Om NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Kontakt med praksisfeltet

Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet står sentralt i NAFOs arbeid. Vi holder kurs, arrangerer konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Flerspråklige nettressurser

En viktig del av senterets virksomhet er utvikling og formidling av flerspråklige nettressurser. NAFO drifter disse nettstedene:

Tema Morsmål – nettsted for tospråklig fagopplæring

Skolekassa – læringsressurser for minoritetsspråklige elever

LEXIN – digital flerspråklig ordbok

Bildetema – bildeordbok på flere språk

Tospråklig fagopplæring på nett

NAFO er også ansvarlig for Fleksibel opplæring, som gir tospråklige elever ulike steder i Norge mulighet til å få tospråklig opplæring i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

Samarbeidspartnere

Mange av senterets oppdrag er gitt av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Vi har også oppdrag for Kompetanse Norge og FUG og samarbeider med de andre nasjonale sentrene som bidragsyter for å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.