Bruk av tolk i barnehage og skole

I flere sammenhenger i barnehage og skole er bruk av tolk nødvendig for å sikre god og gjensidig forståelse mellom ansatte og foresatte. Det er ikke bare for å sikre at foresatte forstår det læreren ønsker å formidle, men ikke minst like mye for at de foresatte skal få uttrykke seg på en adekvat måte. Ifølge tolkeloven har alle offentlige organer, deriblant skoler og barnehager plikt til å bruke tolk for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste.

Foto av fire personer som samtaler rundt et bord. En av de fire tolker det som blir sagt.
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
Hvorfor bruke tolk? 

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige offentlige tjenester for alle. For å lykkes med å yte god og forsvarlig tjeneste er det ditt ansvar som fagperson å vurdere om det er behov for tolking. Hvis svaret er ja, må man bruke en kvalifisert tolk.  

Ved å utelate tolk kan det oppstå misforståelser som igjen kan føre til at samarbeidet mellom barnehage/skole og hjemmet kompliseres.  

Når skal det brukes tolk? 

For å lykkes med å yte god og forsvarlig tjeneste er det ditt ansvar som fagperson å vurdere om det er behov for tolking. Hvis svaret er ja, må man bruke kvalifisert tolk. 


Vurder alltid:   

 • Har dere felles språk?  
 • Hva er samtalens/møtets innhold – kan det komme til å berøre tematikk som faller inn under likeverd og rettssikkerhet? Loven gjelder også i tilfeller hvor tjenestemottaker kan komme til å ønske å ta opp temaer som faller inn under lovens virkeområde.  

Man bør også vurdere å ha tolk i andre samtaler/møter enn disse. Er det tvil om alle behersker norsk godt nok, bør det alltid bestilles tolk for sikkerhets skyld. 

Foreldremøter er også en arena det kan være foresatte som ikke behersker tilstrekkelig med norsk for å følge innholdet.

Når må man bruke tolk? (Imdi.no)

Hvordan lage egne retningslinjer for bruk av tolk i din virksomhet (Imdi.no)

Hva sier tolkeloven?

Bruk av tolk i offentlig sektor er fra 1. januar 2022 regulert i en egen lov: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk. I henhold til tolkeloven har offentlige organer plikt til å bruke kvalifisert tolk. Det finnes også bestemmelser i særlovgivningen som medfører plikt til å bruke tolk. Tolkeloven stiller også krav til tolker om blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. Tolkeloven forbyr også bruk av barn som tolk jf. § 4.

Tolkeloven gjelder for alle offentlige organer som bestiller og bruker tolk. Som offentlig organ regnes organer som omfattes av forvaltningsloven, domstolene og påtalemyndigheten, samt private som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Private barnehager godkjent etter barnehageloven og private grunnskoler og videregående skoler godkjent etter opplæringslova og friskolelova omfattes også. 

Etter tolkeloven § 6 har offentlige organer plikt til å bruke tolk når det følger av lov, for eksempel etter bestemmelser i særlovgivningen. I tilfeller der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen lov, skal offentlige organer bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. 

Offentlige organer bør også vurdere å bruke tolk når de ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk i tilstrekkelig grad. I vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det blant annet legges vekt om samtalepartnere kan kommunisere forsvarlig uten tolk, og på sakens art og alvorlighet. 

Hva sier tolkeloven? (Imdi.no)

Hvordan bruke tolk? 

Som fagperson er det du som er ansvarlig for at alle forstår og at du selv forstår alt. En tolket samtale tar lengre tid enn en vanlig samtale: alt skal sies to ganger. Det er derfor viktig at du beregner god tid, snakker i korte sekvenser og gir tolken tid til å tolke. 

Under finner du noen praktiske tips til hvordan du kan forberede og gjennomføre en tolket samtale. 

Før samtalen/møtet:  

Gi tolken nødvendig informasjon i god tid før samtalen: 

 • Møteform, antall deltakere og deltakernes roller  
 • Presentasjoner, papirer eller annet ferdig forberedt materiell. 
 • Navn på avdelingene/basene/ansatte/lærere  
 • Navn på pedagogiske veiledere, opplæringsprogrammer, programvare eller lignende
 • Vær obs på din institusjons «stammespråk»

Ha gjerne klart et kort skriv med nøkkelinformasjon om skolen/barnehagen.

Tolken skal ikke måtte vente sammen med den minoritetsspråklige før samtalen/møtet.  

Under samtalen/ møtet:

 • Uttrykk deg klart og tydelig.
 • Snakk direkte til den minoritetsspråklige, ikke til tolken. Ikke spør tolken «hva mener han/hun om det». Spør ham/henne: «hva mener du?».
 • Forklar gjerne begreper som er spesifikke for ditt fagfelt eller din institusjon.
 • Hvis noe er uklart eller du er usikker på hva som er oppfattet, spør personen.
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn å tolke.

Husk at tolken har taushetsplikt. Les mer om gode samtaler med tolk her: Forberede og gjennomføre en tolket samtale | IMDi 

Her kan du laste ned flyer med tips til kommunikasjon via tolk i skole og barnehage: Flyer_tips til samtaler med tolk_oppvekst (imdi.no) 

Hvordan finne og bestille tolk? 

Kvalifiserte tolker finner du i Nasjonalt tolkeregister (Avklar om din virksomhets tolkebruk er av et slikt omfang at dere må gjennomføre en anskaffelse av en rammeavtale). 

Kun de som tilfredsstiller kravene til oppføring i registeret er kvalifiserte tolker i henhold til tolkeloven. Det anbefales å alltid velge tolk med den høyeste kvalifiseringen i Nasjonalt tolkeregister. 

 • Du finner Nasjonalt tolkeregister her: tolkeregisteret.no
 • Du kan søke på språk, land eller tolkens navn eller tolke-ID for å finne tolker i Nasjonalt tolkeregister.
 • Send forespørsel til tolken(e) om de kan ta oppdraget, og avtal tid og sted med tolken du har fått positivt svar fra.

Les Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk (Imdi.no)

Hvordan vet jeg at tolken er kvalifisert? 

Tolker er kvalifisert på ulike nivå. Finn mer informasjon om kategorier og kvalifiseringer på Nasjonalt tolkeregister (Imdi.no).

Kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet

Hvem sitt ansvar er det å bestille tolk? 

Det er fagpersonens / det offentliges ansvar å vurdere om det er behov for tolk. Dersom man er i tvil, skal det bestilles tolk.

Hvordan lage egne retningslinjer for bruk av tolk i din virksomhet (Imdi.no)

Skal man velge frammøtetolking, skjermtolking eller telefontolking?

Det er fordeler og utfordringer knyttet til ulik bruk av tolking. Ved fremmøtetolk unngår man utfordringer med lyd og bilde, mens bruk av skjermtolking kan gi bedre tilgang til tolk. Telefontolking kan ivareta anonymitet i større grad.

Ulike måter å tolke på (Imdi.no)

Hva skjer når man ikke bruker tolk? 

Et godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem forutsetter en god kommunikasjon og felles forståelse. Manglende bruk av tolk kan gi konsekvenser for samarbeidet. I ytterste konsekvens vil barnet/ungdommen bli den skadelidende part dersom kommunikasjonen ikke er god nok.

Et likeverdig offentlig tjenestetilbud innebærer at alle skal ha tilgang til tjenestene, at kvaliteten på tjenestene skal være god for alle og at tjenesten skal søke å avhjelpe behovet den enkelte har.

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er et grunnleggende premiss for å sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet. Kvaliteten på tjenestetilbudet er avhengig av god kommunikasjon mellom bruker og tjenesteyter. Dårlig, eller manglende, kommunikasjon kan svekke rettssikkerheten, føre til lang saksbehandlingstid, økte kostnader og – i verste fall – fare for liv og helse.

Tolking er et nødvendig virkemiddel for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester i tilfeller der det er en språkbarriere.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor
Kurs i tolkebruk

Imdi har en fullstendig liste over Kurs i bruk av tolk, inkludert kurs gitt av OsloMet: Kommunikasjon via tolk

Grundig informasjon om tolkebruk

Intgrering og mangfoldsdirektoratet har utfyllende informasjon om bruk av tolk.

Tolking i offentlig sektor

Hvordan lage egne retningslinjer for bruk av tolk i din virksomhet

Informasjonsmateriell (blant annet informasjon om bruk av tolk på flere språk)