FLORO – et flerspråklig utredningsverktøy

Hva er FLORO?

FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever. FLORO er utviklet til bruk i utredning av mulige vansker knyttet til språk og lesing, og er ikke et kartleggingsverktøy for alle flerspråklige elever. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, om spesifikke vansker knyttet til lesing (som dysleksi), eller en kombinasjon av disse. FLORO kan som en del av en utredning bidra til å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språk- og/eller lesevansker, og si noe om mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.1. Prøvene er utarbeidet av Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hva skal prøvene måle?

FLORO er en prøve som skal måle underliggende kognitive funksjoner en mener er nært knyttet til språklæring og leseutvikling. FLORO har tre delprøver: ordminne, rask automatisert benevning (RAN) og non-ordrepetisjon.

Språk

Prøvene er utarbeidet på følgende språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk.

Hvem kan bruke FLORO?

Tilgang til og bruk av FLORO krever sertifisering. FLORO bør brukes i et samarbeid mellom ansatte ved skoler og PP-tjenesten i kommunen/fylkeskommunen. Målgruppene for FLORO er derfor primært PPT-ansatte, spesialpedagoger på skoler som har et særskilt ansvar for å samarbeide med PPT og tospråklige lærere som kan bistå PPT med gjennomføring av FLORO på ulike morsmål. Flere kommuner og fylkeskommuner har i dag ansatte i de ulike målgruppene som er sertifiserte i bruk av FLORO.

Videre drift av FLORO og sertifiseringskurs

Det er stor etterspørsel etter FLORO sertifiseringskurs. Vi har dessverre i en periode fremover ikke kapasitet til å avholde sertifiseringskurs. Dette er i forbindelse med at vi er i gang med å innhente informasjon om hvordan FLORO anvendes av de som allerede er sertifisert. Utarbeidelsen av FLORO på ulike språk har vært et grundig og kontinuerlig arbeid fra pilotering på begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag. Vi ønsker nå å se nærmere på muligheter for å oppgradere testmateriellet. I denne prosessen vil vi også være opptatt av å synliggjøre kvaliteter ved testens psykometriske egenskaper.

Tilgang til FLORO etter sertifisering

Innlogging og registrering

Les mer

«FLORO Kognitive språk- og leserelaterte prøver» av Liv Bøyesen.