Mangfold i barnehagen

Rammeplanen for barnehage tilsier at mangfold og gjensidig respekt er en av bestanddelene i barnehagens verdigrunnlag.

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

udir.no

Det innebærer på den ene siden en bevisst oppmerksomhet rundt hvert barn som enkeltindivid, med sine kulturelle og personlige forutsetninger. På den andre siden innebærer det et bevisst forhold til begrepet fellesskap som en samlende og støttende kraft.

På denne siden kan du få tips til faglitteratur som kan være et godt utgangspunkt for faglige refleksjoner rundt begrepet mangfold. Du kan også få noen praktiske tips til hvordan du kan jobbe med mangfold i barnehagen din. Ikke minst kan du hente inspirasjon fra noen utvalgte eksempler fra praksis, som er listet opp lenger nede.

Fagstoff om mangfold i barnehagen

Det er dette som er verden! av Anne Linn Bang. I denne artikkelen skriver artikkelforfatteren om hvor mangfoldig barnegruppa i en barnehage erm og om viktigheten av å omfavne mangfoldet og utnytte de ressursene som ligger i det.

Hvorfor og hvordan bør hudfarge være et tema i barnehagen? er tittelen på en artikkel av Ragnhild Laird Iversen. Her kan du lese tanker rundt blant annet hvordan mangfoldet i samfunnet bør speiles i materiale og bøker i barnehagen.

Mangfold og inkludering i barnehagen, Læringsmiljøsenteret UiS

– Jeg ønsker meg barnehager der flerkultur ikke handler om at vi henger opp flagg eller spiser eksotisk mat, skriver Anne-Linn Bang i denne artikkelen fra Utdanningsnytt. Hvordan barnehagen møter barna har mye å si for barnas tilhørighet til barnehagen og samfunnet rundt oss.

I fagartikkelen Dette påverkar tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn av Anne Grethe Sønsthagen avdekkes det at det er tre faktorer som virker inn på hvordan ansatte forholder seg til foreldre med flyktningbakgrunn som viktige bidragsytere. Disse faktorene er språk, kjemi med personale og forståelse av de sosiale kodene.

Flerspråklig arbeid

Et rikt og inkluderende språkmiljø er grunnleggende i en anerkjennende og mangfoldig barnehage. Les om språkmiljø og få tips og ideer til språkarbeid.

Aktiviteter og ressurser for et inkluderende leke- og læringsmiljø

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Høytidskalender

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert en oversikt over høytider. Høytidskalenderen 2022 gir ikke en komplett oversikt over alle høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men over noen av de viktigste høytidsdagene.

Opplegg for barnehagen om Nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter: jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

Les mer om nasjonale minoriteter.

På siden Ressurser om nasjonale minoriteter for barnehage finner du tips til ulike aktiviteter der barna kan lære om språk, kultur og tradisjoner, gjennom blant annet filmer, spill, rollelek, formingsaktiviteter og matlaging.

Fra musikk til språk

Det er klart for felles musikksamling med små og store fra to hus i Bergen som til sammen er Marken barnehage. Det er et stykke å gå fra det ene huset til det andre, så derfor blir det noen uker mellom hver gang alle samles. I mellomtiden har alle sunget, danset og lekt på avdelingene og i samlinger på det enkelte hus.

Når introen blir spilt av barnehagens egen musikergruppe til den første sangen, vet alle hvilken sang som kommer! Les mer om musikksamlingene her.

Les om prosjektet Fra musikk til språk i Første steg.

Du store verden! Førresfjorden barnehage

I arbeidet med å synliggjøre barnehagens språklige og kulturelle mangfold, fikk personalet i Førresfjorden barnehage oppleve at barna framsto med en ny stolthet og tydelighet i barngruppa. De startet prosjektarbeidet sitt med tittelen ”Du store verden!” og arbeidet med å utvikle en pedagogikk der nettopp ulike språklige, kulturelle og religiøse utrykk skulle synliggjøres i barnehagens hverdagsliv.

Les mer om arbeidet med «Du store verden!».

Joik i barnehagen

I denne ressursen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen får du fire praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte i hvordan barna kan lære joik i barnehagen. Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell.
Joik i barnehagen