Norskopplæring med flerspråklig støtte

NAFO deltar i en tverrfaglig forskergruppe på OsloMet som har evaluert integreringstiltak i åtte kommuner. Et av funnene er at flerspråklig støtte kan bidra til å tilpasse opplæringen for voksne deltakere på spor 1.

en hånd som skriver
Foto: arrowsmith2 / AdobeStock

NAFO deltar i utprøving av norskopplæring med flerspråklig støtte for voksne uten fullført grunnskole fra hjemlandet (spor 1). Evaluering viser at flerspråklig støtte kan bidra til å tilpasse opplæringen for voksne deltakere.

Evaluering av integreringstiltak i åtte kommuner

På oppdrag fra IMDI har OsloMet evaluert prosjekter i åtte kommuner som fikk tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak fra såkalte TUKImidler i 2019. Et av områdene som har blitt evaluert, er utvikling og utprøving av metodikk i norskopplæringen. Evalueringen ble gjennomført av en tverrfaglig gruppe fra OsloMet, med forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Fakultet for samfunnsvitenskap, Arbeidsforskningsinstituttet – AFI og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO.

Evalueringen skulle blant annet vurdere prosjektenes overføringsverdi for andre kommuner og om det vil være mulig å gjennomføre lignende prosjekter andre steder med tilsvarende resultater.

Positivt med flerspråklige assistenter på spor 1

Ett av prosjektene som ble evaluert, prøvde ut norskopplæring med flerspråklige assistenter for deltakere med liten eller ingen utdanning (spor 1). Evalueringen fant at dette tiltaket førte til bedre kommunikasjon mellom lærer og deltaker som igjen bidro til bedre læringsbetingelser som førte til at opplæringen i større grad ble tilpasset deltakernes forutsetninger og behov. Denne pedagogiske tilnærmingen finner støtte i forskning og resultatene fra prosjektet viser at deltakere hadde høyere måloppnåelse på de nasjonale norskprøvene enn forventet.

Flerspråklig støtte prøves ut i tre kommuner

Med dette som utgangspunkt har IMDI besluttet at flerspråklig støtte i norskopplæringen skal prøves ut i tre kommuner. Hensikten er å finne ut om bruk av flerspråklig støtte kan egne seg for en større utprøving, for å måle effekter av denne tilnærmingen for opplæringen for deltakere på spor 1. Første del av prosjektet med utprøving av flerspråklig støtte i norskopplæringen, vil vare ut 2022. NAFO deltar videre i arbeidet sammen med forskergruppen på OsloMet.

Prosjektområder som ble evaluert

TUKIs prioriterte prosjektområder i 2019 var: 1) utprøving av lengre kvalifiseringsløp, 2) utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører, 3) Utvikling og utprøving av metodikk i norskopplæringen, 4) standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Nafos bidrag til arbeidet har vært særlig knyttet til utvikling og utprøving av metodikk i norskopplæringen (område 3).

Les mer om evalueringen

Evaluering av kommunale integreringstiltak (oslomet.no)
Målrettede og tilpassede tiltak gjør integreringen bedre (kommunal-rapport.no)