Film: Trekantsamarbeid og ordbank

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Gautesete skole, Stavanger
Lengde: 13.42

 
Felles for mange minoritetsspråklige elever er at de ikke har bredt nok ordforråd til å forstå det som står i fagtekstene. På Gautesete skole har man derfor i flere år hatt et trekantsamarbeid om ordforrådsutvidelse på de laveste alderstrinnene. Trekantsamarbeidet forgår mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer. Samarbeidet er nå utvidet til å gjelde hele barnetrinnet, og vi møter elever på 6. trinn i denne filmen.

Skoleåret er delt inn i seks temaperioder på seks uker hver. Til hvert tema lages en ordbank med fagord og andre ord lærerne i trekantsamarbeidet tror vil være vanskelige. Lærerne velger ordene i felleskap. De fire første ukene av temaperioden blir elevene ukentlig introdusert for fem nye ord. Ordene skrives på lekseplanen til elevene, også på morsmålet, noe som gjør det mulig for alle å arbeide med ordforrådet hjemme.

For de minoritetsspråklige elevene er dette den videre gangen: Tospråklig lærer gir først en innføring i nytt tema og ordbankordene på morsmålet. Læreren i grunnleggende norsk går så gjennom ordbankordene på norsk. I timen med grunnleggende norsk bruker hun tankekart i en felles gjennomgang av noen av ordene. Senere, i samme time, har elevene stasjonsundervisning der de løser oppgaver knyttet til ordbankordene i mindre grupper. En hensikt med stasjonsarbeidet er at de minoritetsspråklige elevene med denne arbeidsmåtene mer aktivt og lettere kan bruke andrespråket (norsk). Alt dette skjer i forkant av gjennomgangen i hel klasse.

Faglæreren bruker så ordbankordene til å strukturere gjennomgangen av teksten i samfunnsfagstimen for hele klassen. Etter hvert tema blir det kartlagt om alle elevene har forstått ordene og begrepene de har hatt i perioden. Lærerne vil blant annet at elevene skal kunne bruke ordbankordene muntlig og skriftlig i en faglig sammenheng.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvorfor er det viktig å internasjonalisere opplæringa? (Slik den tospråklige læreren i filmen for eksempel gjør når hun forteller om å flytte hjemmefra i en albansk kontekst.)
  • Hvilke krav synes du er nødvendig for å kunne si at en elev kan et ord?
  • Hvordan kan du organisere et temaarbeid som sikrer tekstforståelse og bruk av andrespråket for elever fra språklige minoriteter?

 
Ressurser

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord