Bruk av flere språk i klasserommet

Foto som skal illustrere deltakere i voksenklasserommet som bruker flere språk. Over deltakerne er det satt inn to snakkebobler. I den ene er det arabisk skrift og i den andre er det swahili skrift
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Bruk hele det språklige repertoaret

Mange av deltakerne i voksenklasserommet behersker allerede flere språk. Hvor mange språk som benyttes i klasserommet, varierer mye mellom ulike klasser. Å støtte seg på ett eller flere språk deltakerne allerede behersker, kan ha mange fordeler i opplæringa. Morsmål, førstespråk og hjemmespråk er alle begreper som brukes om de språkene man lærer først i livet eller betrakter som sine hovedspråk. Mange deltakere har imidlertid levd i et samfunn med et annet majoritetsspråk enn førstespråket, eller de har lært et annet språk på skolen eller andre steder. Flere deltakere i voksenopplæringa er flerspråklige. Dersom man legger til rette for og utnytter den språklige kompetansen som finnes i klassen, kan mange deltakere ofte hjelpe hverandre, kommunisere sammen og på denne måten sikre grunnleggende forståelse og økt læring.

Kartlegg gruppas språkkompetanse

La deltakerne lage språkportrett eller samtal med dem om hvilke språk de behersker, og lag deretter et klassekart med oversikt over språkene. Se hvordan elevene på Sofienberg ungdomsskole jobber med språkportretter.

Film: Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet. En film av NAFO.

Plassering i klasserommet

Plassering i klasserommet slik at de som snakker samme språk lett kan snakke sammen, kan være en fordel. Dersom en kan jobbe sammen i en språkgruppe, kan det være lettere å aktivere forkunnskaper på et språk deltakerne behersker slik at de har større muligheter for å uttrykke seg.

Lærerstyrt transspråking

Å slippe til flere språk i klasserommet kan virke skremmende. Som lærer har man kjennskap til et begrenset antall språk og kan ikke kontrollere hva som foregår når hele gruppas språklige repertoar aktiveres. Ved å lage grunnregler for hvordan de språklige ressursene skal benyttes i klasserommet og tydelig klasseledelse, kan det å ta i bruk flere språk være fordelaktig. Kanskje blir det naturlig dannet noen språkgrupper i klassen, mens det blir en samlegruppe for de som ikke har andre med samme førstespråk.

I filmen under møter vi lærer Marianne Gaasø som jobber i en innføringsklasse. I filmen gjør hun klart til å ta i mot elever. Marianne Gaasø jobber i grunnskolen, men prinsippene hun anvender er viktig også for de voksne deltakerne.

Film: Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever. En film av NAFO.

Muntlige øvelser der flerspråklighet kan brukes helt eller delvis

IGP – la deltakerne først tenke på ønsket språk. Deretter kan gruppesamtalen enten foregå på ulike språk eller på norsk avhengig av hvordan klassen er satt sammen. Les om arbeidsmåten IGP på læringsmiljøsenterets sider:

Nytteverdien av refleksjon – tips til hvordan jobbe med refleksjonsoppgaver

Øvelser for muntlig norsk – en kompetansepakke fra HK-dir med Torill Kristin Sjo. Videoer som viser ulike muntlige øvelser til bruk i klasserommet.

Bruk av flerspråklige ressurser

La deltakerne jobbe med fag og temaer parallelt på norsk og et språk de behersker fra før. Flerspråklige ressurser kan både være trykt materiale og digitale verktøy.

Bildetema er en tematisk, digital bildeordbok. Her velger brukeren tema. Språkvalgene gjør det mulig å bytte mellom norsk og andre språk. Bildetema har lydstøtte.

Lexin.no er en digital ordbok. Lexin har mange språk og inneholder forklaringer, brukseksempler og bøyningsformer.

Morsmål.no finner du ressurser på flere språk. La deltakere som kan lese på flere språk ha tekster både på norsk og andre språk parallelt. Tekstene kan skrives ut. Noen ressurser har lydstøtte på flere språk.

Skolekassa.no kan deltakeren selv velge språk og finne fram til ressurser som er relevante. Skolekassa er en lenkesamling som lenker til ulike læringsressurser som er egnet for personer med begrensede norskferdigheter. Noen ressurser er åpne, mens andre krever FEIDE-pålogging og eventuell lisens. Ikke alle læringsressurser det er lenket til har støtte på ulike språk.

Ordlister og flerspråklige plakater på veggene

La deltakerne lage ordlister eller flerspråklige plakater som henges opp i klasserommet eller bruk ferdige flerspråklige plakater (Morsmål.no). Ulike språk på veggene synliggjør det språklige mangfoldet i gruppa på en positiv måte. Gode læringsvegger kan skape nysgjerrighet for læring.

Foto av 5 plakater som henger på en vegg. Plakatene innholder ulike bilder og ulike ord på flere språk, som velkommen, hei og fred.
Flerspråklige plakater på en vegg. Foto: NAFO

Les mer

Et intervju med Joke Dewilde om transspråking. Norskopplæring for voksne: – Bruk det du har, uansett språk! (UiO)

Dersom du vil lese mer om hvordan en kan organisere og tilrettelegge for bruk av flerspråklig støtte kan du laste ned: Håndbok: Norskopplæring med flerspråklig støtte.

Rapport fra et pilotstudie av Joke Dewilde og Ingrid Rodrick Beiler: Pilotstudie om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i opplæring for voksne innvandrere (pdf, UiO)