Nyankomne 0-6

Å flytte fra et land til et annet er en stor endring i et menneskes liv. Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Det vil være av stor betydning at barnehagene har kunnskap om den situasjonen foreldre og barn befinner seg i for å kunne ta imot familiene og barna på en inkluderende måte.

En gutt husker, foto.

Artikkelen Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon (Målfrid Bleka, 2015) belyser blant annet følgende spørsmålsstillinger:

 • Hvem er familiene som kommer til Norge?
 • Hva kjennetegner barns opplevelser knyttet til flukt og migrasjon?
 • Hvordan kan barnehagen støtte barnas bearbeiding av sorg og kriser?

Barn i asylmottak

Det er viktig at barn av flyktninger og asylsøkere får et tilrettelagt tilbud som ivaretar behovet for forutsigbarhet og trygghet og gir muligheter for lek og aktiviteter sammen med andre barn. Dette bør skje så snart som mulig etter bosetting i mottak.

Barn i asylmottak skal, fra de er to år og til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehageplass eller lignende tilbud. Dette følger av UDIs krav til mottakene.
Barnehage – mottak av flyktninger (ks.no)

Barn i asylmottak har ikke lovfestet rett til barnehageplass, men kan tilbys plass. Les om Barnehageplass for asylsøkere (Udir.no).

«Fra 2021 gis det tilskudd til heldagsplass i barnehage for alle barn i asylmottak fra ett år og oppover. For ettåringer utbetales tilskudd tidligst fra den måneden barnet fyller ett år. Dersom kommuner kun velger å tilby kjernetid kompenseres det kun for kjernetid. Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI, og gjelder for alle godkjente barnehager (UDI.no)». Les om tilskudd for barnehage og SFO.

Nyankomne i barnehagen

Barn av asylsøkere har ikke rett til barnehageplass, men mange kommuner gir likevel tilbud om dette. Hvordan kan barnehagen legge til rette for nyankomne barn i barnehagen?

Arbeid med flere språk

Nyankomne barn har med seg morsmålet sitt og kanskje også andre språk når de begynner i barnehagen. Denne språkkompetansen er viktig blant annet når barnet skal lære norsk. Barnehagen kan på forskjellige måter inkludere barnas ulike språk i sitt arbeid.

Mer om språkarbeid i barnehagen.

Mangfold i barnehagen

Å oppleve inkludering, trygghet og forutsigbarhet fra første møte med barnehagen er spesielt viktig for nyankomne barn og deres foreldre.

Mer om Mangfold i barnehagen.

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene har stor betydning for barns trygghet. Dette er ekstra viktig når det gjelder nyankomne barn. Barnas foreldre vil blant annet være en viktig kilde til kunnskap om både barnets erfaringer, kompetanse og utvikling.

Mer om Foreldresamarbeid

Tilskudd til kommunen

Kommunene kan søke om statlige midler til integrering av barn og familier.

Fordypning

Det viktigste er å bli norsk…? – barn og unges tanker om å være ny i Norge – Rapport fra Redd Barna (reddbarna.no), 2020

Slik ivaretar du flyktningbarna i barnehagen. Intervju med Målfrid Bleka.

Styrket samarbeid med nyankomne foreldre. Filmer, artikler, tips til praksis, Viden på tværs, (vpd.dk).

Magne om TRAUMET, Magne Raundalen (rvtssor.no).

Asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Dine rettigheter, Barneombudet, (barneombudet.no)

Barn på flukt, Meldinger til stortinget 27 (regjeringen.no), 2011-2012

Først og fremst barn, kampanje Redd Barna (reddbarna.no)

Medfølgende barn i asylmottak – livssituasjon, mestring, tiltak, rapport (2011), Hilde Lidén, Marie Louise Seeberg, Ada Engebrigtsen, Institutt for samfunnsforskning

Under finner du råd til kommuner og barnehager om hvordan man kan ta i mot nyankomne barn og foreldre på en god måte, samt eksempler på rutiner og praksis.

Råd til barnehagemyndighet

 • Utarbeide retningslinjer for å ta imot nyankomne minoritetsspråklige barn i kommunen
 • Sørge for at retningslinjene er kjent av barnehagens personale
 • Sørge for at det finnes barnehageplass eller annet tilbud
 • Sikre at barnehagene har nødvendig kompetanse til å ivareta nyankomne barns behov
 • Ha oversikt over behovet for og ansettelse av tospråklige assistenter
 • Gi veiledning til barnehager med nyankomne barn om barnas og familienes behov for støtte
 • Informere foresatte om barnehagetilbud, eventuelt om særskilte tilbud og om aktuelle barnehager

Råd til barnehagen

 • Sette seg inn i fagstoff om migrasjon og flukt
 • Sørge for en god oppstart for både barnet og familien
 • Ha en oppstartssamtale med tolk med foresatte
 • Ha rutiner for oppstart for nyankomne flyktninger og barn av asylsøkere
 • Bruke god tid til å skape trygge rammer for barnet og familien
 • Være tydelig på hvordan barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg
 • Ha en god dialog med foreldrene om omsorg, lek og læring i barnehagen
 • Støtte barnet i lek og aktiviteter med de andre barna
 • Observere barnets behov for språklig og sosial støtte
 • Sørge for at nyankomne barn får egnet språklig støtte til å kunne gjøre seg noe forstått, f.eks. gjennom bilder og konkreter

Eksempler fra barnehager

Johannes barnehage, Stavanger kommune. Film om språkstøttende arbeid i mottaksbarnehagen