Muntlige ferdigheter

Arbeid med muntlige ferdigheter er nødvendig for at elever og deltakere skal kunne tilegne seg og formidle kunnskaper og for at de skal kunne delta i sosiale aktiviteter. Arbeid med muntlighet er også av stor betydning for utviklingen av lese- og skriveferdigheter. For dem som er i en begynnerfase med å tilegne seg et nytt språk, er det spesielt viktig at det arbeides systematisk med muntlige ferdigheter.

Illustrasjonsbilde av fire jenter som smiler
Hva er muntlige ferdigheter?

Muntlige ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet og er sentralt i alle fag og på alle trinn. Muntlig arbeid forventes derfor å inngå i alle læreres fagundervisning. I læreplanene i norsk for språklig minoriteter er det et særskilt fokus på samhandling og utvikling av grunnleggende muntlige ferdigheter. I disse planene omtales de muntlige ferdighetene på denne måten:

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Muntlige ferdigheter i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er å øve opp grunnleggende kommunikativ kompetanse som gjør det mulig å samhandle og delta, å bruke samtale for å utforske og få innsikt, å mestre ulike muntlige sjangre, og å reflektere over muntlig språkbruk. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter på norsk. Utviklingen av muntlige ferdigheter går fra grunnleggende lytte- og uttaleferdigheter, og enkle samtaler og språkhandlinger, til forståelig uttale og mestring av et stadig mer presist språk og mer komplekse muntlige sjangre.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring

Muntlige ferdigheter i faget norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale og å kunne uttrykke seg hensiktsmessig i ulike kommunikasjonssituasjoner. Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter på norsk. Utviklingen av muntlige ferdigheter går fra å vise trygghet i enkle kommunikasjonssituasjoner til å bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i ulike faglige samtaler og presentasjoner.

Hvordan arbeide med muntlige ferdigheter?

Arbeid med muntlighet dreier seg både om å undervise i muntlighet og muntlighet i opplæringen. Det første dreier seg om opplæring i bruk av muntlige uttrykksformer, det vil si at det i undervisningen fokuseres på ulike språklige elementer som lyder, uttale, ord og uttrykk. Muntlighet i undervisningen handler om å ta i bruk ulike arbeidsmåter for å gjøre elevene til aktive deltakere i klasserommet og gi dem tilgang til ferdigheter som de trenger for å få utbytte av fagundervisningen (jf. Palm og Stokke 2015, Myklebust 2019).

Systematisk arbeid

Arbeid med muntlighet må planlegges og gjøres systematisk, og det kan med fordel øves på ulike delferdigheter separat.

Tips til muntlige aktiviteter

Muntlighet i alle fag

Elevene må få muligheter til å presentere faglige tema og delta i faglige samtaler i alle fag, og de må få øvelse i å uttrykke seg i et stadig mer presist fagspråk. Gjennom muntlige aktiviteter bør elevene også få sette ord på sin egen læringsprosess.

Lytteferdigheter

For elever som skal tilegne seg et nytt språk, er det en krevende prosess å avkode og forstå talt språk. De trenger øvelser i å gjenkjenne lyder og språklige mønstre, som ord, stavelser og intonasjon for å kunne forstå det som sies i klasserommet Men arbeid med lytteferdigheter handler også om å øve seg på å lytte med respekt til andre og være oppmerksom på det som sies. Elevene må dessuten få trening i å memorere og sammenfatte det de hører (Myklebust 2019: 86). I andrespråkspedagogikk må derfor lytteforståelse ha en sentral plass, og det bør arbeides systematiske med dette også utover et begynnernivå.

Uttaleferdigheter

Det er sammenheng mellom uttale- og lytteferdigheter. Å være i stand til å gjenkjenne lyder og språklige mønstre gir grunnlag for å kunne uttale lyder og større språklige enheter slik at en blir forstått. Spesielt i en begynnerfase er det viktig med systematisk arbeid for at eleven skal få klar og forståelig uttale. Men også i den videre opplæringa er det viktig å være oppmerksom på ulike problemer elevene kan ha med norsk uttale.
Les mer om uttale.

Ordforråd

Innlæring av ord og begreper foregår både ved at det i undervisningen fokuseres eksplisitt på dette, og ved at elevene hører og selv får bruke ord i samhandling med andre. Planlegging av undervisningen er spesielt viktig for at andrespråkselevene skal få gode muligheter til å tilegne seg ordene, både gjennom direkte ord- og begrepsundervisning og også ved at de får ta ordene i bruk i mange ulike sammenhenger.

Les fordypingsartikkelen Ordforråd i alle fag

Kommunikative ferdigheter

Elever kan utvikle kommunikative ferdigheter på ulike måter, blant annet gjennom det som omtales som dialogisk undervisning. I en slik undervisning har læreren en hensikt med samtalen, og det åpnes opp for at elevene kan komme med innspill, spørsmål og kommentarer. Samtalen er kollektiv ved at lærere og elever lytter til hverandre. I undervisningen er det sentralt å bygge på de kunnskapene eleven allerede har. For andrespråkselever er det spesielt viktig at lærere gir dem tid til å komme til orde, og at de blir lyttet til. Det er også viktig å skape gode relasjoner i klasserommet. (Børresen 2015; Palm 2015; Myklebust 2019).

Filmer fra praksis
Bleiker

Undervisning i innføringstilbud på videregående (også relevant for grunnskole og voksenopplæring)
Filmen viser eksempler på arbeid med muntlige ferdigheter i en innføringsklasse der elevene har varierende skolebakgrunn og oppholdstid i Norge, alt fra noen måneder til flere år. Vi får blant annet se hvordan det arbeides med argumentasjon i norsk og samfunnsfag, og hvordan elevenes forkunnskaper utnyttes som en ressurs i undervisningen. En viktig forutsetning for at elevene skal delta i muntlige aktiviteter er at de føler seg sett og at deres erfaringer blir anerkjent.

Muntlighet i sentrum. Mesterfjellet 2

Muntlighet i sentrum. Norsk på ungdomstrinnet
I dette undervisningsopplegget sammenligner elevene en samtidstekst og en klassisk tekst ved hjelp av temaparene: Kjærlighet og kjønnsroller, løgn og sannhet, makt og motmakt. At elevene får ta i bruk og utvikle sine muntlige ferdigheter både i par, grupper og i hel klasse, er sentralt i filmen. Lærerne knytter de muntlige aktivitetene til lesing og skriving som både gjøres individuelt og sammen med andre. Selv om det ikke er morsmålslærere i klassen får eleven ta i bruk morsmålet sitt i undervisningsopplegget.

Malakoff norskfilm

Norskundervisning i videregående skole.
Filmen viser et eksempel på et undervisningsopplegg der elevene skal tolke og sammenligne to tekster. Læreren legger opp til varierte muntlige aktiviteter slik at alle elever kommer til orde. De arbeider i par, grupper og hel klasse. Gjennom grundig muntlig forarbeid får elevene aktivert forkunnskapene og utvidet begrepene sine før de selv skal skrive en tekst.

Spørsmål til diskusjon
  • Hvordan kan jeg legge til rette for varierte muntlige aktiviteter i mitt fag?
  • Hvordan kan jeg knytte muntlige aktiviteter sammen med lesing og skriving?
Litteratur
  • Børresen, B. (2015). En egen form for samtale. Planlegging og gjennomføring av samtaler i klasserommet. I H. Christensen og R.S. Stokke (red.). Samtalens didaktiske muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Myklebust, R. (2019). Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. I E. Selj og E. Ryen (red.) Med språklige minoriteter i klassen. (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
  • Palm, K. og Stokke, R.S. (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. I H. Christensen og R.S. Stokke (red.). Samtalens didaktiske muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk.