Overgang fra barnehage til skole

Overgangen fra barnehage til skole er en stor omveltning for de fleste barn. Nyankomne og minoritetsspråklige barn kan være en ekstra sårbar gruppe. Et godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem kan lette overgangen og sikre en kontinuitet i utdanningsløpet. For barna er det viktig å bli kjent med skolen de skal begynne på.

Eksempler fra praksis

Skoleklubb

I Asker kommune inviteres alle skolestartere med familier til Skoleklubb hver måned det siste halvåret før de begynner på skolen. Formålet med skoleklubben er at barna skal få delta i hyggelige skoleforberedende aktiviteter samtidig som de foresatte får mulighet til å bli kjent med hverandre og den skolen barna skal begynne på.

SFO er en viktig og naturlig del av skoleklubben. SFO er gjerne barnas første møte med skolen. Noen av aktivitetene er lagt opp for barn og foreldre sammen, og noen av aktivitetene er for foreldre og barn hver for seg. Blant annet får foreldre veiledning om hvordan de kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme.

Les en artikkel i Utdanningsnytt om skoleklubben her.

Overgangslærer

På Hagaløkka skole i Asker er det ansatt en overgangslærer som jobber to dager i uka i barnehagen og to dager på skolen. Det er overgangslæreren og lærere som skal ha elevene når de begynner i 1. klasse som har ansvar for Skoleklubben. Barna blir godt kjent med læreren før skolestart, og læreren kjenner til hvordan barna har vært involvert i lek og aktiviteter i barnehagen.

Film om overgang barnehage-skole

I filmen snakker undervisningsinspektør Heidi Holter om hvordan Hagaløkka skole i Asker samarbeider med barnehagen om overgang fra barnehage til skole. 

Filmen ble laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i 2017

Overgangsobjekter

Flere kommuner har innført såkalte overgangsobjekter som en støtte til barn i overgangen fra barnehage til skole. Et overgangsobjekt kan for eksempel være en koffert eller en sekk som både barnehagen og skolen har. Disse inneholder faste bøker, gjenstander, sanger og mer som skal være en felles referanse mellom barnehagen og skolen. I 2021 utviklet Stavanger en overgangskoffert som en del av områdesatsingen Storhaug. I utviklingen av koffertens innhold var det fokus på flerspråklige barn. Det er de ansatte i barnehagen, skolen og ved SFO som selv velger hvordan de vil benytte seg av innholdet. Barna kan derfor møte innholdet i sekken på ulike måter i barnehagen og på skolen, men elementene er gjenkjennbare og skaper en felles referanse mellom institusjonene.  

Les mer om overgangskofferten i Stavanger i artikkelen «En koffert bedrer overgangen fra barnehage til skole» (Utdanningsnytt)

Kurspakke: Språkløyper ­– overgang fra barnehage til skole

I forbindelse med prosjektet Språkløyper er det laget en kompetanseutviklingspakke om overgang mellom barnehage og skole. Kompetanseutviklingspakken er delt i syv økter og del nummer seks handler om flerspråklige barn. Økten gir innsikt i andrespråksinnlæring, språkaktiviteter og kartlegging knyttet til minoritetsspråklige barns språkutvikling.
Gå til kurspakken Overgang fra barnehage til skole (uis.no).

Informasjon på flere språk

Foreldre som ikke har erfaring med det norske skolesystemet kan ha nytte av informasjon på sitt morsmål.

Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet rettet mot nyankomne på flere språk. Informasjonen kan dere bruke i dialog med nyankomne barn, elever og foresatte.
Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge (morsmål.no)

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen har NAFO samlet informasjon om norsk grunnskole. Materiellet finnes på flere språk og kan brukes som støtte i hjem-skolesamarbeidet. Informasjonen finnes som tekst og lyd.
Informasjon om norsk grunnskole (morsmål.no)