Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer de støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen. Lærere er ofte de som jobber tettest på elevene, og mange strekker seg svært langt for sine elever. For å unngå at lærere går utover sitt mandat som pedagoger, eller får en for stor arbeidsbelastning er det viktig at alle skoleansatte kjenner til læreres støttesystem.

Uavhengig av hvem elevene er, trenger alle lærere støtte i sitt arbeid. Lærere som har nyankomne elever i sine klasser, kan trenge støtte fra kollegaer eller instanser med flerspråklig- og flerkulturell kompetanse. For at elevene skal ha det bra må lærere oppleve tillit og støtte fra skolens interne og eksterne støttesystem.

Digital plakat

Den digitale plakaten har tre nivåer. På hvert nivå kan du klikke på symboler og få opp tekst som gir informasjon om de aktuelle støttefunksjonene i og utenfor skolen. Under hvert symbol finner du en kort tekst og via aktuelle lenker får du mer informasjon om ulike tilbud og tjenester. Noe informasjon vil være mest relevant for ansatte i grunnskoleopplæringen, og noe for ansatte i videregående opplæring.


Åpne plakaten med tilgjengelighetsmeny

Plakaten kan også skrives ut og henges opp: Lærerens støttesystem (pdf).  Du kan i tillegg skanne QR-koden på plakaten og få tilgang til den digitale versjonen av plakaten.

Innerste sirkel: læreren

I midten av plakaten er faglærer og kontaktlærer, som er de som møter elevene oftest og kjenner elevene best. På mange skoler vil tospråklige faglærere ha en viktig rolle overfor nyankomne elever og kan være en brobygger mellom elever, lærere og foresatte.

Lærere er trygge voksenpersoner og representerer stabilitet i det som for mange nyankomne elever fortoner seg som nytt, ukjent og for noen også kaotisk. For at elevene det gjelder skal få ro i opplæringssituasjonen, er det viktig at de er mest mulig til stede på skolen og i klassemiljøet. I noen situasjoner kan det allikevel være behov for hjelpetilbud utenfor klasserommet eller utenfor skolen. I tillegg til samarbeidet lærere har med foreldre og foresatte, kan støttesystemet lette lærerens arbeidssituasjon og redusere bekymringer for enkeltelever.

Midterste sirkel: skolens interne støttesystem

I midterste sirkel finner du lærerens interne støttesystem på skolen, hvor lærere kan søke råd og støtte, drøfte saker og tiltak for enkeltelever eller hele klasser og trinn.

Som lærer kan en møte nyankomne elever i krevende livssituasjoner eller med sammensatte utfordringer, og språklige barrierer kan gjøre det vanskelig å få taket på hvilke behov eleven har. Kollegaer med kunnskap om migrasjonspedagogikk og flerkulturell kompetanse vil være en ressurs i personalet. Kollegaveiledning og mentorordninger for nyutdannede lærere kan være en god støtte.

Et godt samarbeid med ansatte på skolefritidsordningen (SFO) eller aktivitetsskolen (AKS), samt miljøfagarbeidere eller flerspråklige assistenter er viktige samarbeidspartnere i lærerens støttesystem.

Skoleledelse, rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten bistår internt på skolen og har det overordnede ansvaret i krevende saker. I tillegg vil elevers fungering og behov for tiltak bli vurdert i ressursteam. Noen skoler har også minoritetsrådgivere i tilknytning til rådgivertjenesten på skolen. Minoritetsrådgivere er ansatt hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har spisskompetanse på migrasjonsrelaterte utfordringer og negativ sosial kontroll. For noen lærere hører minoritetsrådgivere til det interne støttesystemet på skolen, for andre hører de til det eksterne støttesystemet.

Ytterste sirkel: skolens eksterne støttesystem

Den ytterste sirkelen i figuren er en oversikt over noen av de eksterne støttefunksjonene lærere og skoleansatte kan benytte seg av. Det eksterne støttesystemet vil se noe ulikt ut avhengig av hvilken kommune skolen ligger i.

I samhandling med nyankomne elever vil det være behov for tolk som støtte i en del situasjoner, som i elevsamtaler, utviklingssamtaler og i dialog med foreldre og foresatte. I samarbeid med rådgivertjenesten vil pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) være en støtte for lærere i arbeidet for et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk opplæringstilbud.

Politiet, familievernet eller uteseksjonen vil være samarbeidspartnere i noen saker. Barnevernsansatte kan fungere som støttespillere for lærere og skoleansatte, særlig når elever er enslige mindreårige asylsøkere og kom til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner.

I tillegg kan skoler be om veiledning og kompetanseheving fra regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) når det gjelder migrasjonsrelaterte utfordringer.

I alle kommuner og regioner vil det være en rekke lokale organisasjoner som tilbyr støtte og fellesskap for barn, unge og deres familier, slik som leksehjelp, mentorordninger, flyktningeguider, språkkafé og andre fritidstilbud. Slike tilbud kan være avgjørende for elevers skolemotivasjon og livsmestring i et nytt land, og de kan dermed fungere som støtte for lærerens arbeid i klasserommet.