Om NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

NAFOs oppgave er å bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Virksomheten er landsdekkende, og fokus er arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne og å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet står sentralt, og NAFO holder kurs, arrangerer konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT. Senteret samarbeider også med de andre nasjonale sentrene som bidragsyter for å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.

En viktig del av senterets virksomhet er utvikling og formidling av flerspråklige nettressurser. Sentrale ressurser som NAFO har bygget opp og drifter, er nettstedene Tema Morsmål og Skolekassa. NAFO er også ansvarlig for prosjektet Fleksibel opplæring som gir tospråklige elever ulike steder i Norge mulighet til å få tospråklig opplæring i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord