Voksenopplæring

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for voksne minoritetsspråklige elever. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

NAFO–konferansen 2020

Illustrasjonsbilde av fem ungdommer

Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

Hvordan kan vi skape et fellesskap der alle blir sett, anerkjent og får anledning til å bli deltakere? Hvilke holdninger har vi til flerspråklighet, og hvordan kan vi benytte mangfoldet på en positiv måte? Dette ønsker NAFO å sette på dagsorden. Fellesskap og inkludering i barnehage og skole blir derfor hovedtema på neste NAFO-konferanse.

Hold av datoene!

Konferansen holdes 26. og 27. mars 2020 på OsloMet – storbyuniversitetet. Program og informasjon om konferansen blir lagt ut på vår hjemmeside i løpet av desember. Påmeldingen vil skje i begynnelsen av januar, og da er det «førstemann til mølla»–prinsippet som gjelder. Følg med på hjemmesiden!

Glimt fra programmet

Her ser dere glimt av noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen:
Ordsky med stikkord fra konferansen
 

Innspill til integreringsloven og statsborgerloven

Bilde av riksløven

Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunen og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1. NAFO har sendt inn høringssvar, og vi har trukket ut noen hovedpunkter fra høringssvaret.

Fritak fra opplæring og prøver

I dag gis det fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som har gjennomført opplæring i norsk eller samisk og samfunnsfag etter læreplanen for faget i grunnskolen, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget. Personer som har fritak fra opplæring, er også fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve. Departementet foreslår å endre reglene for fritak, slik at det stilles krav om at den enkelte må dokumentere et høyere karakternivå i fagene enn i dag. NAFO mener at det vil være problematisk dersom det innføres et karakterkrav utover dagens krav om standpunktkarakter.

Kompetansekrav for lærere

Departementet foreslår å innføre et krav om generell formell pedagogisk utdanning og minimum 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk for lærere som underviser i norsk etter integreringsloven. NAFO stiller seg positiv til disse kompetansekravene, men mener imidlertid at slike krav bør innføres uten tilbakevirkende kraft.

Standardelementer i introduksjonsprogrammet

NAFO ser positivt på at det innføres standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet, og at noen av elementene vil være obligatoriske, mens andre elementer vil kunne innlemmes i den enkelte deltakers individuelle kvalifiseringsløp. NAFO mener imidlertid at det er viktig at de som underviser i standardelementene, har relevant fagkompetanse i disse. Dersom det skal kjøpes inn undervisning på dette området, må det også stilles kompetansekrav til tilbyderne av undervisningen. Elementene i livsmestring og foreldreveiledning bør foregå på et språk som deltakeren behersker godt, da disse temaene vil kreve nyansert språk. NAFO mener at de to elementene bør undervises av tospråklig personale.

Minimumsnivå og veiledende nivåer

Departementet foreslår at dagens krav om opplæring i et visst antall timer erstattes med at deltakeren skal dokumentere et minimumsnivå i norsk. Dette mener NAFO er positivt for å synliggjøre forventninger, både til kommunene og deltakere i opplæring. NAFO mener likevel at det er viktig å ivareta den individuelle vurderingen og tilretteleggingen av opplæringen for målgruppen for å nå deltakerens fulle læringspotensial. Det er uheldig hvis regelverket resulterer i at store grupper ikke oppnår et norskmål som dokumenterer gjennomført plikt. NAFO mener derfor at den nasjonale målsetningen for opplæring i norsk ikke bør heves fra dagens A2-nivå. NAFO påpeker dessuten at det ikke finnes et veiledende antall undervisningstimer per uke for norskopplæring for kommuner, som et anbefalt minimum for at deltakerne får gode rammebetingelser for å kunne nå sitt norskmål.

Fylkeskommunens ansvar for personer i alderen 16–24 år

NAFO mener at det er positivt at ungdom med ungdomsrett i større grad får mulighet til å gjennomføre utdanningsløp som gir formelle kvalifikasjoner sammen med jevnaldrende. Ved en overføring av ansvar til fylkeskommunen er det imidlertid viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge opp alle elever med behov for særskilt norskopplæring. Det bør derfor legges til rette for økt samarbeid om opplæring av målgruppen mellom fylkeskommunen og kommunen. For å sikre den faglige utviklingen må elevenes rett til tospråklig fagopplæring oppfylles.

Norskopplæring i påvente av skoleplass

NAFO anser det som særlig viktig å sikre at ungdom mellom 16 og 18 år får tilbud om opplæring kort tid etter ankomst, og mener derfor at ungdom i denne aldersgruppen med fullført grunnskoleopplæring fra hjemlandet fortsatt bør ha rett til gratis norskopplæring i kommunen i påvente av inntak til videregående opplæring. Det er viktig å sørge for at innvandrerungdom ikke faller mellom to stoler i utdanningssystemet og står uten rett til, eller uten tilbud om, opplæring som gir nødvendig kvalifisering.

Sluttmål i introduksjonsprogrammet

Det foreslås at sluttmålet i introduksjonsprogrammet skal settes før deltakeren er i gang med opplæringen. I en opplæringsprosess er det imidlertid mange uforutsette situasjoner og hendelser som kan oppstå, og NAFO mener at målet lett må kunne justeres når det er nødvendig. Departementet foreslår ulike sluttmål for ulike grupper deltakere basert på skolebakgrunn. Det bør imidlertid være slik at sluttmål kan justeres og tilpasses den enkelte deltaker.

Deltakere med videregående fra hjemlandet

For deltakere som har fullført videregående opplæring, foreslås det at programmet forkortes til mellom tre og seks måneder. Deltakere som har fullført videregående opplæring, plasseres i denne gruppa uavhengig av hvorvidt deres utdanning tilsvarer fullført videregående opplæring i Norge. Minimumsnivået i norsk for denne gruppa foreslås å settes til B1 i skriftlige ferdigheter og B2 i muntlige ferdigheter. Det virker lite realistisk å kunne nå nivå B1/B2 i norsk etter tre til seks måneders opplæring, og et resultat av de foreslåtte endringene kan være at mange deltakere vil stå uten godkjent formell kompetanse og uten tilstrekkelige norskferdigheter etter endt introduksjonsprogram.

Statsborgerskap

Det foreslås å heve kravet om norskkompetanse for å søke om statsborgerskap til nivå B1. NAFO mener at dette kravet er unødvendig og urealistisk høyt. Konsekvensen vil bli at en stor gruppe innvandrere ekskluderes fra muligheten til å få norsk statsborgerskap. Dette vil i særlig grad ramme personer med lite eller ingen skolebakgrunn, traumer og personer i krevende livssituasjoner.

Lenker

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) – Regjeringen.no
Les hele NAFOs høringssvar (pdf)

Konferanse om opplæring for unge med kort botid

18. og 19. november 2019 blir det arrangert konferanse om fylkeskommunale opplæringstilbud for unge i alderen 16-24 med kort botid på OsloMet – storbyuniversitetet.

Oppmøte og program

Konferansen starter i Pilestredet 42 (P42) i auditorium Q1015 klokka 10.00.
Det blir registrering og servering av kaffe og te fra kl. 9.30.
Programmet finner du her.

Målgruppe

Konferansen er fullbooket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

På konferansen vil det både være forelesninger og erfaringsutveksling rundt organisering og innhold i opplæringen.

Overnatting og middag

Overnatting for tilreisende er bestilt på Radisson Blu Scandinavia. Der blir det også arrangert middag for påmeldte deltakere 18. november.

Arrangør

Konferansen er arrangert av NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk og IMDi. NAFO er faglig ansvarlig for konferansen.

Statsbudsjettet 2020 – Integrering og mangfold

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Her har vi samlet noen punkter som gjelder integrering og mangfold innen opplæringsfeltet hentet fra Kunnskapsdepartementets budsjett.

Opplæring til ungdommer med kort botid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (ofte omtalt som kombinasjonsklasser). Tilskuddsmidlene blir som en del av regionreformen overført til fylkeskommunene fra januar 2020.

NAFOs prosjekter i statsbudsjettet

Flere av NAFOs nettsteder og prosjekter er nevnt i forslaget til neste års statsbudsjett. Skolekassa er en flerspråklig nettportal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger. LEXIN og Bildetema er flerspråklige digitale ordbøker som OsloMet og NAFO nå overtar driften av. Prosjektet Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring som fjernundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn i arabisk, somali og tigrinja. I tillegg til ungdomsskoleelever deltar også elever i innføringstilbud i videregående opplæring, kombinasjonsklasser og deltakere fra voksenopplæring.

Mer til antirasistisk arbeid i skolen

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) er et bredt forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i regi av HL-senteret. Dembra bidrar til kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Regjeringen foreslår å styrke Dembra med 1,8 millioner kroner, slik at innsatsen nå er på totalt 10,3 millioner kroner.

Barnehage for barn i asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt å videreføre tiltaket om gratis kjernetid i barnehage for ettåringer i asylmottak som ble vedtatt da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019.

Kvalifisering for voksne innvandrere og flyktninger

Regjeringen foreslår flere tiltak rettet mot kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet for flyktninger og innvandrere:

  • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til mer tilrettelagte tilbud for voksne innvandrere, blant annet tilbud om ekstra språk- og læringsstøtte.
  • 5 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del A, formålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
  • 16 millioner kroner til å fornye og forbedre norskopplæringen for voksne innvandrere. Midlene går til å heve kompetansen hos lærere.
  • 5,2 millioner kroner til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Midlene blir lagt inn i rammen til fylkeskommunene.
  • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.
Minoritetsrådgivere

Det er foreslått å bevilge 15 millioner kroner til å videreføre økningen i antall minoritetsrådgivere fra Revidert budsjett 2019. Det gir 11 minoritetsrådgivere og to stillinger til det ambulerende fagteamet, som skal bidra til å bedre kompetansen i tjenestene. Til sammen er det dermed bevilget midler til 51 minoritetsrådgivere i 2020.

Tolking

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en nasjonal satsing på tolking via skjerm. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner for å etablere et utdanningstilbud på Vestlandet for tolker.

Mangfold, integrering og likestilling innen kultur

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge til sammen 24,5 millioner kroner til tiltak og prosjekter innen mangfold, integrering og likestilling fordelt på en rekke ulike tilskuddsmottakere innenfor Kulturdepartementets budsjett. En del av disse midlene vil komme barnehage og skole til gode.

Kilde:

Statsbudsjettet 2020

Tema Morsmål fyller 10 år!

Denne høsten det ti år siden nettstedet Tema Morsmål gikk online for første gang. Tema Morsmål har gjennom disse ti årene vært en viktig pådriver for inkluderende og tilpasset opplæring for barn og elever fra språklige minoriteter. Nettsiden samler og utvikler flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole, og deler eksempler på god praksis fra hele landet. Et annet viktig formål med Tema Morsmål er å danne et nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og tospråklig personale i barnehagen.

Tema Morsmåls oppstart

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på flere språk. Siden 2001 hadde Sverige hatt en side som het Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. I 2009 fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden. Tema Morsmål ble gjennom mange år ledet av Sunil Loona som har vært en tydelig og betydningsfull stemme på opplæringsfeltet.

Kompetanseheving og nettverksbygging

Et av formålene med Tema Morsmål er å bygge opp nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og flerspråklige ansatte i barnehager. Tospråklige lærere og morsmålslærere jobber gjerne på flere skoler, noe som kan gjøre det vanskelig å delta i et faglig fellesskap, og det var viktig å skape en møteplass for disse lærerne. Gjennom Tema Morsmåls workshops, fagdager og konferanser har flerspråklig personale i barnehage og skole fått anledning til å dele erfaringer og utvikle sin kompetanse.

Tema Morsmåls arbeid

Arbeidet med Tema Morsmål ledes av NAFO, som drifter og utvikler innholdet på nettsiden. NAFO har samarbeid med tospråklige lærere og tospråklig personale fra barnehager som utvikler tospråklige ressurser og er redaktører for de ulike språksidene. Tema Morsmål har også en referansegruppe som består av representanter fra kommuner som kjenner praksisfeltet i barnehage og skole godt. Referansegruppen har en rådgivende og veiledende rolle for prosjektgruppen på NAFO.

Flerspråklige ressurser og materiell

Tema Morsmål har i dag 15 ulike språksider. Man finner blant annet tospråklige undervisningsopplegg, ressurser i fag, flerspråklige fortellinger, sanger, rim, regler og informasjonsmateriell til foresatte på flere språk. Flerspråklige ressurser er viktige for faglig og språklig utvikling, men også for å synliggjøre og anerkjenne de språklige og kulturelle ressursene som barn og elever bringer med seg til barnehage og skole. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet og ser frem til å publisere nye ressurser i tiden fremover!

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord