Lesing og skriving på tvers av fag i grunnskolen for voksne

Hvordan arbeide målrettet og effektivt med lesing og skriving på tvers av fag? Fire voksenopplæringssentre har deltatt i et utviklingsprosjekt og prøvd ut ulike arbeidsmåter.

Kvinnelig lærer med elever/deltakere i et klasserom.
Foto: Monkey Business, Adobe Stock

Hvordan kan voksenopplæringssentre arbeide målrettet og effektivt med lesing og skriving på tvers av fag? Fra høsten 2018 til våren 2020 deltok fire voksenopplæringssentre i et pedagogisk utviklingsarbeid der dette ble undersøkt. Prosjektet var initiert av Kompetanse Norge, og NAFO fikk i oppdrag å bistå opplæringssentrene med veiledning og kompetanseheving. Prosjektet er nå avsluttet, og NAFO har skrevet en sluttrapport på bakgrunn av arbeidet som har foregått, skolenes erfaringer og deres rapporter.

Målet med utviklingsprosjektet

Bakgrunnen for det pedagogiske utviklingsprosjektet er det samme som ligger til grunn for forsøket med forberedende voksenopplæring, kalt FVO. Det dreier seg om å arbeide for at voksne minoritetsspråklige deltakere skal få en raskere vei over i arbeid eller til videregående opplæring. Kompetanse Norge ønsket å få et bedre kunnskapsgrunnlag for valg av arbeidsmåter som kan være effektive for opplæring i lesing og skriving i fagene. Innholdet i prosjektet skulle derfor dreie seg om lesing og skriving på tvers av fag. Det skulle tilpasses voksne deltakere og ha et andrespråksperspektiv.

De fire voksenopplæringssentrene

Voksenopplæringssentrene som deltok i prosjektet, var Asker VO i Viken, Helsfyr VO i Oslo og Levanger og Vikna VO i Trøndelag. Voksenopplæringssentrene var forskjellige med hensyn til antall deltakere og organisering, og de hadde noe ulike begrunnelser for å søke om deltakelse i prosjektet. Felles for alle var at de ønsket å finne fram til arbeidsmåter som bidrar til å bedre deltakernes resultater, spesielt med hensyn til å bli bedre lesere og skrivere. Alle ville også se sammenhengen mellom læreplanene, arbeide tverrfaglig, øke graden av erfaringsdeling og samarbeid for å skape en helhetlig undervisning.  

Prøvde ut ulike arbeidsmåter

I prosjektperioden prøvde de fire opplæringssentrene ut forskjellige arbeidsmåter. Deltakerne arbeidet med samme tema i flere fag, noe som førte til repetisjoner og flere innfallsvinkler til temaene.

For å kunne nå alle kompetansemålene, mente lærerne det var nødvendig å jobbe med språklige strukturer og tekstoppbygging også utenom norsktimene. Alle de fire opplæringssentrene prøvde ut sirkelen for undervisning og læring. De prøvde den i ulik grad, men alle erfarte at modellen kan benyttes i alle fag og på alle moduler.

Lærernes erfaringer

Det var en utstrakt oppfatning blant lærerne ved alle fire opplæringssteder at deltakerne hadde utbytte av å arbeide med lesing og skriving på tvers av fag. Lærerne opplevde at det ble lettere for deltakerne å forstå innholdet og å tilegne seg nytt stoff når de møtte de samme temaene i flere fag.

Selv om voksenopplæringssentrene erfarte at utviklingsarbeidet førte til godt utbytte for deltakerne, er det ikke lett å peke på at det gode utbyttet skyldes utelukkende dette arbeidet. Prosjektet foregikk over en forholdsvis kort periode og hadde ikke rammer for å kunne sammenligne grupper. Basert på lærernes observasjoner kan det likevel være grunn til å anta at utviklingsarbeidet bedret deltakernes resultater. Det er også grunn til å tro at arbeidet kan ha overføringsverdi til andre voksenopplæringssentre.

Sirkelen for undervisning og læring anbefales

Lærerne rapporterte at sirkelen for undervisning og læring tilførte undervisningen en systematikk som bidro til en mer helhetlig tilnærming i arbeidet med lese- og skriveferdigheter. De mente modellen er et egnet verktøy for å gi deltakerne god, målrettet og effektiv undervisning og opplevde at bruken av modellen bidro til å gi deltakerne god støtte i læringsarbeidet.

På bakgrunn av skolenes erfaringer inneholder sluttrapporten anbefalinger om å ta i bruk sirkelen for undervisning og læring. I rapporten er det gitt en presentasjon av modellen, knyttet opp mot sjangerpedagogikk.

Råd i utvikling av god praksis

I arbeidet med utviklingsprosjektet «Lesing og skriving på tvers av fag» uttalte voksenopplæringene at de ønsket å komme fram til system for deling av kunnskap og erfaring. Ved å arbeide med et felles prosjekt over tid, viste det seg at lærerne fikk et felles ståsted. Det ble mer faglige diskusjoner og refleksjon, mer samarbeid og erfaringsdeling. Med bakgrunn i erfaringer og anbefalinger fra de fire opplæringsstedene inneholder sluttrapporten noen råd for kollektiv læring i utvikling av praksis. Det dreier seg om ledelse, tid, samarbeid og refleksjon.

Les sluttrapporten Lesing og skriving på tvers av fag

Ønsker du å lese og arbeide med rapporten på ditt opplæringssted? Kompetanse Norge har utarbeidet en veileder knyttet til rapporten Lesing og skriving på tvers av fag.

Veileder til arbeid med rapporten Lesing og skriving på tvers av fag.