Fersk rapport om opplæringstilbud til nyankomne elever

En fersk forskningsrapport har undersøkt opplæringssituasjonen for barn og unge mellom 6 og 24 år som nylig har kommet til Norge.

NIFU-rapporten Vilkår for inkluderende opplæring ligger på et bord.
Foto: NAFO

Rapporten Vilkår for inkluderende opplæring – Sluttrapport fra prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever (unit.no) ble nylig publisert. Rapporten er laget av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet har vært å få bedre kunnskap om opplæringssituasjonen for barn og unge mellom 6 og 24 år som nylig har kommet til Norge.

Rapporten har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger:

 1. Hva kjennetegner gode opplæringstilbud til nyankomne elever?
 2. Hvilke vilkår synes avgjørende for at nyankomne elever får et godt opplæringstilbud?

Datagrunnlag

Sluttrapporten baserer seg på besøk ved 21 skoler fordelt på barneskoler, ungdomsskoler videregående skoler og voksenopplæring. Det er gjort intervjuer med elever, lærere, skoleledere, elevtjeneste, skoleeiere, PP-tjeneste og rådgivere i kommunalt mottaksapparat. I tillegg er det gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse til lærere som underviser nyankomne elever.

Noen hovedfunn

 • Fordeler ved egne klasser for nyankomne, fremfor innplassering i ordinære klasser
 • Skolenes psykososiale støtte og oppfølging ved traumer varierer
 • Uklarheter og mangler i lovverket, spesielt når det gjelder 16 og 17-åringer
 • Mange skoler har tatt imot nyankomne elever fra Ukraina

Anbefalinger til skoler og skoleeiere

 • Sikre god inkludering gjennom skoleansattes kompetanseutvikling
 • Gi elevene mulighet til å benytte språk de kan fra før som redskap for læring
 • Bruke egnede kartleggingsverktøy og følge opp resultatene
 • Utnytte muligheter for fleksibilitet som finnes i lovverket

Anbefalinger til nasjonale utdanningsmyndigheter

 • Styrke tilbud om videreutdanning for lærere i andrespråkspedagogikk
 • Styrke kompetanseutvikling i psykososiale utfordringer og traumehåndtering
 • Utvikle veiledninger til lov og regelverk som angår nyankomne elever
 • Styrke engelskopplæringen for elever som tidligere ikke har hatt faget

Les mer:

NIFU Open Access Archive: Vilkår for inkluderende opplæring: Sluttrapport fra prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever (unit.no)
Lærere ser fordeler med egne klasser for nyankomne elever | udir.no
Store fordeler med egne klasser for nyankomne elever – NIFU

Foto av en innføringsklasse. 6 elever sitter bak bord i et klasserom. Alle ser mot kameraet. De kommer fra ulike steder i verden og har nylig kommet til Norge.
Foto: Adobe Stock