I praksis – ordforråd

På denne siden finner du en tredelt praksisoppgave som tar utgangspunkt i filmene om ordforråd og fagartikkelen Ordforråd i alle fag. For å gjennomføre disse oppgavene er det nødvendig å sette av tid til lærersamarbeid. En bolk brukes til diskusjon og planlegging av undervisning og en bolk til erfaringsutveksling etter at den enkelte lærer har prøvd ut et eller flere undervisningsopplegg i sin klasse/gruppe.

1. Utvalg av ord

Lærere kan gå sammen og enes om hvilke ord det er mest hensiktsmessig å arbeide ekstra med i undervisningen. Arbeidet med utvalg av ord kan utarte seg ulikt avhengig av om lærerne i gruppene underviser i samme fag eller om de samarbeider på tvers av fag. Dersom lærere i samme fag samarbeider, kan man velge å ta for seg et bestemt emne i faget og diskutere hvilke ord som er mest sentrale i dette emnet. Dersom man arbeider på tvers av fag, er det de tverrfaglige ordene som blir sentrale.

I klassen: Finn ut hva elevene forstår

Velg ut en læreboktekst i ditt fag som du anser som litt over nivået til elevene i klassen/gruppa. Før elevene får denne oppgaven, er det viktig at læreren forklarer elevene hva som er formålet med aktiviteten, og at dette ikke er en test som har innvirkning på karakter

 • Gi elevene en læreboktekst (f.eks. en kopi av en side fra læreboka om et tema dere skal begynne med)
 • Be elevene stryke over alle ordene de ikke forstår.
 • Be dem stryke under alle ordene de tror de forstår og samtidig skrive det de tror ordet betyr ved siden av.
 • De ordene som er igjen, vil vise hva eleven faktisk forstår av teksten uten forarbeid.
 • Bruk tekstene med elevenes utstrykninger. Velg ut de ordene du mener er helt avgjørende for å forstå temaet teksten tar opp (f.eks. fornybar energi, fotosyntesen, imperialisme).


Lærere sammen: Velg ut ord

Ta med deg ordene tilbake til gruppa med lærere.
Lærerne i gruppa enes om ord de ønsker å arbeide ekstra med i en periode. Det kan være ord knyttet til et bestemt emne i faget eller tverrfaglige ord

2. Prøv ut i undervisningen

Tre ulike ordforrådsaktiviteter

Sjekk elevenes forståelse (etter grundig arbeid med ordene)

 • Kan elevene forklare hva ordene betyr med sine egne ord?
 • Kan elevene bruke ordene i fagsamtaler og i egne tekster?

3. Erfaringsdeling rundt utprøvingen (lærere sammen)

 • Hvordan fungerte utprøvingen i klasserommet?
 • Tror dere aktivitetene bidro til å styrke elevenes ordforråd?
 • Var det andre positive effekter av aktivitetene vi prøvde ut?
 • Hvordan kan jeg ta med meg det jeg har lært videre i min undervisning?