Film: Trekantsamarbeid og ordbank

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Gautesete skole, Stavanger
Lengde: 13.42

Felles for mange minoritetsspråklige elever er at de ikke har bredt nok ordforråd til å forstå det som står i fagtekstene. På Gautesete skole har man derfor i flere år hatt et trekantsamarbeid om ordforrådsutvidelse på de laveste alderstrinnene. Trekantsamarbeidet forgår mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer. Samarbeidet er nå utvidet til å gjelde hele barnetrinnet, og vi møter elever på 6. trinn i denne filmen.

Skoleåret er delt inn i seks temaperioder på seks uker hver. Til hvert tema lages en ordbank med fagord og andre ord lærerne i trekantsamarbeidet tror vil være vanskelige. Lærerne velger ordene i felleskap. De fire første ukene av temaperioden blir elevene ukentlig introdusert for fem nye ord. Ordene skrives på lekseplanen til elevene, også på morsmålet, noe som gjør det mulig for alle å arbeide med ordforrådet hjemme.

For de minoritetsspråklige elevene er dette den videre gangen: Tospråklig lærer gir først en innføring i nytt tema og ordbankordene på morsmålet. Læreren i grunnleggende norsk går så gjennom ordbankordene på norsk. I timen med grunnleggende norsk bruker hun tankekart i en felles gjennomgang av noen av ordene. Senere, i samme time, har elevene stasjonsundervisning der de løser oppgaver knyttet til ordbankordene i mindre grupper. En hensikt med stasjonsarbeidet er at de minoritetsspråklige elevene med denne arbeidsmåtene mer aktivt og lettere kan bruke andrespråket (norsk). Alt dette skjer i forkant av gjennomgangen i hel klasse.

Faglæreren bruker så ordbankordene til å strukturere gjennomgangen av teksten i samfunnsfagstimen for hele klassen. Etter hvert tema blir det kartlagt om alle elevene har forstått ordene og begrepene de har hatt i perioden. Lærerne vil blant annet at elevene skal kunne bruke ordbankordene muntlig og skriftlig i en faglig sammenheng.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvorfor er det viktig å internasjonalisere opplæringa? (Slik den tospråklige læreren i filmen for eksempel gjør når hun forteller om å flytte hjemmefra i en albansk kontekst.)
  • Hvilke krav synes du er nødvendig for å kunne si at en elev kan et ord?
  • Hvordan kan du organisere et temaarbeid som sikrer tekstforståelse og bruk av andrespråket for elever fra språklige minoriteter?

Ressurser

  • Bøyesen, Liv: «Systematisk lærersamarbeid om fagopplæring og lese- og skriveopplæring» i Aamodt, Sigrun og An-Magritt Hauge (2008): Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget
  • Hauge, An-Magritt (2007): Den felleskulturelle skolen. Innføring i migrasjonspedagogikk. Andre utgave. Universitetsforlaget
  • Bøyesen, Liv (2009): Mangfold i språk og tekst. Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger
  • Golden, Anne (2014): Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Gyldendal Akademisk