Uttale

Illustrasjonsbilde av jente med bokstaver som kommer ut av munnen

Dramatisering og rollespill

Uttaleundervisning spiller ofte en mindre rolle enn grammatikk- og ordforrådsundervisning i andrespråksklasserommet (Husby 2015), og undervisningen dreier seg ofte om uttale av enkeltlyder. Men forskere argumenterer for at det er grunn til å ha et større fokus på aspekt som trykkplassering, prosodi og intonasjon (Husby og Kløve 1998; Harnæs 2008). Øvinger som dramatisering og rollespill kan brukes for å fokusere på disse aspektene. I denne filmen kan du se et eksempel fra Sverige der nyankomne elever i ungdomsskolen arbeider med uttale gjennom drama:

Sammenligning av språk

Å sammenligne lydinventaret i morsmålet og norsk kan være bevisstgjørende for både innlæreren og læreren. Læreren kan hente informasjon om morsmålet til elevene fra kontrastive beskrivelser, som kan hjelpe til å forstå hva en bør prioritere å bruke tid på i uttaleundervisningen. Elevene/deltakerne bør få hjelp til å se fellestrekk og ulikheter i lydinventar ved å sammenligne språkene. I denne filmen ser du et enkelt eksempel på dette fra barnetrinnet:

Digitale ressurser

  • Uttale.no er en ressursbank for elever og lærere med videoer, PowerPoint til bruk i klasserommet, diktater og kvisser. Sida er laget av Cecilie S. Knudsen som er universitetslektor i norsk for utlendinger ved NTNU.
  • Multisensorisk uttaleundervisning presenterer en metode for uttaleundervisning, utarbeidet av norsklektor Snorre Karkkonen Svensson, med informasjon om norsk uttale og forslag til aktiviteter i klasserommet.
  • Programmet CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor) lar elevene/deltakerne øve uttale av ord og uttrykk på åtte norske dialekter med oppgaver tilpassa morsmålsbakgrunn. Programmet er utvikla ved NTNU.
  • Appen Norwegian Pronunciation bygger på samme teknologi som CALST og er også utviklet ved NTNU. Appen har uttaleøvinger tilpasset morsmålsbakgrunn. Den kan lastes ned for iPhone og Android.
  • Videoforelesninger med Olaf Husby (NTNU) om blant annet uttaleundervisning og trykk, lengde og tonelag

Litteratur

Knudsen C. S. og O. Husby (2020). Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet. Fagbokforlaget.

Harnæs, L. A. (2019). Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. (3. utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Husby, O. (2015). Andrespråk og uttale. I K. M. Eide (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Oslo: Novus forlag.