Mangfold i barnehagen

Rammeplanen for barnehage tilsier at mangfold og gjensidig respekt er en av bestanddelene i barnehagens verdigrunnlag. «Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.» (udir.no) Det innebærer på den ene siden en bevisst oppmerksomhet rundt hvert barn som enkeltindivid, med sine kulturelle og personlige forutsetninger. På den andre siden innebærer det et bevisst forhold til begrepet fellesskap som en samlende og støttende kraft.

På denne siden kan du få tips til faglitteratur som kan være et godt utgangspunkt for faglige refleksjoner rundt begrepet mangfold. Du kan også få noen praktiske tips til hvordan du kan jobbe med mangfold i barnehagen din. Ikke minst kan du hente inspirasjon fra noen utvalgte eksempler fra praksis, som er listet opp lenger nede.

Artikler om mangfold i barnehagen

Det er dette som er verden! av Anne Linn Bang. I denne artikkelen skriver artikkelforfatteren om hvor mangfoldig barnegruppa i en barnehage er og om viktigheten av å omfavne mangfoldet og utnytte de ressursene som ligger i det.

Hvorfor og hvordan bør hudfarge være et tema i barnehagen? er tittelen på en artikkel av Ragnhild Laird Iversen. Her kan du lese tanker rundt blant annet hvordan mangfoldet i samfunnet bør speiles i materiale og bøker i barnehagen.

Mangfold og inkludering i barnehagen, Læringsmiljøsenteret UiS

– Jeg ønsker meg barnehager der flerkultur ikke handler om at vi henger opp flagg eller spiser eksotisk mat, skriver Anne-Linn Bang i denne artikkelen fra Utdanningsnytt. Hvordan barnehagen møter barna har mye å si for barnas tilhørighet til barnehagen og samfunnet rundt oss.

I fagartikkelen Dette påverkar tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn av Anne Grethe Sønsthagen avdekkes det at det er tre faktorer som virker inn på hvordan ansatte forholder seg til foreldre med flyktningbakgrunn som viktige bidragsytere. Disse faktorene er språk, kjemi med personale og forståelse av de sosiale kodene.

Aktiviteter og ressurser for et inkluderende leke- og læringsmiljø

Flerspråklig arbeid

Et rikt og inkluderende språkmiljø er grunnleggende i en anerkjennende og mangfoldig barnehage. Les om språkmiljø og få tips og ideer til språkarbeid.

Høytidskalender

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert en oversikt over høytider. Høytidskalenderen 2024 gir ikke en komplett oversikt over alle høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men over noen av de viktigste høytidsdagene.

Ressurser

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

I boken til Tone Aarre Samer og nasjonale minoriteter i barnehagen (2020) kan du både lese om temaet urbefolkning og nasjonale minoriteter, hvordan dette temaet kan knyttes til Rammeplanen, og hvordan du kan jobbe med det i barnehagen.

I heftet Arbeid med samisk språk og kultur i barnehagen, fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, kan du få konkrete tips til hvordan du kan jobbe med samisk språk og kultur på flere områder.

I ressursen Joik i barnehagen, fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, får du fire praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte for hvordan barna kan lære joik i barnehagen. Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell.


Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn er en ressurs laget av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

NAFO har også laget en egen oversikt over ressurser fra nettstedet minstemme.no. Disse ressursene handler om nasjonale minoriteter og kan brukes i barnehagen.