FLORO – et flerspråklig utredningsverktøy

Hva er FLORO?

FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever. FLORO er utviklet til bruk i utredning av mulige vansker knyttet til språk og lesing, og er ikke et kartleggingsverktøy for alle flerspråklige elever. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, om spesifikke vansker knyttet til lesing (som dysleksi), eller en kombinasjon av disse. FLORO kan som en del av en utredning bidra til å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språk- og/eller lesevansker, og si noe om mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.1. Prøvene er utarbeidet av Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hva skal prøvene måle?

FLORO er en prøve som skal måle underliggende kognitive funksjoner en mener er nært knyttet til språklæring og leseutvikling. FLORO har tre delprøver: ordminne, rask automatisert benevning (RAN) og non-ordrepetisjon.

Språk

Prøvene er utarbeidet på følgende språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk.

Hvem kan bruke FLORO?

Tilgang til og bruk av FLORO krever sertifisering. FLORO bør brukes i et samarbeid mellom ansatte ved skoler og PP-tjenesten i kommunen/fylkeskommunen. Målgruppene for FLORO er derfor primært PPT-ansatte, spesialpedagoger på skoler som har et særskilt ansvar for å samarbeide med PPT og tospråklige lærere som kan bistå PPT med gjennomføring av FLORO på ulike morsmål. Flere kommuner og fylkeskommuner har i dag ansatte i de ulike målgruppene som er sertifiserte i bruk av FLORO.

Videre drift av FLORO og sertifiseringskurs i 2022

Det er stor etterspørsel etter FLORO sertifiseringskurs. Vi har dessverre i en periode hatt mindre kapasitet til å avholde sertifiseringskurs. Dette er i forbindelse med at vi skal i gang med å innhente informasjon om hvordan FLORO anvendes av de som allerede er sertifisert. Utarbeidelsen av FLORO på ulike språk har vært et grundig og kontinuerlig arbeid fra pilotering på begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag. Vi ønsker nå å se nærmere på muligheter for å oppgradere testmateriellet. I denne prosessen vil vi også være opptatt av å synliggjøre kvaliteter ved testens psykometriske egenskaper.

På bakgrunn av stor etterspørsel har vi allikevel valgt å sette opp fire digitale sertifiseringskurs våren 2022 – med forbehold om at verktøyet planlegges oppgradert. Kurset vil ha fokus på bakgrunn, gjennomgang av testmateriell, bruk og tolkning. Det settes ikke opp kurs høsten 2022.

Sertifiseringen koster 800 kr. Dette inkluderer kursdeltakelse og tilgang til FLORO på alle språk

Sertifiseringen består av

  • 1 digital kursdag med innføring i bakgrunn, materiell, bruk og tolkning
  • Gjennomføring av to testopptak
  • 2 timer digital oppfølging og gruppeveiledning om bruk og tolkning  
  • Innsending av to testprotokoller for godkjenning

Påmelding til digitale sertifiseringskurs våren 2022

Påmelding FLORO Kurs 1: Tirsdag 26.04 kl. 10.00-15.00 med oppfølging og gruppeveiledning 10.05 kl. 09.00-11.00 (Fulltegnet)

Påmelding FLORO Kurs 2: Fredag 29.04 kl. 10.00-15.00 med oppfølging og gruppeveiledning 10.05 kl. 12.00-14.00 (Fulltegnet)

Påmelding FLORO Kurs 3: Tirsdag 03.05 kl. 10.00-15.00 med oppfølging og gruppeveiledning 13.05 kl. 09.00-11.00 (Fulltegnet)

Påmelding FLORO Kurs 4: Fredag 06.05 kl. 10.00-15.00 med oppfølging og gruppeveiledning 13.05 kl. 12.00-14.00 (Fulltegnet)

Kurset gjennomføres på Zoom. Lenke til Zoom og kursmateriell sendes deltakerne i forkant.

Tilgang til FLORO etter sertifisering

Innlogging og registrering

Les mer

«FLORO Kognitive språk- og leserelaterte prøver» av Liv Bøyesen.