Tospråklig assistanse i barnehagen

NAFO hadde i perioden 2011 – 2012 ansvaret for å gjennomføre et pilotprosjekt om tospråklig assistanse i barnehagen, etter tildelingsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektet var et ledd i å følge opp NOU 2010:7 Mangfold og mestring, der det ble foreslått flere tiltak for å styrke språkutviklingen, herunder morsmålet, til flerspråklige barn i barnehagen. Ett av forslagene i utredningen var å øke tilskuddet til barnehager som benytter midler fra den statlige tilskuddsordningen til tospråklig assistanse i barnehagen.

Prosjektets målsetning

Å vise hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter i barnehagen, og styrke barnehagens språkmiljø.

Prosjektet har omfattet fem barnehager i Østlandsområdet:

  • Åkerberg barnehage i Oslo, bydel Gamle Oslo
  • Fjeldlund barnehage i Oslo, bydel Søndre Nordstrand
  • Prestenga barnehage i Askim kommune
  • Kirketjernet og Vestsiden barnehage i Porsgrunn kommune
  • Lundedalen barnehage i Skien kommune

Dokumentasjon fra prosjektet

Film fra prosjektet: Skal vi leke butikk?

Prosjektrapport: Tospråklig assistanse i barnehagen

Dokumentasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus: «Har tospråklig assistanse betydning for språkutviklingen?»