Flerspråklige assistenter i voksenklasserommet

I møte med nytt land og nytt språk kan man føle på å miste sin identitet. Ved hjelp av språkstøtte får en da mulighet til å uttrykke sine tanker og meninger. Det er viktig at en opplever å ikke bli umyndiggjort i møte med ny kultur og nytt språk.

Astrid Stotesbury, lærer Karmøy voksenopplæringssenter
Foto av to deltakere i norskopplæringen og deres flerspråklige assistent
Foto: NAFO

Systematisk bruk av flere språk i klasserommet

Mange voksenopplæringssentre ønsker å ta i bruk flere språk på en systematisk måte som ressurs i klasserommet. Målet er at deltakere med lite skolebakgrunn i større grad skal få mulighet til å dra veksel på sine erfaringer og kompetanse i opplæringen, samtidig som de lærer seg norsk med støtte i morsmålet. Transspråking og flerspråklighet i klasserommet med flerspråklige assistenter gir deltakeren mulighet til å bruke hele sin språklige kompetanse. Dette innebærer blant annet å ta i bruk erfaringer og kompetanse og bygge videre på disse. Ved å ta i bruk et språk deltakeren behersker godt, skapes rom for refleksjon og mulighet til å ta en aktiv rolle i egen læringsprosess.

Tospråklige lærere, flerspråklige assistenter, morsmålsassistenter eller språkhjelper

I voksenklasserommet kan du blant annet møte på en tospråklig lærer, en flerspråklig assistent, en morsmålsassistent eller en språkhjelper. En tospråklige lærer har en lærerutdanning og har ansvar for tospråklig fagopplæring og/ eller morsmålsopplæring, ofte i forbindelse med særskilt språkopplæring. En flerspråklig assistent eller morsmålsassistent kan ha ulike utdanningsbakgrunner, men er ansatt for å være en assistent i klasserommet sammen med en lærer og snakker et eller flere av språkene deltakerne mestrer fra før. En språkhjelper er gjerne en deltaker som er på et noe høyere norskspråklig nivå enn personene som mottar språkhjelpen. I denne artikkelen er det fokus på den flerspråklige assistenten.

Hvordan ta i bruk flerspråklighet som ressurs i klasserommet ved hjelp av flerspråklige assistenter?

NAFO har vært veiledere for Karmøy voksenopplæringssenter i et utviklingsarbeid. I prosjektet, som de kaller «Ny i det digitale Norge«, har de valgt å bruke flerspråklighet som en systematisk ressurs i klasserommet. Prosjektet er gjennomført i en klasse for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn. Utviklingsprosjektet er finansiert av IMDi-midler til kommunale integreringstiltak

Lærerne, Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland, som har fulgt opp prosjektet, deler i webinaret erfaringer fra sitt samarbeid med flerspråklige assistenter i voksenklasserommet. De to flerspråklige assistentene behersker flere av klassens språk. Assistentene deltar aktivt i både i planlegging og undervisning og bidrar til at deltakerne får bruke hele sin språklige kompetanse i opplæringen.

Webinar med lærerne fra Karmøy voksenopplæringssenter, varighet: 25 min

Faste rutiner og tett samarbeid

For å skape et godt og trygt læringsmiljø er gode relasjoner viktige. Dette gjelder både relasjon mellom den flerspråklige assistenten og deltakeren, og mellom lærere og assistenter som skal samhandle i opplæringssituasjonen.

En flerspråklig assistent i klasserommet kan være en stor ressurs for deltakerne, men det kreves et godt samarbeid mellom lærer og assistenter med blant annet tydelige avklaringer til forventninger og en felles forståelse av hva læring er og hva god støtte er. Det er viktig å sette av god tid til samarbeid og relasjonsbygging, både i forkant av oppstart og underveis i skoleåret. En felles forståelse av samspillet i klasserommet som bidrar til læring, betyr også mye. Det kommer ikke av seg selv. Noen forventninger kan avklares i forkant, mens en felles forståelse av opplæringsøktenes mål og aktiviteter må skapes underveis.

Assistentens arbeid organiseres ut ifra tre ulike tilnærminger: oversettelse, assistenten som gruppeleder og brobygger (Fondevik et al., 2021). For å få til en forutsigbarhet i samarbeidet og gjennomføring i klasserommet, kan faste rutiner og arbeidsoppgaver være et godt grep.

Kurs og opplæring av assistenter og språkstøtter

Uavhengig av hvilken funksjon og rolle personen man skal samarbeide med i klasserommet har, er god forberedelse viktig. Ulike bakgrunner og erfaringer fra ulike skolekulturer påvirker måten man arbeider på i klasserommet. Ved å sette av tid til opplæring i forkant av arbeidet i klasserommet, kan en legge et grunnlag for en felles forståelse av hvordan man bidrar til læring og støtte i klasserommet.

Ved Rosenhof voksenopplæring har de utarbeidet en språkstøttemodell for rekruttering og opplæring av språkhjelpere i klasserommet. Det er også utarbeidet en veileder på grunnlag av dette prosjektet og lignende prosjekter ved Skullerud VO og voksenopplæringene i Ålesund og Kinn. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom forskere og lærere.

Assistenten bidrar til økt forståelse

Med morsmålsstøtte kan jeg uttrykke egne tanker. Jeg føler meg som en vanlig voksen og får være meg selv.

deltaker i voksenopplæringen

Noen av assistentens faste oppgaver er blant annet å gjennomgå ukeplan med deltakerne og forklare læringsmål og oppgaver som skal løses. Til digitale ukeplaner kan lydfiler som forklarer innholdet på et språk deltakerne forstår, spilles inn. Den flerspråklige assistenten er også en viktig støttespiller for deltakerne i gruppearbeid der assistenten kan være ordstyrer og hjelpe til med forklaringer og læringsarbeidet. Som brobygger mellom lærer og deltaker har assistenten blant annet mulighet til å aktivere deltakernes forkunnskaper og erfaringer, og gi forståelige forklaringer på abstrakte temaer og støtte deltakeren i å ta i bruk hensiktsmessige strategier i læringsarbeidet.

De flerspråklige assistentene oversetter oppgaver, bidrar til refleksjoner på språkene deltakerne snakker fra før og hjelper dem med å finne de norske ordene og bygge setninger riktig. De flerspråklige assistentene inngår i stillaset rundt deltakerens opplæring eller klassens støttesystem, og er der for å hjelpe deltakerne å lære norsk. De legger til rette for at deltakerne kan ta i bruk hele sitt språklige repertoar i undervisningen.

Assistenten forklarer oppgaven og hjelper deltakeren med å finne de norske ordene.
Deltakerne reflekterer sammen med assistenten på et felles språk. De produserer muntlige og skriftlige tekster på morsmål og norsk.
Deltakerne snakker sammen i språkgrupper og forteller om bilder de har tatt av en aktivitet hjemme eller i praksis.
Når noen av språkgruppene har en flerspråklig assistent, vil læreren kunne bruke mer tid til de deltakerne som ikke har assistent.
Deltakeren har tatt bilder av en aktivitet og skriver setninger. I språkgruppa og med assistenten får deltakeren først forklare på morsmålet sitt, før setningene blir formet på norsk.
Den flerspråklige assistenten forklarer norsk grammatikk med eksempelsetninger på språk som deltakerne forstår.

Bildene er tatt på Karmøy voksenopplæring av NAFO.

Det flerspråklige klasserommet

Det å legge til rette for læring med hjelp av morsmålet innebærer ikke bare å oversette ord fra ett språk til et annet. Assistentene gir deltakerne mulighet til å reflektere rundt egen læring og språklæring. Noen ganger må assistentene forklare ved hjelp av flere av deltakernes språk for å sikre forståelse. Med hjelp av assistentene får deltakeren mulighet til å uttrykke egne meninger og påvirke undervisningen og være aktive i klasserommet. En av deltakerne forteller at det å ha mulighet til å bruke morsmålet i opplæringen har åpnet en vei for å lære, gjennom morsmålet har deltakeren fått støtte og hun har fått hjelp til å forstå.

Språket rundt oss

Faste arbeidsmåter og rutiner skaper forutsigbare og trygge rammer for deltakeren som er i ny i Norge og kanskje også i en ny opplæringssituasjon. I klasserommet på Karmøy er integreringsoppgavene en del av rutinene og de faste arbeidsmåtene i lærernes verktøykasse. Målet med en integreringsoppgave er å skape sammenheng mellom klasseromsundervisningen og det språket deltakeren møter utenfor klasserommet (Pedersen & Winsnes, 2018; Sandwall, 2013).

Filmen Språket rundt oss viser hvordan Karmøy voksenopplæring tar i bruk en praktisk inngang i læringsarbeidet og hvordan den flerspråklige assistenten støtter deltakerne i læringsarbeidet. Denne tilnærmingen krever høy grad av deltakeraktivitet der de tar i bruk digitale læringsverktøy for å styrke sammenhengen mellom klasserommet og andre læringsarenaer.

Erfaringer fra andre lignende prosjekter

Norskopplæring med flerspråklig støtte. En bedre måte å lære norsk på, artikkel i Bedre skole

Norskopplæring med flerspråklig støtte. En pilotstudie. Rapport fra studie.

Morsmålsstøtte for voksne med liten eller ingen skolebakgrunn. Artikkel om morsmålsstøtte.

Litteratur

Fondevik, B., Iversen, J. Y., Tkachenko, E., Gummesen, L. A., Isaksen, U. S., Eide, T., & Udberg-Helle, C. (2021). Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen av voksne innvandrere. Retrieved from https://www.kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/samarbeid_med_sprakhjelpere_om_flerspraklig_stotte_i_norskopplaringen_av_voksne_innvandrere.pdf

Pedersen, M. S., & Winsnes, K. (2018). Arbeid og språk – et samspill. Retrieved from https://www.kompetansenorge.no/contentassets/e1450ed8ec9c482a85475943a1fe16a9/arbeid-og-sprak-et-samspill.pdf

Sandwall, K. (2013). Att håndtere praktiken. Om sfi-studerandes möjligheter till interation och lärande på praktikplatser. (Doktorgrad). Göteborgs universitet, Göteborg.