Lese- og skriveopplæring for voksne

Mannlig lærer holder en blyant og peker på en laptop. Han hjelper en kvinnelig deltaker med hijab i klasserommet. Ved siden av sitter en annen kvinnelig deltaker foran en laptop.
Lese- og skriveopplæring i voksenopplæring er et felles ansvar. Foto: pressmaster/ Adobe Stock

Lese- og skriveferdigheter må trenes på i alle fag og på alle nivåer i voksenopplæringen. Deltakere med mye skolebakgrunn, som har gode automatiserte leseferdigheter på flere språk, vil trenge mindre hjelp med avkoding på norsk enn de som har mindre automatiserte ferdigheter. I voksenopplæringen er det også deltakere som kan lese, men som ikke har tilstrekkelige avkodingsferdigheter til å kunne hente ut meningsinnhold av fagtekster og forstå spørsmål i oppgaver o.l. (Allemano 2013).

Alfabetisering

Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter som trenes i alle fag i grunnskolen eller i norskopplæring. Voksne som ikke kan lese og skrive, kan ha rett til grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven kapittel 4A eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven.

Skillet mellom alfabetisering og opplæring i det latinske alfabetet

Det er viktig å skille mellom deltakere som kan lese og skrive på sitt morsmål, men som ikke er kjent med det latinske alfabetet, og deltakere som ikke har grunnleggende lese- og skriveferdigheter på morsmålet. Deltakere som allerede har knekt lesekoden på morsmålet, kan ha en raskere progresjon enn deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Undervisningen bør legges opp på ulike måter for disse to gruppene. Det er derfor nyttig å kartlegge deltakernes leseferdigheter på morsmålet. NAFO har utarbeidet prøver for å kartlegge leseferdigheter på 17 ulike språk.
Gå til kartleggingsprøver på morsmål her.

Bygge videre på deltakernes kunnskaper

Det er krevende å lære et nytt språk og knekke lesekoden samtidig. Lese- og skriveopplæring bør derfor foregå på morsmålet i størst mulig grad. Om det ikke er mulig å gi opplæring på morsmålet, bør leseopplæringen gis på et språk deltakeren behersker godt muntlig. Leseferdighetene som øves på norsk, må bygge videre på de muntlige norskferdighetene deltakerne allerede har. I undervisningen er det viktig at man legger vekt på muntlige ferdigheter i starten, og man kan bruke bilder og konkreter for å skape en felles forståelse. Det er viktig at opplæringen oppleves relevant for deltakeren. Opplæringen bør derfor ta utgangspunkt i deltakerens behov.

Morsmålet er en viktig ressurs

Om deltakerne har mulighet til å bruke morsmålet eller andre kjente språk i undervisningen, kan det lette det pedagogiske arbeidet. Deltakere som har liten eller ingen skolebakgrunn, kan oppleve undervisningssituasjonen som svært ukjent. Om de i tillegg har vansker med å forstå hva som foregår i klasserommet fordi de ikke forstår undervisningsspråket, kan skolehverdagen bli utfordrende. Dersom deltakerne som skal lære å lese ikke har tospråklige lærere, flerspråklige assistenter eller språkhjelpere vil bruk flerspråklige digitale ressurser kunne være en hjelp.


Flerspråklige assistenter i voksenklasserommet
Bruk av flere språk i klasserommet.

Relevant og motiverende undervisning

For at deltakerne skal oppleve undervisningen som meningsfull, er det viktig at den svarer til deres forventinger og behov. Læreren bør derfor snakke med deltakerne om deres forventninger og gjøre seg kjent med deres bakgrunn og erfaringer på et språk deltakeren behersker. Bruk tolk om nødvendig. På denne måten kan undervisningen legges opp på en måte som er relevant for deltakernes liv, der de får anerkjennelse for kunnskapene og erfaringene de har. Det bør også legges til rette for at deltakerne kan benytte det de lærer i autentiske situasjoner fra starten av.

Nyttige ressurser og hjelpemidler

NAFO har laget en kompetansepakke med seks undervisningsfilmer om leseopplæring for nyankomne unge og voksne.

Leseopplæring for nyankomne unge og voksne

Det svenske Skolverket har en egen side med materiell for lærere som jobber med lese- og skriveopplæring for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn. Man kan finne informasjon, støttemateriell og filmer.

Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare

Digitale hjelpemidler

Taletast er et enkelt og gratis skriveprogram der deltakerne kan få bokstavlydene, ordene og setningene de skriver, lest opp automatisk.
Gå til Taletast her.

På Skolekassa.no finnes det digitale læringsressurser i kategorien lær å lese og skrive.

Litteratur

Allemano. J, Testing the Reading Ability of Low Educated ESOL Learners (2013), Apples- Journal of Applied Language Studies