Veiledningsfilmer til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Har du elever som ikke kan nok norsk til å følge den ordinære opplæringen? Vil du lære mer om Utdanningsdirektoratets Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (KGN)? NAFO har i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, Høgskolen i Innlandet og NTNU laget veiledningsfilmer om kartleggingsverktøyet.

Teaser – Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

I denne korte filmen får du en liten smakebit av innholdet ressursen.  

Introduksjon og teoretisk forankring

Introduksjon til kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Denne miniforelesningen gir en introduksjon til Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet forteller blant annet om:  

 • hvem verktøyet er ment for 
 • hva verktøyet brukes til 
 • Samtaleguide for nyankomne minoritetsspråklige elever
 • kartlegging av norskferdigheter
 • hvor lenge en elev har rett på særskilt språkopplæring
 • hvem som bør kartlegge 

Filmen er laget av Oslo kommune, NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Andrespråkslæring

Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk skal brukes for å kartlegge norskutviklingen til elever som lærer norsk som andrespråk. For å kunne ha nytte av verktøyet må lærere vite noe om hvordan et andrespråk læres. I denne miniforelesningen gir Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet en kort innføring i hva andrespråkslæring er, og hvordan dette er synliggjort i kartleggingsverktøyet. Hun snakker blant annet om:

 • hva som menes med tilstrekkelige ferdigheter i norsk
 • andrespråkslæring som en kreativ prosess
 • at ferdigheter utvikles i ujevnt tempo
 • sammenligning av norsk med andre språk
 • andrespråkslæring som normal språkutvikling

Filmen er laget av Oslo kommune, NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Dynamisk vurdering

Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er et dynamisk verktøy som lærere kan bruke i vanlige hverdagslige læringsaktiviteter. I denne miniforelesningen forteller Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet om hva dynamisk vurdering er og hvordan det kan brukes. Sentrale stikkord i forelesningen er:

 • stillasbygging og støtte
 • progresjon
 • observerbare størrelser
 • profesjonelt skjønn og vurderingsfelleskap
 • sammenheng mellom vurdering og undervisning

Filmen er laget av Oslo kommune, NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Hvordan bruke verktøyet? Eksempler fra praksis

Kartlegging i praksis

I denne filmen møter vi Marianne Gaasø, lærer på Brandengen skole i Drammen. Hun forteller om hvordan hun jobber dynamisk med å kartlegge elevenes norskferdigheter ved hjelp av Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Filmen viser også hvordan lærere kan samarbeide om kartlegging.

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune, Høgskolen i Innlandet.

Kartlegging av ordforråd i praksis

I denne filmen møter vi to lærere ved Sagene skole som nettopp har tatt i bruk Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Vi får være med ungdomsskolelærer Thorbjørn Anvik inn i samfunnsfagstimen og se hvordan han bruker informasjon han får fra undervisningen til å kartlegge elevenes ordforråd. Vi ser også hvordan to lærere samarbeider om kartleggingen i etterkant. 

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune, Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Oppstartssamtale med nyankomne elever

Oppstartssamtale

Et godt første møte med skolen er viktig for alle elever, enten du begynner på skolen for første gang, eller om du har flyttet og skal begynne på ny skole. Elever som er nye i Norge eller som ikke kan så mye norsk, har i tillegg krav på ekstra tilrettelegging. Det er vanlig å ha en oppstartssamtale eller velkomstsamtale med disse elevene sammen med foresatte. Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk inneholder en guide med forslag til hvordan en slik samtale kan gjennomføres.

I denne filmen samtaler Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) med Soraya Ahmadinia fra PPT i Oslo og Gunhild Tveit Randen fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet om innholdet i og gjennomføringen av oppstartssamtalen.

Filmen er laget av NAFO og medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Høgskolen i Innlandet.

Kartlegge norskferdigheter – de fem ferdighetsområdene

Kartlegge lesing

Lesing er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Soraya Ahmadinia fra PPT i Oslo blant annet om hvilke aspekter ved lesing som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Oslo kommune.

Kartlegge skriving

Skriving er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – OsloMet blant annet om hvilke aspekter ved skriving som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune og Høgskolen i Innlandet.

Kartlegge ordforråd

Ordforråd er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:

 • hvorfor det er viktig å kartlegge ordforråd 
 • ords innholds-, form- og bruksside 
 • ulike typer eller kategorier ord  
 • morfologi (bøyning, avledning og sammensetning) 
 • språk- og ordlæringsstrategier  
 • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3 innenfor de ulike delferdighetene

Filmen er laget av NTNU, NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune og Høgskolen i Innlandet

Kartlegge muntlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:  

 • hvorfor det er viktig å kartlegge muntlig kommunikasjon 
 • de fire delferdighetene muntlige sjangre, samtaleferdigheter, refleksjon rundt kommunikative konvensjoner og språklig variasjon  
 • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3 

Filmen er laget av NTNU, NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune og Høgskolen i Innlandet

Kartlegge uttale

Hvilke lyder er spesielt vanskelige å uttale når man skal lære seg norsk? Hvorfor er noen lyder vanskeligere enn andre? Har det noe å si hvilke språk man snakker fra tidligere?

Uttale er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne filmen forteller Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet blant annet om hva som menes med funksjonell norsk uttale og hvilke trekk ved norske vokaler og konsonanter lærere bør være spesielt oppmerksomme på hos sine elever.

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Oslo kommune.

Les mer om Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)

Vanlig stilte spørsmål om Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (NAFO)