Særskilt språkopplæring i grunnskole for voksne

Særskilt språkopplæring

Grunnskoleopplæringen for voksne skal tilpasses den enkeltes behov. Voksne med andre morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring om det er nødvendig for at de skal få forsvarlig opplæring. Retten til særskilt språkopplæring vil gjelde til den voksne har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne. Behovet for særskilt språkopplæring skal fastsettes i den voksnes enkeltvedtak etter Opplæringsloven § 4A-1. Den særskilte språkopplæringen kan omfatte særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring (jf. rundskriv Udir –3 – 2012; 6.3).

Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring skiller seg fra den ordinære opplæringen i norsk ved å være språkopplæring for deltakere som ikke har norsk som morsmål. Det innebærer en tilrettelagt norskopplæring med et andrespråksperspektiv. I den særskilte norskopplæringen kan læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter benyttes. Dette er en overgangsplan som skal brukes inntil deltakeren har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære læreplanen i norsk. Vurdering med karakter i norsk skal gis på grunnlag av kompetansemålene i den ordinære norskplanen, og deltakeren må ha en sluttvurdering på grunnlag av disse kompetansemålene for å oppfylle vilkårene for å få vitnemål.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07-02)

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på morsmålet. Morsmålet er et viktig redskap for læring, både av fag og norsk. Et velutviklet morsmål gir et godt grunnlag for å lære andre språk. Morsmålsopplæring er spesielt viktig for deltakere som ikke har lært seg å lese og skrive på noe språk tidligere. Den første lese- og skriveopplæringen bør skje på et språk deltakeren behersker godt, fortrinnsvis morsmålet.

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er undervisning i fag på to språk, på norsk og deltakerens morsmål. Undervisningen blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag som skal brukes. Den tospråklige fagopplæringen lar deltakerne utvikle sine fagkunnskaper uten at norskkunnskapene setter en stopper. Gjennom nettskolen Fleksibel opplæring kan også deltakere i voksenopplæring delta i tospråklig fagopplæring i matematikk, naturfag og engelsk, med språkene somalsk, tigrinja og arabisk.

Tospråklige nettressurser

På NAFOs ressurssider kan du finne råd om opplæring. Se også opplæring i fag for de enkelte fagene.

Morsmål.no er et nettsted for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Nettsiden har flerspråklige ressurser på 15 språk, artikler og informasjon til lærere og foreldre.

Skolekassa.no er en lenkeportal med ressurser fra ulike tilbydere i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk med en kort introtekst på ulike språk. Alle ressursene det er lenket til er valgt ut fordi de er flerspråklige eller på annen måte egnet for deltakere som ikke kan mye norsk og er i en opplæringssituasjon. I tillegg finner du flerspråklige nyhetssendinger, ordbøker og apper.

Annen morsmålsstøttet og flerspråklig undervisning

Deltakerne kan få bedre utbytte av undervisningen og raskere progresjon om de kan benytte morsmålet eller andre språk de kan fra før i opplæringen. Det er frustrerende å ikke forstå hva som foregår i klasserommet, og dette kan ha negative konsekvenser for deltakernes motivasjon og føre til begrenset læring. Deltakerne vil derfor ha stor glede og nytte av å kunne kommunisere med noen på et språk de kan fra før. Om skolen ikke har tospråklige lærere, kan deltakere som snakker samme språk støtte hverandre. Deltakere som har kommet lenger i norsklæringen, kan også fungere som språkhjelpere.

Bruk av flere språk i klasserommet


Opplæring av språkhjelpere