Fordypning – Ordforråd i alle fag

Det er lagt opp til at alle lærere leser artikkelen Ordforråd i alle fag. Den danner utgangspunktet for praksisoppgavene i neste steg av kurset.
 

Artikkelen tar for seg ulike typer ord som elevene møter i fagene, og hvilke ord og uttrykk som kan være spesielt vanskelige når man er i en norskinnlæringsfase. Videre skrives det litt om hvordan ordinnlæring foregår, blant annet gjennom svar på spørsmålet «Hva vil det si å kunne et ord?». I siste del presenteres prinsipper som bør ligge til grunn for arbeid med ordforråd for andrespråksinnlærere. Det gis også noen eksempler på metoder for arbeid med systematisk ordforrådsinnlæring.