Om NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Kontakt med praksisfeltet

Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet står sentralt i NAFOs arbeid. Vi holder kurs, arrangerer konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Flerspråklige nettressurser

En viktig del av senterets virksomhet er utvikling og formidling av flerspråklige nettressurser. NAFO drifter disse nettstedene:

morsmål.no – flerspråklige ressurser for barnehage og skole

Skolekassa – læringsressurser for minoritetsspråklige elever

LEXIN – digital flerspråklig ordbok

Bildetema – bildeordbok på flere språk

Tospråklig fagopplæring på nett

NAFO er også ansvarlig for Fleksibel opplæring, som gir tospråklige elever ulike steder i Norge mulighet til å få tospråklig opplæring i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag, samt undervisning i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk.

Samarbeidspartnere

Mange av senterets oppdrag er gitt av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Vi samarbeider også med kommuner, fylkeskommuner, skoler og barnehager i hele landet og med de andre nasjonale sentrene som bidragsyter for å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.

Les mer om hvem vi samarbeider med.