Ordforråd – introduksjon

Ordforrådet er grunnlaget for språklig kommunikasjon og har avgjørende betydning for forståelsen av både muntlig og skriftlig språk. Ordforrådet i skolefagene skiller seg fra hverdagsspråket. Så selv om elever har et godt utviklet hverdagsspråk, kan de likevel trenge mye tid på å tilegne seg ordforråd i skolefagene.

Ordforråd på et nytt språk

Når man arbeider med ordinnlæring, er det viktig å skille mellom ord og begrep. Ordet er den muntlige eller skriftlige formen, f.eks. ordet bil, mens begrepet er det innholdet ordet refererer til (et kjøretøy med fire hjul). En elev som lærer seg et andrespråk har ofte veldig mange begreper på plass på morsmålet. Å lære seg ord på et nytt språk kan da innebære å sette nye ord på allerede eksisterende begreper. Andre ganger kan det være at elevene har behov for å utvikle begreper sammen med ordene. Det er viktig at læreren har klart for seg om det kun er ordet eller om det også er begrepet eleven har behov for å lære.

En annen viktig forskjell på ordforrådsinnlæring på førstespråk og andrespråk er at man kan ha ulike erfaringer med ordenes innhold og i hvilken sammenheng de blir brukt. Det å lære ord fullt ut er en lang og kompleks prosess som består av mye mer enn bare å kunne oversette fra et språk til et annet. Man må vite hva ordet betyr, hvordan det skal uttales og skrives, hvordan det skal brukes i en setning, og i en større sammenheng. Videre kan et ord ha flere ulike betydninger.

Ordforråd i fag – ikke bare fagord

Lærere er ofte flinke til å arbeide med fagordene i sine fag, men andrespråkselever kan ofte ha problemer med andre typer ord som verken tilhører hverdagsordforrådet eller det typiske fagspråket. Slike ord kan være tverrfaglige ord (f.eks. derfor, dessuten, deretter, gjøre greie for, drøfte) eller ord som er mer frekvente i et fag enn et annet (f.eks. makt, beslutte i samfunnsfag eller prosess, fornybar i naturfag). En del ord kan dessuten ha ulik betydning i ulike fag. Les mer i artikkelen Ordforråd i alle fag.

Andrespråksinnlærere vil derfor ha nytte av å arbeide grundig og systematisk med ordforråd, og arbeid med ordforråd er viktig i alle fag.

Hvordan arbeide systematisk med ordforråd?

 • Ordforrådslæring bør skje både direkte og indirekte (dybde og bredde).
 • Varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter slik at elevene får bredere erfaring med ordene og deres bruksområde.
 • Muntlig interaksjon (par, grupper, hel klasse)
 • Gjør ordforrådsarbeidet konkret og satt i en sammenheng.
 • Ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper
 • Utnytte elevenes totale språkkompetanse (førstespråk, norsk, engelsk, ulike fremmedspråk)
 • Hvilke elever som samarbeider bør tilpasses formålet med ordforrådsoppgavene.
 • Bevissthet om ords oppbygning
 • Samarbeid mellom lærere om utvalg av ord og undervisningsmetoder
 • Langvarig og systematisk ordforrådslæring i alle fag

Reflekter over egen praksis

 • Hvor godt kjenner jeg til hvilke ord de minoritetsspråklige elevene forstår i mitt/mine fag? Og i motsatt fall – hvilke ord de ikke forstår?
 • Hvis svaret er «i liten grad», hva kan jeg gjøre for å få bedre oversikt over hvilke ord elevene mine forstår?
 • I hvilken grad arbeider jeg systematisk med ordforråd i mitt/mine fag?
 • Hva kan jeg gjøre for at mine minoritetsspråklige elever opparbeider seg et ordforråd som gjør at de klarer seg i mitt/mine fag?