Film: Språkverksted

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2015
Hagaløkka skole, Asker
Lengde: 7:04

Hva er Språkverksted?

På Hagaløkka skole i Asker har alle klasser fra 1. til 7. trinn Språkverksted to ganger i året. Språkverksted vil si at man jobber grundig med 2 ord pr. uke i en seksukersperiode både høst og vår, altså 24 ord pr. år gjennom hele barneskolen. Disse ordene er nøye utvalgt av lærere på trinnet og skal være akademiske, tverrfaglige og læringsstøttende allmennord som vil gå igjen i mange fag gjennom skoletiden. Opplegget kommer opprinnelig fra Bredtvedt kompetansesenter. Målet er å utvikle elevenes skolespråk og hjelpe dem å gå fra et hverdagsspråk til et akademisk språk.

Det er en fast gang i måten man jobber med hvert ord på: idémyldring med læringspartner, felles tankekart, prøve å definere ordet med læringspartner, utarbeide en felles definisjon i klassen, jobbe med ordets form, innhold og bruk ved hjelp av et fast skjema og etterarbeid i form av lese- og skriveoppgaver eller muntlige oppgaver. Den grundige og muntlige arbeidsmåten inkluderer alle elever i klassen, og bidrar til god språkutvikling for alle uavhengig av morsmål.

Tre faser – innhold, form og bruk

En undervisningsøkt i Språkverkstedet varer i 30 minutter, og det er tre-fem økter per uke i 6 uker. Hver økt skal inneholde tre faser. Tiden som blir brukt på hver fase vil variere etter alder, språkferdigheter og individuelle behov. I språkverkstedet er barna hovedaktørene, pedagogen er veileder og modell.

  • Fase 1: Ordets betydning. Ordet blir presentert på en ordplakat (for yngre elever) eller uthevet i en tekst (for eldre elever). Hva vet du om ordet? Hva kan det bety i denne sammenhengen? Hva kan det bety i denne setningen?
  • Fase 2: Ordets form. Sammensatte ord, grunnformen, morfemer, stavelser, lyder, vokaler og konsonanter
  • Fase 3: Bruk av ordet. Hva står i det i leksikon/ordboka /på Internett ? Forklaring, synonymer, antonymer, muntlig og skriftlig bruk.

Ordforrådsutvikling

Kontaktlærerne på de ulike trinnene lager ordlister i samarbeid med lærerne på teamet. Ordlistene skal være tilgjengelig for alle som arbeider med elevene. De tospråklige lærerne arbeider da med utvalgte ord og begreper både på norsk og morsmålet. De foresatte trekkes også inn i arbeidet med de utvalgte ordene i form av hjemmeoppgaver. Modellen er også innført i noen av barnehagene i skolekretsen og det arbeides med ytterligere spredning.

Erfaringer med bruk av språkverksted

Erfaringene med bruk av modellen er svært positive. Lærerne opplever at de jobber sammen og på samme måte om et felles prosjekt – elevenes ordforrådsutvikling.

Barna har blitt gode til å lære nye ord, både ord vi øver på i Språkverkstedet, men også nye ord. Elevene har blitt interessert i ords betydning og sammenheng. De har fått flere måter å forklare ord på.

Språkverkstedets strukturerte metode og tilgjengelige materiell gjør alle de voksne mer bevisste og i bedre stand til å stimulere språket. Når det går en rød tråd mellom innholdet i barnehage, skole og de flerspråklige ressursene vil det utgjøre en merverdi som gir barna flere ord og bedre grunnlag for å lære å lese!

Spørsmål til refleksjon

  • Hvilke ord kan være eksempler på tverrfaglige akademiske ord?
  • Hvem har ansvar for å arbeide med ord- og begrepsinnlæring?
  • Hvordan jobber vi på vår skole med ord og begrepslæring?