Tips til språkutviklende aktiviteter

Klasserom hvor elevene sitter i grupper. En lærer står i midten av rommet og smiler.
Foto: Adobe Stock

Elever som lærer seg et nytt språk har behov for å bruke språket på varierte måter i meningsfulle sammenhenger. Her har vi samlet noen aktiviteter som kan brukes uavhengig av fag.

Muntlige aktiviteter

Muntlige aktiviteter er viktig når man skal lære seg fag og språk samtidig. Ved å delta i muntlige aktiviteter kan man blant annet øve på å drøfte, argumentere og begrunne. Aktivitetene under kan også være hensiktsmessige når man skal hente frem relevante forkunnskaper, repetere fagstoff eller som forarbeid til en skriftlig oppgave.

Individuell – gruppe – plenum

Formål: hente frem forkunnskaper

Øvelse: Gi elevene et relevant spørsmål. La elevene få tid til å tenke på egenhånd, før elevene snakker om spørsmålet i mindre grupper. Ta en gjennomgang i plenum til slutt.

Den gyldne hånd

Formål: øve på å argumentere

Øvelse: Elevene finner argumenter knyttet til et tema. Ved hjelp av metoden den gyldne hånd skal de finne en påstand, tre argumenter og en avslutning, som vist i denne filmen: Undervisning i innføringstilbud på videregående – NAFO (oslomet.no) 

Felles tankekart

Formål: organisere fagstoff 

Øvelse: Elevene deles inn i grupper, hver gruppe får et tema. Gruppen skal i fellesskap lage et tankekart om temaet. Elevene kan presentere tankekartene sine for medelever. 

Faktasjekk

Formål: repetisjon  

Øvelse: Velg en dommer og en som skal lese opp beskrivelser. Klassen deles i grupper. Hver gruppe får utdelt lapper med fagbegrep eller bilder. Når en beskrivelse av et begrep leses opp, diskuterer gruppa hvilken lapp de skal løpe fram med. Gruppa får poeng for hvert riktige svar.

Oppbygging av tekst

Formål:  lære om struktur i fagtekster

Øvelse: Elevene jobber sammen to og to. De får utdelt en fagtekst som er klippet opp i flere deler, for eksempel i setninger eller avsnitt. Elevene leser, snakker sammen og samarbeider om å sette sammen teksten.

Ledetråd

Formål: utvide ordforrådet

Øvelse: La en elev stå foran gruppen med en Post-it-lapp med et ord i panna. Eleven ser ikke ordet som står på lappen, men alle de andre i klassen ser det (for eksempel Odin hvis man jobber med norrøne guder). De andre i klassen skal gi eleven ledetråder uten å si ordet. Det er et poeng at ledetrådene ikke skal være for enkle, og at mange kommer til orde. Eksempel på ledetråder: han er en norrøn gud, han er mektig, han er gift med Frigg.

Hva kan du?

Formål: argumentasjon

Øvelse: Plasser tre ark i klasserommet med påskriften «JA», «NEI» og «USIKKER». Les opp spørsmål eller påstander fra et faglig emne. Elevene stiller seg opp ved en av de tre oppslagene, gir en faglig begrunnelse, eller argumenterer for sitt syn.

Setningsstartere

Formål: Komme i gang med en faglig samtale eller tekst 

Øvelse: Skriv opp setningsstartere på tavla eller på et ark som deles ut i klassen. Eksempler på slike setningsstartere kan være «Jeg har lært at…, det er fordi…». Setningsstarterne kan brukes som repetisjon i starten eller slutten av en undervisningsøkt, i forkant av en skriveøkt, eller i praktisk arbeid i faget. 

Spørre og svare i sirkel

Formål: repetisjon

Øvelse: Elevene leser en gitt fagtekst og lager spørsmål fra fagteksten som de selv kan besvare. Klassen deles i to grupper, som danner to sirkler. Elever i den innerste sirkelen har ryggen mot midten, mens elevene i den ytterste sirkelen har ansiktet mot midten. Elever i den innerste og ytterste sirkelen står nå mot hverandre to og to. Elevene har med seg arket med spørsmål fra fagteksten. De spør og svarer annenhver gang, før de bytter partner. Elevene bytter partner til alle har «hørt hverandre».

Kafébord

Formål: samarbeidslæring

Øvelse: Elevene deles i grupper og setter seg ved hvert sitt bord. På hvert bord ligger det en oppgave, det må være ulike oppgaver på hvert bord. Hver gruppe velger en sekretær som noterer.  Etter en gitt tid, bytter gruppa bord, og får nye oppgaver de skal diskutere og besvare. Når alle gruppene har besvart alle oppgavene, avsluttes øvelsen i plenum. Hver gruppe presenterer svarene på spørsmålene der de sitter.  

Frys!

Formål: repetisjon

Øvelse: Lærer forbereder noen stikkord til et tema klassen har hatt om. La elevene gå rundt i klasserommet. Når lærer roper frys, skal eleven snu seg til nærmeste medelev. Læreren gir elevene et stikkord de skal samtale om, målet er å si så mye som mulig om stikkordet på ett minutter. Deretter skal elevene på nytt vandre rundt i klasserommet til læreren sier frys og gir et nytt stikkord. 

Arbeid med ord og uttrykk

I løpet av en skoledag møter elevene på mange ord og uttrykk. Det er ikke tilstrekkelig å kunne kjenne igjen ordene, man må også kunne anvende dem på faglig relevante måter når man snakker og skriver. Da er det avgjørende at elevene får bruke språkene de behersker best som støtte i prosessen. Her har vi samlet noen aktiviteter som kan brukes i arbeid med ord og uttrykk. Kanskje kan aktivitene gjøre læringen morsommere?

Tokolonneskjema

Øvelse: Elevene bruker tokolonneskjema til å forklare fagbegreper på norsk og et annet språk eleven kan godt. Skjemaene kan samles i elevens egen «ordbank». 

Se filmepisode 4 Strategisk bruk av språk som støtte.

Begrepsplakat

Øvelse: Elevene skriver et norsk fagord på en side av et ark. På motsatt side av arket skrives forklaringen av ordet på et språk eleven behersker. Elevene hører hverandre i par eller grupper, som vist i filmen.  

Se filmepisode 4 Strategisk bruk av språk som støtte for inspirasjon.

Alias

Øvelse: Elevene sitter i par eller grupper. En elev trekker en lapp og forklarer ordet på lappen uten å bruke selve ordet. Resten av gruppa gjetter. EksempelTog: det er et substantiv, det er et kjøretøy, det har mer enn fire hjul, føres av en konduktør, har mange sitteplasser osv.

Ordforklaringskonkurranse

Øvelse: Elevene arbeider i grupper på fire. En elev fra gruppa får et ord fra læreren, gjerne fra et tema man jobber med. Eleven går tilbake til sin gruppe og forsøker å forklare ordet uten å si det. Den som har gjettet riktig, går til læreren og får neste ord. Den gruppa som først er ferdig med alle ordene, har vunnet.

Fleip eller fakta?

Øvelse: En gruppe elever utgjør et panel som skal legge fram ulike forklaringer av ett og samme ord. Kun én av forklaringene er riktig. De andre elevene må forsøke å finne ut hva som er fleip og hva som er fakta.

Stafett

Øvelse: Velg et tema. Stå eller sitt i en sirkel, send en ball rundt. Den som har ballen sier «Jeg har lært at…» helt til ingen har noe mer å si om temaet. Lærer kan utvide elevbidragene ved å stille oppfølgingsspørsmål.

Lapp i hatt

Øvelse: Klipp ut lapper med ord og begreper som har blitt brukt i undervisningen. La en elev trekke en lapp. Sett av tid til slik at eleven kan diskutere med sidemannen eller sjekke egen forståelse av ordet før eleven skal si noe høyt. Be eleven forklare ordet for klassen, gjerne med et eget eksempel.  

Felles definisjon

Øvelse: La elevene sitte sammen i små grupper. Alle får utdelt et ord som må defineres, f.eks tradisjoner. Hver gruppe blir enige om en definisjon som de skriver på en gul lapp. Læreren samler inn alle definisjonene. I fellesskap forsøker klassen så å komme fram til en felles definisjon.

Domino

Øvelse: Lag dominobrikker i papir, la hver dominobrikke inneholde to fagbegrep. Elevene skal arbeide i små grupper og etter tur legge ned brikker slik at ett begrep blir liggende inntil et annet. Det skal eksistere en eller flere koblinger mellom begrepene som legges inntil hverandre, og eleven som legger ned en brikke skal grunngi sitt valg for de øvrige på gruppa. Eksempel på begrepsdomino (HL-senteret).

Loop-kort

Øvelse: Et Loop-kort er et todelt kort der det øverst står en beskrivelse av et fagord, nederst står det et fagord. Den øverste og nederste delen av kortene hører ikke sammen. Målet er å finne hvilke fagord og beskrivelser/ forklaringer som hører sammen. Øvelsen starter med at elevene får hvert sitt kort. En elev starter med å lese forklaringen øverst på sitt kort. Den som mener den har begrepet nederst på sitt kort, svarer. Videre leser denne eleven beskrivelsen nederst på kortet sitt. Slik fortsetter det til alle kortene er brukt. Den eleven som begynner loopen, har svaret på det siste spørsmålet.

Skriftlige aktiviteter

Å skrive i skolen er en kompleks prosess hvor man må forholde seg til temaet man skriver om, grammatikk, sjanger og mottaker. Her har vi samlet noen aktiviteter som kan brukes når man skal øve seg på å uttrykke seg selvstendig, har behov for å dele opp skriveprosessen, eller vil jobbe med rettskriving.

Diktogloss

Formål: bevissthet om oppbygging av tekst

Øvelse: Læreren leser den samme teksten høyt to ganger, mens elevene lytter og skriver stikkord. Hver elev rekonstruerer teksten før de setter seg sammen i par og diskuterer det de har notert. I fellesskap kommer de fram til en felles tekst. Målet er at teksten skal være mest mulig lik teksten de har hørt.

Skrivestafett

Formål: rettskriving og repetisjon

Øvelse: Læreren skriver ti setninger eller gloser knyttet til et tema på et ark som henges på utsida av klasserommet. Elevene jobber sammen i par. Den ene skal gå ut og lese setningen eller ordet, og gå inn i klasserommet og gjengi det til den andre, som skal skrive det korrekt. Den som leser kan korrigere, men får ikke hjelpe til med skrivinga. Etter fem setninger bytter de roller.

Seksfelter

Formål: strukturere tekst, forarbeid til skriving

Øvelse: Læreren tegner seks ruter på tavla som skal tilsvare seks avsnitt i en tekst. Elevene foreslår ord knyttet til temaet de skal skrive om og diskuterer hvilke ord som hører sammen. I fellesskap sorterer lærer og elever ordene inn i de seks feltene. Deretter skriver elevene en faktatekst med seks avsnitt, enten i plenum eller individuelt.

Skrive oppsummerende setninger

Formål: leseforståelse

Øvelse: Etter at klassen har lest en felles tekst, setter elevene seg sammen i par. Elevene forsøker å formulere innholdet i hvert avsnitt med en til to setninger, og skriver setningene ned. Elevene får begrenset med tid.