Ord og begreper – diskriminering

Her kan du laste ned ordliste og begrepskort med sentrale begreper knyttet til temaet diskriminering. Du får også tips til aktiviteter som bidrar til at alle elever kan være med i en faglig diskusjon.

to ungdommer i engasjert samtale

Opplegget er laget i forbindelse med prosjektet Nasjonale minoriteter. Se gjerne filmen Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene før dere setter i gang med oppgavene.

Sentrale begreper

fordommer, stereotypi, diskriminering (direkte og indirekte), minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, rasisme, etnisitet/etnisk gruppe, umenneskeliggjøring, menneskeverd, assimilering.
Ordforklaringer diskriminering

NB! Flere av fagbegrepene som presenteres her, har ulike og omdiskuterte definisjoner. Forklaringene på begrepskortene er kun forslag til korte definisjoner som med fordel kan diskuteres og utdypes.

Øvelser med begrepskort

Last ned begrepskortene under og skriv dem ut (helst tosidig utskrift). Begrepskortene finnes i to varianter og kan brukes på ulike måter. Øvelsene er lagt opp slik at alle får mulighet til å delta i samtalen.

Gjett ordet

Del klassen inn i grupper på 4-5 elever og spill ordforklaringsspill. Spillet består av kort med sentrale begreper og ordforklaringer. Den som starter, trekker et begrepskort og skal prøve å forklare de andre på gruppa hva ordet betyr uten å bruke selve ordet. De andre gjetter ordet. Samtal gjerne om deres erfaringer rundt ordet før dere går videre til neste kort, slik som i filmen Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene
Alias Begrepskort – diskriminering

Definer ordet

I denne øvelsen trenger dere kun kortene med begrepene uten forklaringer. Del elevene inn i grupper. En elev trekker et kort og sier ordet som står på kortet, for eksempel identitet. Ut fra dette ordet skal alle på gruppa komme med forslag til hvordan dette ordet kan defineres (slik det gjøres i starten av filmen). Gruppa samtaler om ordet og kommer i fellesskap fram til en felles definisjon som de skriver ned og presenterer for resten av klassen til slutt. Noen av ordene er enkle å lage definisjoner til, andre er vanskelige. Derfor vil noen av definisjonene kunne bli lange.
Begrepskort – diskriminering

Koble ord og forklaring

Last ned begrepskortene. På halvparten av kortene står det kun et begrep, på den andre halvparten står det forklaringer. Del klassen i to. Den ene halvparten får kort med ord, den andre halvparten kort med forklaringer. Elevene skal gå rundt i klassen og prøve å finne en partner som har samme ord som en selv uten å vise fram kortene.
Begrepskort – diskriminering