FLORO – et flerspråklig utredningsverktøy

Hva er FLORO?

FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy til hjelp i utredning av minoritetsspråklige elever for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, om spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving som dysleksi, eller en kombinasjon av disse. FLORO kan som en del av en utredning si noe om mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.1. Prøvene er utarbeidet av Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet for PP-rådgivere, spesialpedagoger og tospråklige lærere.

Hva skal prøvene måle?

FLORO er kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og til lesevansker. Den tester ordminne, RAN (rask automatisert benevning) og ordrepetisjon.

Språk

Prøver er utarbeidet på følgende språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk.

Hvem kan bruke FLORO?

Tilgang til FLORO krever sertifisering. FLORO er et verktøy utviklet til bruk i utredning av mulige vansker knyttet til språk, lesing og skriving, ikke som et kartleggingsverktøy til bruk på alle flerspråklige elever. Vi oppfordrer derfor sterkt til at ansatte ved skoler som er i målgruppen for sertifiseringskurset, og som ønsker å ta kurset, gjør dette sammen og i samråd med PPT i sitt fylke eller sin kommune. Slik ønsker vi å bidra til at FLORO blir brukt til riktig formål, og til å støtte samarbeidet mellom skoler og PPT i utredning av elever med mulige spesialpedagogiske behov.

Sertifiseringskurs

NAFO holder kurs som sertifiserer til bruk av FLORO for PPT-ansatte, spesialpedagoger og tospråklige lærere. Mer informasjon om kursdager og påmelding finner du her: FLORO sertifiseringskurs

Les mer

«FLORO Kognitive språk- og leserelaterte prøver» av Liv Bøyesen.

Tilgang til FLORO

Innlogging og registrering