Tips til språkutviklende aktiviteter

Aktivitet og læringstrykk er viktig for elever som lærer seg et nytt språk. Helt konkret handler det om å gi elevene mulighet til å bruke språket på varierte måter i meningsfulle sammenhenger. Her har vi samlet noen aktiviteter som på ulike måter kan få elever til å snakke og bruke språket i timen, uavhengig av hvilket fag det dreier seg om. De fleste aktivitetene er basert på interaksjon og samhandling, og skal foregå uten skjerm.  

IGP – metoden

Utstyr: penn og papir 

Formål: hente frem forkunnskaper, verbalisere og repetere fagspråk. 

Øvelse: Start timen med å dele ut lapper, eller la elevene bruke egen kladdebok. Skriv tre spørsmål på tavlen fra forrige gang du hadde klassen i faget. Elevene svarer på spørsmålene individuelt. Deretter verbaliserer elevene svarene sammen to og to eller i grupper. Til slutt en gjennomgang i plenum. Gjør denne øvelsen til en vane i starten av en arbeidsøkt. 

Sette sammen fagtekster

Utstyr: fagtekst klippet opp i lapper, konvolutter 

Formål: øve og lære fagstoff, lære struktur i fagteksten (som f.eks: rapport, forsøk, essay, instruksjon og oppskrift) 

Øvelse: Elevene jobber sammen to og to. De får utdelt hver sin konvolutt med modelltekst av fagtekst på papirstrimler. Elevene leser, snakker sammen og samarbeider om å sette sammen teksten i riktig rekkefølge. La elevene begrunne valg av oppsettet de nå har laget. 

Hva kan du?

Utstyr: fire A4-ark. Liste med spørsmål relatert til et fag eller emne 

Formål: repetere fagstoff, verbalisere og argumentere for kunnskap eller meninger.  

Øvelse: Plasser fire ark i klasserommet med påskriften «JA», «NEI», «AV OG TIL» og «VET IKKE». Les opp spørsmål eller påstander fra et faglig emne. Elevene stiller seg opp ved en av de fire oppslagene, gir en faglig begrunnelse, eller argumenterer for sitt syn. Øvelsen er fin i forkant av en skriftlig oppgave i samme emne, slik at elevene har brukt fagspråket muntlig før de skal skrive om det. 

Den gylne hånd

Utstyr: A4-ark med bilde av en hånd 

Formål: øve på muntlige og skriftlige ferdigheter og argumentasjon. 

Øvelse: Som lærer kan du modellere hvordan man kan argumentere med «den gylne hånd» som redskap. Elevene anvender eget morsmål som støtte ved å notere stikkord på arket. Elevene jobber muntlig ved introduserer et tema, før de argumenterer med startsetningene «For det første…», «for det andre…» og «for det tredje…» før en avslutning, slik som vist i denne filmen: Undervisning i innføringstilbud på videregående – NAFO (oslomet.no) 

Tokolonneskjema

Utstyr: papir og penn, eller PC 

Formål: utvide ordforråd og fagspråk på norsk, med morsmål (eller andre språk) som støtte. 

Øvelse: Elevene fyller inn skjema (som vist i vedlegget) der begrepet blir forklart på norsk i venstre kolonne, og med elevens sterkeste språk som støtte, i høyre kolonne. Skjemaene kan samles i elevens egen «ordbank», for eksempel temabaserte skjemaer som eleven lager selv. 

Se filmepisode 4 Strategisk bruk av språk som støtte og tokolonneskjema 

Begrepsplakat

Utstyr: A4 ark, trepinne og lim 

Formål: læring av begreper på norsk med morsmål, eller andre språk, som støtte. 

Øvelse: Elevene skriver et norsk begrep på en side av arket. På motsatt side av arket skrives forklaring på et språk eleven behersker (morsmål eller engelsk). Arkene kan festes på pinner. Elevene hører hverandre i par eller grupper, som vist i filmen.  

Se filmepisode 4 Strategisk bruk av språk som støtte for inspirasjon  

Begrepslapper

Utstyr: lapper  

Formål: repetisjon.  

Øvelse: Klipp ut begreper om et bestemt tema. La elevene forklare hver lapp, for deretter å organisere lappene i forhold til hverandre. Eventuelt kan du be elevene selv lage lappene med utgangspunkt i et kapittel i læreboka eller undervisning om et tema.  

Setningsstartere

Utstyr: ark eller tavle 

Formål: Aktivere forkunnskaper. Komme i gang med en faglig samtale eller tekst 

Øvelse: Skriv opp setningsstartere på tavle eller ark som deles ut i klassen. Eksempler på slike setningsstartere kan være «Jeg har lært at…, det er fordi…». Det er store variasjoner i hvordan setningsstartere ser ut, avhengig av fag og tema. Det kan brukes som repetisjon i starten eller slutten av en undervisningsøkt, i forkant av en skriveøkt, eller i praktisk arbeid i faget. 

Begrepsstafett

Utstyr: en myk ball eller ballong  

Formål: repetere ord og begrep, verbalisere fagspråket 

Øvelse: Stå eller sitt i en sirkel, send en ball rundt. Den som har ballen sier «Jeg har lært at…» helt til ingen har noe mer å si om temaet. Lærer utvider elevbidragene ved å vise til sammenhenger i fag, eller mellom fag og emner. Varierer innholdet på spørsmålene tilpasset fag og tema. 

Begrepsbingo

Utstyr: ark og penner, eventuelt premie 

Formål: repetere ord og begrep 

Øvelse: Lag et ark som beskriver ulike begrep elevene har lært i faget. Elevene lager hvert sitt bingo-brett på et ark, fire x fire ruter. De skriver ord de har lært i faget i alle rutene på brettet. Beskrivelse av hvert ord leses opp, og elevene må se om de har ordet på sitt brett som passer til beskrivelsen. Den som først får en rad eller «fult brett» roper BINGO! Eleven må deretter lese opp sine begrep, forklare ordene og se om de passer til beskrivelsen

Spørre og svare i sirkel

Utstyr: fagtekster fra bok eller PC, ark og penn 

Formål: samarbeidslæring, verbalisere fagspråket og repetere fagstoff. Elevene bevisstgjøres egen kunnskap. 

Øvelse: Elevene leser en gitt fagtekst, lager spørsmål fra fagteksten som de selv kan besvare. Klassen deles i to grupper, som danner to sirkler. Elever i den innerste sirkelen har ryggen mot midten, mens elevene i den ytterste sirkelen har ansiktet mot midten. Elever i den innerste og ytterste sirkelen står nå mot hverandre to og to. Elevene har med seg arket med spørsmål fra fagteksten. De spør og svarer annenhver gang. Ta tiden slik at alle får noen minutter hver før de bytter. Elevene bytter partner til alle har «hørt hverandre». 

Kafebord

Utstyr: gruppebord, refleksjonsoppgaver, tusjer i ulike farger, store ark eller papirrull (evt. kaffe, te) 

Formål: verbalisere fagstoffet, perspektivtaking og refleksjon 

Øvelse: Elevene deles i grupper og setter seg ved gruppebordene. Hver gruppe velger en sekretær som noterer for gruppen og en bestemt farge de bruker til å notere.  Etter en gitt tid, bytter gruppen bord, og får nye oppgaver de skal diskutere og besvare. Når alle gruppene har besvart alle oppgavene, avsluttes øvelsen i plenum. Hver gruppe presenterer svarene på spørsmålene der de sitter.  

Øvelsen kan også gjennomføres som en vandreoppgave, der oppgavene henger på veggene i klasserommet, og gruppene forflytter seg mellom de ulike postene, og noterer på ark. 

Faktasjekk

Utstyr: En liste med fakta fra et fag eller emne, som læreren beholder. Fagbegrep eller bilder av faginnhold, til utdeling. 

Formål: anvende fagspråket. Repetere begrep og fagstoff.  

Øvelse: Klassen deles i par eller grupper. Hver gruppe får utdelt et sett med fagbegrep eller bilder av faginnhold. Velg en dommer og eventuelt en elev som leser opp beskrivelser eller fakta fra et emne. Når beskrivelse av begrep leses opp, diskuterer elevene seg imellom, og velger hva de skal vise, eller løpe frem med. Gruppen får poeng for hvert riktige svar. Den samme øvelsen kan omhandle gjenstander eller prosedyrer fra et verksted. 

Rollespill med fagspråk

Utstyr: utkledningsklær og tilgjengelige rekvisitter 

Formål: verbalisere og anvende fagstoff, samarbeidslæring.  

Øvelse: Skriv opp på ark eller tavle hva som forventes av elevene i et rollespill, og hvilke fagbegrep de skal ha med seg inn i rollespillet. Del klassen i grupper. Elevene får tid til å lage rollespillet knyttet til et tema eller emne i faget, og fordele roller seg imellom. Elevene viser sitt rollespill for lærer eller for hele klassen, med påfølgende fagsamtale om fagbegrepene og faginnholdet som ble brukt. Rollespill kan brukes som et valgfritt alternativ i forbindelse med et prosjektarbeid. 

Lapp i hatt

Utstyr: beholder og lapper  

Formål: repetisjon, anvende fagspråk og samarbeidslæring.   

Øvelse: Klipp ut lapper med begreper og ord elevene har blitt kjent med i undervisningen. La en elev trekke en lapp fra beholderen. Sett av tid til slik at eleven kan diskutere med sidemannen eller sjekke egen forståelse av begrepet før eleven skal si noe høyt. Be eleven forklare begrepet eller ordet for klassen, gjerne med et eget eksempel.  

Forsnakk

Formål: aktivere førforståelse og samarbeidslæring.  

Øvelse: La elevene få snakke sammen om temaet dere skal arbeide med i timen før du gjennomgår fagstoffet. La gjerne elevene få bruke førstespråket sitt hvis dette er mulig. Oppsummer i plenum før dere begynner å arbeide med temaet.  

Gjenfortelling

Formål: repetisjon, verbalisere fagspråket og samarbeidslæring.  

Øvelse: Be elevene gjenfortelle det du har gjennomgått i plenum for sidemannen eller til en gruppe underveis i undervisningsøkten.  Gi gjerne elevene bestemte ord og begreper som bør være en del av gjenfortellingen.  

Frys! Par!

Formål: repetisjon, verbalisere fagspråk og samarbeidslæring.  

Øvelse: Du forbereder noen stikkord til et tema klassen har hatt om. La elevene gå rundt i klasserommet. Når du roper frys, skal eleven snu seg til nærmeste medelev. Læreren gir elevene et stikkord de skal samtale om, målet er å si så mye som mulig om stikkordet på tre minutter. Deretter skal elevene på nytt vandre rundt i klasserommet til læreren sier frys og gir et nytt stikkord.  Denne øvelsen fungerer best i rolige klasser der alle er trygge på hverandre.  

Felles tankekart

Utstyr: tusjer, store ark og post – it lapper 

Formål: utvikle læringsstrategier, anvende fagkunnskap og samarbeidslæring. 

Øvelse: Elevene deles inn i par eller på grupper, hver gruppe får et tema. Målet er at gruppen i fellesskap skal lage et tankekart om temaet som kan henge i klasserommet. Elevene kan presentere tankekartene sine for medelever.