for leseprøvene fra Lesesenteret, er prøvene uavhengige av læreverk, metodikk og læreplaner. Prøvene dekker kompetansemål på nivå en og to på området skriftlige ferdigheter i Kunnskapsløftets læreplan for morsmål for elever fra språklige minoriteter.
Leseprøvene på morsmål for eldre elever (pdf)

Lærerveiledning og elevhefter for begynnernivå på 17 språk

  • En felles lærerveiledning for 2. og 3. trinn
  • Elevhefte for 2. trinn – seks delprøver
  • Elevhefte for 3. trinn – fire delprøver

Lærerveiledning og elevhefter for noe mer viderekomne på albansk, somali og tyrkisk

  • Lærerveiledning for 4.-5. trinn. Denne bygger på lærerveiledningen for 2.-3. trinn.
  • Et felles elevhefte for 4.-5.trinn – fem delprøver

Tilgang til leseprøvene

Det er den ansvarlige for kartlegging og oppfølging av flerspråklige elever på det enkelte undervisningsstedet i Norge som får adgang til å laste ned prøvene, ikke enkeltlærere. Prøvene kan da skrives ut og kopieres til bruk i et systematisk kartleggingsarbeid i skolene i Norge. Det er for å sikre at prøvene blir brukt til kartlegging av leseferdigheter, og ikke som undervisningsmateriell.

Innlogging og registrering

Mer om leseprøvene

Artikkel om kartleggingsprøvene