Nyankomne 0-6

Det å flytte fra et land til et annet er en stor endring i et menneskes liv. Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Det vil være av stor betydning at barnehagene har kunnskap om den situasjonen foreldre og barn befinner seg i, for å kunne ta imot familiene og barna på en inkluderende måte.

Artikkelen Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon belyser blant annet følgende spørsmålsstillinger:

 • Hvem er familiene som kommer til Norge?
 • Hva kjennetegner barns opplevelser knyttet til flukt og migrasjon?
 • Hvordan kan barnehagen støtte barnas bearbeiding av sorg og kriser?

Barnebase på asylmottak

Det er viktig at barn av flyktninger og asylsøkere får et tilrettelagt tilbud som ivaretar behovet for forutsigbarhet og trygghet og gir muligheter for lek og aktiviteter sammen med andre barn. Dette bør skje så snart som mulig etter bosetting i mottak.

Barn i asylmottak skal fra de er to år og til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehageplass eller lignende tilbud.

Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass før det både er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er varig bosatt i en kommune.
Les mer om disse barnas rettigheter hos Udir.

Barnehage

Barn av asylsøkere har ikke rett til barnehageplass, men mange kommuner gir likevel tilbud om dette. Under finner du fagstoff, tips og ideer til hvordan barnehagen kan arbeide med språk og mangfold, og om samarbeidet med foreldrene.

Flerspråklig arbeid

Når nyankomne barn begynner i barnehagen, bringer de ulike morsmål inn i barnehagen. Dette er en viktig språkkompetanse med tanke på at de nå også skal tilegne seg det norske språket. Barnehagen kan på ulike måter inkludere barnas ulike språk i sitt arbeid.

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan arbeide med flerspråklighet. Dette er arbeidsmåter som både synligjør og støtter barns ulike morsmål og samtidig utvikler barnas norskspråklige kompetanse.

Mangfold i barnehagen

Når barn som er nyankomne til Norge begynner i barnehage, kan mye oppleves nytt og ukjent. Det blir viktig å fokusere på hvordan barnehagen kan møte barna og deres foreldre på måter som bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet.

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Foreldresamarbeid

Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene har stor betydning for barns trygghet. Dette ekstra viktig når det gjelder nyankomne barn. Barnas foreldre vil blant annet være en viktig kilde til kunnskap om både barnets erfaringer, kompetanse og utvikling.

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan styrke sitt samarbeid med flerspråklige foreldre, og hvordan barnehagen kan involvere foreldrene i sitt arbeid når det gjelder språk, inkludering og flerkulturell praksis.

Tilskudd til kommunen

Kommunene kan søke om statlige midler til integrering av barn og familier.

 • Integreringstilskudd: Kommuner som bosetter flyktninger, mottar et integreringstilskudd, inkludert barnehagetilskudd fra IMDI. Alle asylsøkende barn i  mottak mellom 4-5 år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Se kapittel 3.5.
  Les mer om Integreringstilskuddet
 • Tilskudd til asylsøkere: UDI gir et tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter. Her er det muligheter for å søke om tilskudd til barnehage. Se kapittel 6.
  Les mer om tilskuddet til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter

Aktuell litteratur

Under finner du råd til kommuner og barnehager om hvordan man kan ta i mot nyankomne barn og foreldre på en god måte, samt eksempler på rutiner og praksis.

Råd til barnehagemyndighet

 • Utarbeide retningslinjer for å ta imot nyankomne minoritetsspråklige barn i kommunen
 • Sørge for at retningslinjene er kjent av barnehagens personale
 • Sørge for at det finnes barnehageplass eller annet tilbud
 • Sikre at barnehagene har nødvendig kompetanse til å ivareta nyankomne barns behov
 • Ha oversikt over behovet for og ansettelse av tospråklige assistenter
 • Gi veiledning til barnehager med nyankomne barn om barnas og familienes behov for støtte
 • Informere foresatte om barnehagetilbud, eventuelt om særskilte tilbud og om aktuelle barnehager

Eksempler fra kommuner

Råd til barnehagen

 • Sette seg inn i fagstoff om migrasjon og flukt
 • Sørge for en god oppstart for både barnet og familien
 • Ha en oppstartssamtale med tolk med foresatte
 • Ha rutiner for oppstart for nyankomne flyktninger og barn av asylsøkere
 • Bruke god tid til å skape trygge rammer for barnet og familien
 • Være tydelig på hvordan barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg
 • Ha en god dialog med foreldrene om omsorg, lek og læring i barnehagen
 • Støtte barnet i lek og aktiviteter med de andre barna
 • Observere barnets behov for språklig og sosial støtte
 • Sørge for at nyankomne barn får egnet språklig støtte til å kunne gjøre seg noe forstått, f.eks. gjennom bilder og konkreter

Eksempler fra barnehager

Styrket samarbeid med nyankomne foreldre. Filmer, artikler, tips til praksis

På den danske nettsiden Viden på tværs er det publisert en kompetansepakke/materialsamling på nett for personale i barnehage og skole om Styrket samarbeid med nyankomne forældre. Temaer: Sådan kommer I i gang, Modtagelse, Forældredialog, Fællesskabsdidaktik, Tværfagligt samarbejde, Ledelsens opgaver og Refleksiv praksis. Gå til nettsiden her.

Barn i regntøy
Barn tegner
Gutt i huske
Regelverk min. barn i bhg